100% зі Шве­ції?

Енер­го­стра­те­гію до 2035 ро­ку ще не прийня­то, але що­до ди­вер­си­фі­ка­ції ядер­но­го па­ли­ва вже пра­кти­чно ви­ко­на­но

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Мі­ні­стер­ство енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни про­гно­зує, що 2017 ро­ку ви­ро­бни­цтво ура­но­во­го кон­цен­тра­ту в кра­ї­ні зро­сте про­ти 2016 ро­ку на 21,5% (на 215,9 тон­ни — до 1,221 ти­ся­чі тонн). Як по­ві­дом­ляє сайт мі­ні­стер­ства, про­гноз на 2018 рік: 1,501 ти­ся­чі тонн (+22,9% до 2017 ро­ку), на 2019 рік: 2,48 ти­ся­чі тонн (+65,2% до 2018 ро­ку), на 2020 рік — 2,48 ти­ся­чі тонн. Ці да­ні свід­чать про те, що Укра­ї­на має на­мір і на­да­лі все біль­ше схо­ди­ти з ро­сій­ської атом­ної «гол­ки», ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи для ви­го­тов­ле­н­ня ядер­но­го па­ли­ва ура­но­вий кон­цен­трат вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. І що­до цьо­го Укра­ї­на на­віть ви­пе­ре­джає ба­га­то кра­їн ко­ли­шньо­го со­цта­бо­ру, прийня­тих ни­ні до Єв­ро­со­ю­зу.

■ На від­мі­ну від п’яти єв­ро­пей­ських кра­їн, де пра­цю­ють АЕС, по­бу­до­ва­ні за ра­дян­ськи­ми або ро­сій­ськи­ми про­е­кта­ми, тіль­ки Укра­ї­на успі­шно ре­а­лі­зо­вує ви­мо­ги ЄС про ди­вер­си­фі­ка­цію по­ста­чань па­ли­ва. Про це ска­зав у не­дав­ньо­му ін­терв’ю EURACTIV.com ві­це-пре­зи­дент ком­па­нії Westinghouse Майкл Кірст. Ха­ра­кте­ри­зу­ю­чи ді­яль­ність ком­па­нії в Укра­ї­ні, то­пме­не­джер за­ува­жив: «Ми ду­же актив­ні в Укра­ї­ні й ду­же пи­ша­є­мо­ся на­шою ро­бо­тою там. За­раз ми пе­ре­бу­ва­є­мо у стратегічних від­но­си­нах із Укра­ї­ною». За сло­ва­ми Кір­ста, Westinghouse цьо­го ро­ку за­без­пе­чить шість за­ван­та­жень для 13 укра­їн­ських енер­го­бло­ків ВВЕР-1000, що по­криє близь­ко 30% усьо­го ви­ро­бле­н­ня атом­ної еле­ктро­енер­ге­ти­ки кра­ї­ни.

■ На­га­да­є­мо, 2016 ро­ку Укра­ї­на ку­пи­ла ядер­не па­ли­во на за­галь­ну су­му $548,8 міль­йо­на, що на 14,7% (по­над $94,7 міль­йо­на) мен­ше вар­то­сті йо­го ім­пор­ту 2015 ро­ку. За да­ни­ми Держ­ста­ту, за цей пе­рі­од для укра­їн­ських атом­них еле­ктро­стан­цій бу­ло ку­пле­но па­ли­во ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва більш ніж на $386,7 міль­йо­на, швед­сько­го ви­ро­бни­цтва (ком­па­нії Westinghouse) — май­же на $162,3 міль­йо­на. Та­ким чи­ном, час­тка за­ку­пі­вель ядер­но­го па­ли­ва у «ТВЕЛ» (РФ) ско­ро­ти­ла­ся в гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті до 70,5%, а у Westinghouse (Шве­ція) — зро­сла до 29,5%.

■ Як роз­по­вів ві­це-пре­зи­дент Westinghouse, у кон­тра­кті ком­па­нії з НАЕК «Енер­го­атом» на по­ста- ча­н­ня ядер­но­го па­ли­ва є та­кож пункт що­до форс-ма­жор­них об­ста­вин. Якщо з пев­ної при­чи­ни ста­не­ться не­до­три­ма­н­ня по­ста­чань з бо­ку ін­шо­го по­ста­чаль­ни­ка, то ком­па­нія Westinghouse зо­бов’яза­ла­ся по­ста­ви­ти Укра­ї­ні все не­об­хі­дне їй па­ли­во са­мо­стій­но. «Ми на­да­ли Укра­ї­ні га­ран­тію без­пе­ки, — за­ува­жує Кірст, — якщо їм бу­де по­трі­бно, ми тут. І ми ві­ри­мо, що це вза­єм­на ви­го­да. Укра­ї­на роз­по­ві­ла нам, що з на­шою спів­пра­цею їхні ці­ни зни­зи­ли­ся, а про­ду­ктив­ність па­ли­ва зро­сла, оскіль­ки Westinghouse по­чав кон­ку­ру­ва­ти з існу­ю­чим по­ста­чаль­ни­ком».

■ А тим ча­сом в Укра­ї­ні ни­ні за­вер­шу­є­ться ро­бо­та над ство­ре­н­ням про­е­кту енер­ге­ти­чної стра­те­гії до 2035 ро­ку. На­скіль­ки во­на від­по­від­ає ви­мо­гам ЄС що­до ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­чань ядер­но­го па­ли­ва? І на­скіль­ки її нор­ми кон­кре­ти­зо­ва­ні? Про це «День» роз­мов­ляв з одним із уча­сни­ків роз­роб­ки цьо­го до­ку­мен­та, екс­пер­том Укра­їн­сько­го цен­тру еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних до­слі­джень ім. Ра­зум­ко­ва Во­ло­ди­ми­ром Омель­чен­ком.

■ Екс­перт під­твер­див, що Енер­го­стра­те­гія, що ство­рю­є­ться в Укра­ї­ні, пов­ні­стю вра­хо­вує ви­мо­ги Єв­ро­со­ю­зу що­до ди­вер­си­фі­ка­ції дже­рел по­ста­чань енер­го­но­сі­їв, у то­му чи­слі й для ви­ро­бле­н­ня еле­ктро­енер­гії на атом­них еле­ктро­стан­ці­ях Укра­ї­ни. Що­до де­та­лі­за­ції, то, за сло­ва­ми екс­пер­та, во­на в та­ко­му до­ку­мен­ті не зав­жди до­ре­чна і мо­жли­ва. «Але в стра­те­гії чі­тко ска­за­но, що ди­вер­си­фі­ка­ція — це одне з прі­о­ри­те­тних зав­дань енер­ге­ти­чної без­пе­ки Укра­ї­ни, — на­го­ло­сив Омель­чен­ко і до­дав. — До 2035 ро­ку стратегічна ме­та Укра­ї­ни ди­вер­си­фі­ку­ва­ти по­ста­ча­н­ня всіх ви­дів па­ли­ва до 30%, у то­му чи­слі, зви­чай­но, і ядер­но­го». Ви­хо­дить, що ди­вер­си­фі­ка­ція та­ко­го дже­ре­ла енер­гії як ядер­не па­ли­во, згі­дно з пла­ном стра­те­гії вже пра­кти­чно ви­ко­на­на.

■ При цьо­му екс­перт за­ува­жує, що пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся від ро­сій­сько­го ядер­но­го па­ли­ва, хоч як би нам то­го хо­ті­ло­ся, в умо­вах вій­ни у най­ближ­чі три-чо­ти­ри ро­ки пра­кти­чно не­мо­жли­во. «Це, зви­чай­но, бу­де зро­бле­но в пер­спе­кти­ві, якщо від­по­від­а­ти­ме ін­те­ре­сам на­ціо­наль­ної без­пе­ки й узго­джу­ва­ти­ме­ться з еко­но­мі­чни­ми па­ра­ме­тра­ми. За­раз у нас не­має від­по­від­них ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей. Хо­ча ком­па­нія Westinghouse пра­цює над цим, у неї теж не­має за­раз мо­жли­во­стей пов­ні­стю за­кри­ти це пи­та­н­ня. І во­ни, ско­рі­ше за все, не обі­ця­ють зро­би­ти це пря­мо за­раз, а ли­ше в ра­зі форс-ма­жо­ру і не до 2020 ро­ку. Це, по­вто­рюю, більш від­да­ле­на пер­спе­кти­ва. До то­го ж, що окрім Westinghouse ядер­не па­ли­во для ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­чань нам біль­ше ні­хто за­про­по­ну­ва­ти не мо­же, хо­ча на цьо­му рин­ку є й ін­ші сер­йо­зні ком­па­нії».

■ В Укра­ї­ні, ско­рі­ше за все, до­ве­де­ться бу­ду­ва­ти за­вод для фа­бри­ка­ції ядер­но­го па­ли­ва у се­бе, вва­жає екс­перт. «Ра­ні­ше та­кі пла­ни бу­ли з Ро­сі­єю, але во­ни ні­чим не за­кін­чи­ли­ся, — на­га­дує він. — Про­те на цьо­му ета­пі та до­ся­гне­н­ня рів­ня ди­вер­си­фі­ка­ції в 30% нам мо­же бу­ти до­ста­тньо. В цьо­му ви­пад­ку ми вже кри­ти­чно не за­ле­жа­ти­ме­мо від по­ста­чань із Ро­сії й отри­ма­є­мо силь­ні­шу пе­ре­го­вор­ну по­зи­цію в цьо­му пи­тан­ні».

■ Го­во­ря­чи про роз­ви­ток атом­ної енер­ге­ти­ки в Укра­ї­ні, яка остан­нім ча­сом ста­но­вить усе біль­шу час­тку в за­галь­но­му об­ся­зі ге­не­ра­ції еле­ктро­енер­гії, Омель­чен­ко все ж за­ува­жує, що до­во­ди­ти цю час­тку до 60% атом­на про­ми­сло­вість мо­же ли­ше про­тя­гом яко­гось від­різ­ку ча­су, та­ко­го кри­ти­чно­го, як за­раз. На йо­го дум­ку, час­тка атом­ної енер­ге­ти­ки на рів­ні 50% є на сьо­го­дні опти­маль­ною. Адже що­до ядер­ної ге­не­ра­ції енер­гія АЕС є чи­стою. «Але є тут і ком­по­нент ри­зи­ку, пов’яза­ний з ви­ве­де­н­ням АЕС з екс­плу­а­та­ції, — за­ува­жує екс­перт. — Тут мо­жуть ви­ни­кну­ти пи­та­н­ня. Дехто вва­жає, що і за­хо­ро­не­н­ня від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва ство­рює еко­ло­гі­чні про­бле­ми».

■ «Та все ж ми вва­жа­є­мо, що в ці­ло­му атом­на про­ми­сло­вість як ге­не­ра­ція по­вин­на вва­жа­ти­ся чи­стою, — до­дає Омель­чен­ко, — хо­ча в де­яких єв­ро­пей­ських кра­ї­нах на це див­ля­ться тро­хи іна­кше. Але ж ми стра­те­гії пи­ше­мо не для них, а для се­бе. У них свої ін­те­ре­си, а нам по­трі­бно орі­єн­ту­ва­ти­ся і на між­на­ро­дні трен­ди і на мо­жли­во­сті, що є у нас, — ро­би­ти так, як ви­гі­дно гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни. Ска­жі­мо, ми не мо­же­мо від­ра­зу пе­ре­йти на зе­ле­ну енер­ге­ти­ку або за­кри­ти ядер­ні еле­ктро­стан­ції — ми не Ні­меч­чи­на. У нас пла­ну­є­ться до­бу­до­ва двох бло­ків на Хмель­ни­цькій АЕС і про­дов­же­н­ня тер­мі­нів екс­плу­а­та­ції пра­цю­ю­чих бло­ків. А пі­сля 2030 ро­ку по­ста­не пи­та­н­ня і про від­нов­ле­н­ня бу­дів­ни­цтва но­вих атом­них бло­ків, осна­ще­них ре­акто­ра­ми но­вих ти­пів. Але про ви­бір ре­акто­рів по­ки не йде­ться — це ро­би­ти­ме­ться вже пі­сля 2025 ро­ку. За­раз це не­мо­жли­во. То­му що на­у­ко­ва дум­ка роз­ви­ва­є­ться ду­же швид­ко. Зро­зумі­ло одне, що ці но­ві бло­ки вже, ско­рі­ше за все, не бу­дуть ВВЕРа­ми».

■ Го­лов­ний фа­хі­вець з пи­тань енер­го­ефе­ктив­но­сті ком­па­нії Hightech Engineering, ла­у­ре­ат Дер­жав­ної пре­мії Укра­ї­ни в га­лу­зі енер­ге­ти­ки Бо­рис Ко­стю­ков­ський брав участь у ство­рен­ні пер­шої та дру­гої Енер­го­стра­те­гій Укра­ї­ни. Він та­кож за­ува­жує, що у про­е­кті Енер­го­стра­те­гії Укра­ї­ни до 2030 ро­ку є ін­ди­ка­тор — не біль­ше 30% па­ли­ва від одно­го по­ста­чаль­ни­ка. На йо­го дум­ку, щоб оста­то­чно уни­кну­ти мо­но­по­лі­зму «ТВЕЛ», Укра­ї­ні по­трі­бно шу­ка­ти, окрім Westinghouse, ще одно­го по­ста­чаль­ни­ка, укла­да­ти дов­го­стро­ко­ву уго­ду, ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми ути­лі­за­ції та за­хо­ро­не­н­ня від­хо­дів. «Але для цьо­го до­ве­де­ться ви­тра­ти­ти не один рік, — пе­ред­ба­чає він. — Тут ба­га­то по­тен­цій­них ри­зи­ків для ком­па­нії, яка за це ві­зьме­ться. Це, зокре­ма, дов­гий про­цес ква­лі­фі­ка­ції па­ли­ва. А крім то­го, сьо­го­дні не зов­сім зро­зумі­лі пер­спе­кти­ви на­шої атом­ної енер­ге­ти­ки, яка мо­же не впи­са­ти­ся в енер­ге­ти­чний ба­ланс кра­ї­ни в то­му ра­зі, якщо ми бу­де­мо зо­бов’яза­ні і змо­же­мо да­ти по­штовх бур­хли­во­му роз­ви­тку по­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії — со­ня­чної та ві­тро­вої. Адже АЕС не при­зна­че­ні для то­го, щоб ре­гу­лю­ва­ти не­ми­ну­чі ко­ли­ва­н­ня по­ту­жно­сті цих ге­не­ра­цій».

■ Ви­хо­дить, Укра­ї­на має сьо­го­дні не­ве­ли­кий ви­бір? У цих умо­вах екс­пер­ти ви­слов­лю­ють ще дум­ку і про те, що до тих пір, по­ки кра­ї­на не мо­же да­ти старт ма­со­во­му по­ши­рен­ню аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії, по­трі­бно ці­ну­ва­ти те, що ма­є­мо, у то­му чи­слі, в пер­шу чер­гу, атом­ну енер­ге­ти­ку. Екс­пер­ти вка­зу­ють, що з неї по­трі­бно зня­ти так зва­ні дис­пе­тчер­ські обме­же­н­ня (че­рез що, на­при­клад, не­що­дав­но ви­ве­де­но для га­ря­чої зу­пин­ки один із бло­ків За­по­різь­кої АЕС) і за­без­пе­чи­ти во­на ви­хід на ті ре­гіо­наль­ні рин­ки, де від­чу­ва­є­ться де­фі­цит по­ту­жно­стей. І то­ді Укра­ї­на отри­має до­да­тко­ву еле­ктро­енер­гію і для вну­трі­шніх по­треб, і для екс­пор­ту. Зі­йшов­ши з ро­сій­ської гол­ки, во­на ціл­ком спро­мо­жна ста­ти істо­тною ча­сти­ною еле­ктро­ге­не­ра­ції Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.