Образ не­ви­зна­че­но­сті

Ху­до­жник Влод­ко Ка­у­фман на­ма­лю­вав ти­ся­чі порт­ре­тів во­ї­на АТО

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

7 бе рез ня у львівсь кій га ле реї «Дзи­ґа» від­кри­ла­ся ви­став­ка ін с та льо ва ної гра фі ки Влод - ка Ка­у­фма­на «Бе­сі­да». В екс­по зи ції пред с тав ле но кіль ка ти - сяч пор т ре тів чо ло ві ка у кас ці. Усі во­ни зро­бле­ні на рі­зних по­верх нях — кон вер тах, трам вай них бі ле тах, ре цеп тах, кви тан ці ях, мар­ках чи про­сто кла­птях па­пе­ру.

Як зі­знав­ся ми­тець, вже дав­но не ро­бив ав­тор­ських про­е­ктів. Але те, що він пред­ста­вив, є най­бо­лю­чі­шим. Цей біль і пе­ре­тво­рив­ся на про­ект, який за­раз є акту­аль­ним. Про­е­ктом «Бе­сі­да» Ка­у­фман роз­мір­ко­вує про те, чим є вій­на, що та­ке ар­мія, на­скіль­ки прав­ди­ву ін­фор­ма­цію він отри­мує про по­дії, що від­бу­ва­ю­ться на схо­ді Укра­ї­ні.

«Я зо­бра­жую один і той са­мий пер­со­наж, чо­ло­ві­ка у ка­сці, чи то сол да та, чи то доб ро ба тів ця. Ма - люю що­дня. Що­ра­зу він є ін­шим. Що­ра­зу зо­бра­же­н­ня ви­хо­дять як по­ві­дом­ле­н­ня ін­форм­бю­ро про за­ги­блих, по­ра­не­них та зни­клих без ві­сті. Я ма­люю їх на усіх по­бу­то­вих па­пір­цях, які є під ру­кою. Це є те­хно­ло­гія, якою я ко­ри­сту­ю­ся і в ін­ших про­е­ктах. Я ви­ко­ри­сто­вую па пір, який так чи інак ше при­че­тний до ме­не і мі­стить щось мною пе ре жи те. Те, що я зоб ра - жую, на кла да єть ся на щось, що має сто­су­нок до ме­не, до мо­го по- бу­ту, до мо­го жи­т­тя. Ча­сом зо­бра­жен ня бу ває не чіт ким, бу ває не - які­сним. Зре­штою, як і та ін­фор­ма­ція, яку я отри­мую», — роз­по­вів Влод­ко Ка­у­фман.

Точ ної кіль кос ті зоб ра жень у «Бе­сі­ді» ху­до­жник не знає. Ка­же, що їх при­бли­зно та­ка ж кіль­кість, як кіль кість за гиб лих та по ра не - них, згі­дно зі ста­ти­сти­кою. Про­те уточ няє, що точ но не ві до мо, скіль­ки є за­ги­блих та по­ра­не­них, не­ві­до­мо, скіль­ки їх ще бу­де, і не - ві­до­мо, скіль­ки він ще на­ма­лює.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.