Не зі­бра­ли біль­шо­сті

У Хер­со­ні де­пу­та­ти вдру­ге про­ва­ли­ли «та­ри­фну» се­сію

Den (Ukrainian) - - Економіка - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

9 бе­ре­зня від­бу­лась по­за­чер­го­ва се­сія Хер­сон­ської мі­ської ра­ди. За­сі­да­н­ня три­ва­ло мен­ше го­ди­ни. Де­пу­та­там не ви­ста­чи­ло го­ло­сів на­віть на за­твер­дже­н­ня по­ряд­ку ден­но­го. «За» про­го­ло­су­ва­ли 26 де­пу­та­тів.

По­за­чер­го­ва се­сія бу­ла скли­ка­на за іні­ці­а­ти­ви 28 де­пу­та­тів, які під­пи­са­ли від­по­від­не звер­не­н­ня до ме­ра. На роз­гляд де­пу­та­тів ма­ли ви­не­сти пи­та­н­ня «Про ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту мі­ської ра­ди від 10.02.2017 р №42» та «Про вста­нов­ле­н­ня тим­ча­со­вої за­бо­ро­ни на прийня­т­тя ви­ко­нав­чим ко­мі­те­том Хер­сон­ської мі­ської ра­ди рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня та­ри­фу на по­слу­ги з пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жир­ським ав­то­мо­біль­ним транс­пор­том на мі­ських ав­то­бу­сних мар­шру­тах за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня у м. Хер­со­ні».

Це вже дру­га не­вда­ла спро­ба зі­бра­ти по­за­чер­го­ву се­сію з цих пи­тань. 22 лю­то­го по­за­чер­го­ва се­сія, на якій де­пу­та­ти по­вин­ні бу­ли роз­гля­ну­ти за­зна­че­ні пи­та­н­ня, не від­бу­ла­ся че­рез від­су­тність кво­ру­му. То­ді в за­лі за­ре­є­стру­ва­ло­ся 24 де­пу­та­ти при не­об­хі­дних 28. На від­мі­ні рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му, пі­сля яко­го та­риф на про­їзд у мар­шру­тках мав зро­сти з 3 до 5 гри­вень, на­по­ля­га­ють де­пу­та­ти від «Со­лі­дар­но­сті», «Ба­тьків­щи­ни», «УКРОПу», окре­мі пред­став­ни­ки «Са­мо­по­мі­чі», «На­шо­го краю», однак їм не вда­є­ться зі­бра­ти біль­шо­сті.

На­га­да­є­мо, у Хер­со­ні три­ває дис­ку­сія що­до під­ви­ще­н­ня та­ри­фу на про­їзд у мар­шру­тних та­ксі. 15 лю­то­го, за по­зо­вом нар­де­па Юрія Одар­чен­ка, Хер­сон­ський мі­ський суд при­зу­пи­нив рі­ше­н­ня мі­ськви­кон­ко­му про під­ня­т­тя та­ри­фу. Вар­тість про­їзду 5 гри­вень три­ма­ла­ся всьо­го кіль­ка днів, але пі­сля ухва­ли суду мар­шру­тки зно­ву ко­шту­ють 3 грив­ні. У від­по­відь мі­ський го­ло­ва Хер­со­на Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­єн­ко по­дав апе­ля­цію на ухва­лу Хер­сон­сько­го мі­сько­го суду до Оде­сько­го апе­ля­цій­но­го суду. Мі­ська вла­да від­сто­ює по­пе­ре­днє рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му і та­риф у 5 гри­вень. За­сі­да­н­ня суду в Оде­сі від­бу­де­ться 15 бе­ре­зня.

Во­дно­час ство­ре­на ро­бо­ча гру­па з пред­став­ни­ків фірм-пе­ре­ві­зни­ків, пред­став­ни­ків мі­сько­го управ­лі­н­ня транс­пор­ту і гро­мад­сько­сті, яка має на­пра­цю­ва­ти про­по­зи­ції до по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції з па­са­жир­ськи­ми пе­ре­ве­зе­н­ня­ми в Хер­со­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.