Чи ста­нуть ко­ти ча­сти­ною еко­си­сте­ми Хар­ко­ва?

Зо­о­за­хи­сни­ки під­три­му­ють від­по­від­ну пе­ти­цію, але в її успіх ві­рять ма­ло. «День» з’ясо­ву­вав, чо­му

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Лю­дми­ла ЛУТИЦЬКА, Хар­ків

Хар­ків­ські гро­мад­ські акти­ві­сти і за­хи­сни­ки тва­рин про­сять офіційно ви­зна­ти ко­тів ча­сти­ною еко­си­сте­ми мі­ста. Пе­ти­ція з від­по­від­ним про­ха­н­ням ти­ждень то­му з’яви­лась на сай­ті мі­ської ра­ди і на­бра­ла вже по­над 500 під­пи­сів. Ві­це-пре­зи­дент Асо­ці­а­ції зоо­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни, пра­во­за­хи­сник ГО «Лі­га до­по­мо­ги тва­ри­нам» Ма­ри­на СУРКОВА роз­по­ві­ла: во­на по­ста­ви­ла свій під­пис під звер­не­н­ням, про­те до ймо­вір­но­сті по­зи­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня ста­ви­ться ске­пти­чно. Не ві­рить, що в Хар­ко­ві «при­ймуть» дво­ро­вих ко­тів в еко­си­сте­му мі­ста, як це вже зро­би­ли у Льво­ві чи Ки­є­ві.

«По­га­но, що в цій пе­ти­ції чі­тко не про­пи­са­но ви­мог, як, на­при­клад, у тій же ки­їв­ській. По­трі­бно бу­ло на­пи­са­ти: «зро­би­ти ко­тів ча­сти­ною еко­си­сте­ми Хар­ко­ва». Якщо ува­жно про­чи­та­ти пе­ти­цію, то та­кої кон­кре­тної ви­мо­ги, на жаль, у її текс­ті не­має. І, зна­ю­чи, як наш мер роз­гля­дає пе­ти­ції, то в ньо­го є юри­ди­чна «ла­зів­ка» від­хи­ли­ти її. На­справ­ді ми під­три­му­є­мо це звер­не­н­ня, і якщо во­но на­бе­ре 5000 го­ло­сів, то, зви­чай­но ж, бу­де роз­гля- ну­те хар­ків­ською мі­ською вла­дою. Ви­зна­н­ня ко­тів ча­сти­ною еко­си­сте­ми мі­ста — спра­ва ду­же по­трі­бна, то­му що во­ни, по-пер­ше, бу­дуть са­ні­та­ра­ми мі­ста. На­справ­ді, їх і так ба­га­то жи­ве у під­ва­лах ба­га­то­по­вер­хі­вок. Лю­дям во­ни не за­ва­жа­ють, а, нав­па­ки, до­по­ма­га­ють, ви­ни­щу­ю­чи гри­зу­нів», — роз­по­від­ає Ма­ри­на Суркова.

«Ми за­раз ве­де­мо пе­ре­мо­ви­ни з хар­ків­ською мі­ською вла­дою про те, щоб хо­ча б за­про­ва­ди­ти в на­шо­му міс- ті гу­ман­ну про­гра­му що­до по­во­дже­н­ня з без­при­туль­ни­ми тва­ри­на­ми. Адже на сьо­го­дні у нас тва­рин пра­кти­чно від­лов­лю­ють і ви­ни­щу­ють. Хо­че­мо, щоб у Хар­ко­ві пра­цю­ва­ла та­ка ж пра­кти­ка, як у Льво­ві, яка спря­мо­ва­на на від­лов, сте­ри­лі­за­цію, ва­кци­на­цію та по­вер­не­н­ня до аре­а­лу пе­ре­бу­ва­н­ня. У на­шо­му мі­сті по­трі­бно спо­ча­тку ді­йти до пра­кти­ки гу­ман­но­го став­ле­н­ня до без­при­туль­них тва­рин, а по­тім уже ро­би­ти ко­тів ча­сти­ною еко­си­сте­ми мі­ста Хар­ко­ва», — ствер­джує пра­во­за­хи­сник. Хо­ча в де­яких мі­ських дво­рах, за сло­ва­ми Ма­ри­ни Сур­ко­вої, ме­шкан­ці уже са­мі дав­но ви­зна­ли ко­тів ча­сти­ною еко­си­сте­ми: го­ду­ють без­при­туль­них мур­чи­ків, не ви­га­ня­ють їх із під­ва­лів і на­віть сте­ри­лі­зу­ють за вла­сний кошт.

Ми та­кож звер­ну­ли­ся в мі­ське ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Центр по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми», щоб ді­зна­ти­ся дум­ку йо­го ке­рів­ни­цтва що­до ймо­вір­но­сті схва­ле­н­ня ці­єї пе­ти­ції, якщо все-та­ки її схва­лять, то які за­хо­ди бу­дуть про­ве­де­ні, і, вла­сне, що­до спро­сту­ва­н­ня тих за­ки­дів, які ви­су­ва­ють «Цен­тру по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми» зо­о­за­хи­сни­ки. Однак про­тя­гом двох днів у ко­му­наль­но­му під­при­єм­стві так і не змо­гли нам да­ти від­по­віді на на­ші за­пи­та­н­ня, по­си­ла­ю­чись то на на­ра­ди, то на від­су­тність ке­рів­ни­цтва на ро­бо­чо­му мі­сці.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

XVIII Мiжна­ро­дний фо­то­кон­курс

ФОТО —

-2016

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.