На па­ра­лель­них рей­ках

Во­лон­те­ри вже рік зви­ну­ва­чу­ють Мін­со­цпо­лі­ти­ки у за­трим­ці ван­та­жів для фрон­ту. Чи­нов­ни­ки «роз­би­ра­ю­ться в па­пе­рах»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ра­ні­ше на роз­ми­тне­н­ня гу­ма­ні­тар­них ван­та­жів, оформ­ле­н­ня не­об­хі­дних до­ку­мен­тів і до­став­ку до­по­мо­ги на фронт во­лон­те­рам ви­ста­ча­ло ти­жня. Ни­ні цей про­цес роз­тя­гу­є­ться на кіль­ка мі­ся­ців. Че­рез це ван­та­жі — зде­біль­шо­го це ме­ди­чні пре­па­ра­ти і ма­ши­ни швид­кої до­по­мо­ги — по­тра­пля­ють на фронт із ве­ли­че­зни­ми за­трим­ка­ми, бу­ва­ють ви­пад­ки, що то­ді, ко­ли вій­сько­вий під­роз­діл, який про­сив про до­по­мо­гу, йде на ро­та­цію.

Уже рік гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції на­ма­га­ю­ться змі­ни­ти та­ку си­сте­му, ви­ма­га­ю­чи від Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки роз­ро­би­ти чіт кий пе ре лік до ку мен тів, за яки­ми ван­таж ви­зна­є­ться гу­ма­ні­тар­ним, ско­ро­ти­ти тер­мін роз­гля­ду до­ку­мен­тів до во­сьми днів, а сам про­цес ухва­ле­н­ня рі­шень зро­би­ти пу­блі­чним, пе­ре­ве­сти в си­сте­му на зра­зок ProZorro. Хо­ча спо­ді­ва­н­ня на ком­про­міс з’яви­ли­ся на при кін ці ми ну ло го ро ку, зна­йти спіль­ну мо­ву з чи­нов­ни­ка­ми во­лон­те­рам до­сі не вда­ло­ся.

«БЕЗ ЗВ’ЯЗ­КІВ

ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ

НЕ­МО­ЖЛИ­ВО»

«День» сте­жить за те­мою пра­кти­чно з по­ча­тку її ви­ни­кне­н­ня і кіль­ка мі­ся­ців то­му по­ві­дом­ляв про по­лі­пше­н­ня від­но­син між мі­ні­стер­ством і гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Во­лон­те­ри до­мо­ви­ли­ся з пред­став­ни­ка­ми Мін­со­цпо­лі­ти­ки про те, що на­ка­зи про ви­зна­н­ня ван­та­жів (ро­біт, по­слуг та ко­штів) гу­ма­ні­тар­ни­ми з’яв­ля­ти­му­ться на сай­ті в пер­ший по­не­ді­лок пі­сля за­сі­да­н­ня спе­ці­аль­ної ро­бо­чої гру­пи; до Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби ці на­ка­зи ма­ють пе­ре­да­ва­ти­ся про­тя­гом одно­го ро­бо­чо­го дня, а та­кож має бу­ти за­твер­дже­но фор­му і по­ря­док по­да­н­ня зві­тно­сті.

Про­те від­то­ді ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. «Кон­тей­нер CUIA Fund з ве­ли­кою праль­ною ма­ши­ною для укра­їн­ської ар­мії є одним із тих, які ні­як не мо­жуть роз­ми­тни­ти. Без зв’яз­ків, «да­ху» та до­мов­ле­но­стей з Мін­со­цпо­лі­ти­ки про­сто не­мо­жли­во пра­цю­ва­ти», — на­пи­са­ла на сво­їй facebook-сто­рін­ці во­лон­тер­ка з Ка­на­ди Ан­то­ні­на КУМКА. Бла­го­дій­ний фонд «По­вер­нись жи­вим» два мі­ся­ці че­кає на роз­ми­тне­н­ня п’яти ав­то­мо­бі­лів для вій­сько­вих під­роз­ді­лів. Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Іні­ці­а­ти­ва Е+» так са­мо кіль­ка мі­ся­ців ви­чі­кує, ко­ли в мі­ні­стер­стві під­го­ту­ють не­об­хі­дні на­ка­зи на роз­ми­тне­н­ня ма­шин «швид­кої до­по­мо­ги». Во­ни по­трі­бні ме­ди­кам, які пра­цю­ють бі­ля Ав­ді­їв­ки.

«Одна з ма­шин швид­кої до­по­мо­ги впер­ше бу­ла на роз­гля­ді ко­мі­сії 15 гру­дня, але че­рез про­бле­ми з да­та­ми на­ше звер­не­н­ня від­хи­ли­ли. Від нас ви­ма­га­ли по­ясне­н­ня від до­но­ра, ми йо­го на­да­ли, але ма­ши­на на ко­мі­сії не роз­гля­да­ла­ся, — роз­по­від­ає во­лон­тер «Іні­ці­а­ти­ви Е+» Ва­лен­ти­на ВАРАВА. — По­тім ко­мі­сія пі­шла на ка­ні­ку­ли, зго­дом нам зно­ву від­мо­ви­ли, і ли­ше 30 сі­чня ма­ши­ну ви­зна­ли як гу­ма­ні­тар­ку, але див­ним чи­ном спів­ро­бі­тник мі­ні­стер­ства по­ми­лив­ся у да­ті ре­є­стра­ції, че­рез що на­каз отри­ма­ли ли­ше 22 лю­то­го. То­ді від­бу­ва­ли­ся по дії під Ав­ді їв кою та Світ ло - дар­ською ду­гою, а на­ша ма­ши­на сто­я­ла на ми­тни­ці. Сер­це кров’ю обли­ва­ло­ся, ко­ли те­ле­фо­ну­ва­ли ме­ди­ки й за­пи­ту­ва­ли, ко­ли ж бу­де ма­ши­на. І це си­сте­ма».

«ПІДСТАВА

ДЛЯ КОРУПЦІЇ»

Во­лон­тер бла­го­дій­но­го фон­ду «Свої», ко­ор­ди­на­тор Цен­тру на­да­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям «Фро­лів­ська 9/11» Окса­на СУХОРУ

КОВА ра­ні­ше від­ві­ду­ва­ла за­сі­да­н­ня ко­мі­сії, яка ухва­лю­ва­ла рі­ше­н­ня про ви­зна­н­ня ван­та­жів гу­ма­ні­тар­ни­ми. За­раз не ба­чить у цьо­му сен­су, оскіль­ки до дум­ки гро­мад­сько­сті ні­хто не до­слу­ха­є­ться, а чле­нам ко­мі­сії зру­чні­ше ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня без сто­рон­ніх. Тепер пів­со­тні во­лон­тер­ських об’єд­нань звер­та­ю­ться до прем’єр­мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, щоб узяв про­бле­му під осо­би­стий кон­троль. На ре­а­кцію го­ло­ви уря ду очі ку ють най ближ чи ми ти­жня­ми.

«На сьо­го­дні за на­ка­за­ми Мін­со­цу ко­жна че­твер­та ма­ши­на, яка пройшла про­це­ду­ру роз­ми­тне­н­ня, — це во­лон­тер­ська ма­ши­на для зо­ни АТО. Але до­сі не ма­є­мо ви­чер­пно­го пе­ре­лі­ку до­ку­мен­тів, що­ра­зу отри­му­є­мо де­да­лі біль­ше но­вих ви­мог до їх оформ­ле­н­ня. Є рі­зні ви­мо­ги до ван­та­жів, але по­трі­бні ли­ше два до­ку­мен­ти — про ба­жа­н­ня до­но­ра на­да­ти до­по­мо­гу і ба­жа­н­ня ре­ци­пі­єн­та її отри­ма­ти, — до­дає Ва­лен­ти­на Варава. — Ми ви­ма­га­є­мо про­зо­ро­сті у ви­знан­ні до­по­мо­ги гу­ма­ні­тар­ною та від­по­від­аль­но­сті за по­мил­ки, що їх при­пу­ска­ю­ться пра­ців­ни­ки мі­ні­стер­ства. Хо­че­мо ма­ти чі­ткий пе­ре­лік до­ку­мен­тів, а не ре­ко­мен­до­ва­ні до­ку­мен­ти, що за­раз є на сай­ті, бо це підстава для корупції».

БЮРОКРАТИЧНА

ПЛУТАНИНА

Пі­сля опри­лю­дне­н­ня звер­не­н­ня во­лон­те­рів до прем’єра Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки про­ве­ло бри­фінг для ЗМІ, щоб по­ясни­ти свою по­зи­цію. До ре­чі, про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію до­да­тко­во у прес-слу­жбі ві­дом­ства «Дню» обі ця ли про тя гом од но го- двох днів — на від­по­відь до­сі че­ка­є­мо.

За­сту­пник мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки На­та­лія ФЕДОРОВИЧ на бри­фін­гу по­ясни­ла, що у ві­дом­стві са­ме пра­цю­ють над спро­ще­н­ням бю­ро­кра­ти­чних про­це­дур. Пе­ре­лік не­об­хі­дних до­ку­мен­тів для ви­зна­н­ня до­по­мо­ги з-за кор­до­ну гу­ма­ні­тар­ною вже роз­ро­бле­ний, на­ра­зі йо­го роз­гля­дає Мі­ні­стер­ство юсти­ції, а по­тім має за­твер­ди­ти Ка­бі­нет Мі­ні­стрів. «Ро­зі­бра­ти­ся в цих па­пе­рах іно­ді не­лег­ко. Цей пе­ре­лік до­ку­мен­тів та­кий, що ча­сто по­тре­бує уто­чнень», — по­ясни­ла На­та­лія Федорович.

Чо­мусь акти­ві­сти дав­но ро­зі­бра­ли­ся із за­ко­ном про гу­ма­ні­тар­ні ван­та­жі й пе­ре­ко­на­ні: як­би йо­го до­три­му­ва­ли­ся всі, жо­дних про­блем не ви­ни­ка­ло б. Але чи­нов­ни­ки плу­та­ю­ться в нор­мах за­ко­ну й ви­га­ду­ють ви­мо­ги до оформ­ле­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги. Окса­на Су­хо­ру­ко­ва кон­ста­тує: «Мо­же, лю­ди не до кін­ця усві­дом­лю­ють, що від­бу­ва­є­ться у кра­ї­ні, не усві­дом­лю­ють, для чо­го по­трі­бна до­по­мо­га ар­мії та лі­кар­ням. Ме­ні важ­ко це зро­зу­мі­ти, бо ми з чи­нов­ни­ка­ми жи­ве­мо в рі­зних ре­аль­но­стях».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.