РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на но­ви­ну «Укра­їн­ці змо­жуть в режимі он­лайн від­сте­жи­ти свій ро­до­від до XVII сто­лі­т­тя» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Чу­до­ва но­ви­на! Я вже пра­цюю над сво­їм ро­до­во­дом, по­ла­зи­ла не по одно­му сай­ту. Аж по­ки один сайт в ме­не сам не вче­пив­ся, і тепер там ви­ма­льо­вую своє ро­дин­не де­ре­во. Скла­сти де­ре­во про­по­ну­ють без­ко­штов­но, бо ти сам на­пов­ню­єш йо­го змі­стом, зві­ри­ти із їхні­ми да­ни­ми — та­кож. Але ко­ли глиб­ше хо­чеш щось ко­пну­ти — то тре­ба пла­ти­ти за до­ступ до рі­зних баз да­них. І це ло­гі­чно. То­му від­кри­т­тя у віль­но­му до­сту­пі в режимі он-

лайн да­них про на­ро­дже­них в Укра­ї­ні — це су­пер! Прав­да, там ще тре­ба, ма­буть,на­вчи­ти­ся пра­цю­ва­ти. Facebook-ко­ри­сту­вач Оль­га НЕСТЕРЧУК Ві­дгук на до­пис «У цей день у 1949 ро­ці на­ро­див­ся один із твор­ців укра­їн­ської естра­дної му­зи­ки Во­ло­ди­мир Іва­сюк» (facebook­сто­рін­ка «Дня»)

Збо­же­во­лі­ти мо­жна! Скіль­ки Лю­ди­на всти­гла за та­кий ко­ро­ткий тер­мін. Facebook-ко­ри­сту­вач Tais TARNORUTSKAYA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.