Ша­хта­рі до­мо­гли­ся роз­бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ків ДП «Львів­ву­гі­л­ля»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото ав­то­ра

9 бе­ре­зня, пів­со­тні ша­хта­рів пі­ке­ту­ва­ли Го­спо­дар­ський суд Львів­ської обла­сті, що зна­хо­ди­ться у Льво­ві. Основ­ною ви­мо­гою гір­ни­ків бу­ло роз­бло­ку­ва­ти ра­хун­ки ДП«Львів­ву­гі­л­ля». Адже че­рез за­бло­ко­ва­ні ра­хун­ки їм ще із сі­чня не ви­пла­чу­ють за­ро­бі­тної пла­ти.

«Сьо­го­дні з 9 го­ди­ни бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня, що по­трі­бно при­зу­пи­ни­ти будь-яке від­ван­та­же­н­ня ву­гі­л­ля. Оскіль­ки не­має за­ро­бі­тніх плат, усе ву­гі­л­ля ми ван­та­жи­мо на склад. На да­ний мо­мент ша­хта­рям за сі­чень на 60% ви­пла­ти­ли за­ро­бі­тню пла­ту. За­га­лом бор­гу­ють по­над сто міль­йо­нів гри­вень. Усі ша­хти по­ки пра­цю­ють, але ми че­ка­є­мо на рі­ше­н­ня суду. Якщо во­но бу­де не­га­тив­ним для нас — ми при­зу­пи­ни­мо ро­бо­ту. На ша­хті від­бу­ва­ю­ться ро­бо­ти, ву­гі­л­ля ми не від­ван­та­жу­є­мо», — по­ві­до­ми­ли пред­став­ни­ки проф­спіл­ко­вої ор­га­ні­за­ції ша­хта­рів Львів­щи­ни 9 бе­ре­зня.

Близь­ко обі­ду суд ви­ніс рі­ше­н­ня роз­бло­ку­ва­ти ра­хун­ки ДП «Львів­ву­гі­л­ля». Та­ким чи­ном, 8665 пра­ців­ни­ків під­при­єм­ства вже най­ближ­чим ча­сом отри­ма­ють зар­пла­ту за два мі­ся­ці — сі­чень та лю­тий.

9 бе­ре­зня 2017 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.