Онов­ле­на ду­хов­ність — май­бу­тнє Укра­ї­ни

Звер­не­н­ня до Все­укра­їн­ської Ра­ди Цер­ков

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

До ре дак ції на дій ш ло від­кри­те звер­не­н­ня чле­нів Львів сь ко го осе ред ку На­у­ко во го то ва рис т ва іме ні Сер гія По до линсь ко го до Все ук ра їнсь кої ра ди Цер - ков. На­во­ди­мо де­які фра­гмен­ти з ньо­го:

... Хто спро мож ний вдих ну ти в Укра ї ну « дух ві ри, на дії і лю бо ві » ? ! Хто по ка же, що по тріб но ро би­ти? Хто роз­бу­дить дух іні­ці­а­ти­ви, вза­єм­ної до­ві­ри, а най го лов ні ше — Дух Гід - нос ті Гос по да ря? Гос по да - ря, від­по­від­аль­но­го за свою сім’ ю, своє гос по дар ст во, своє се­ло-мі­сто-кра­ї­ну.

В те­пе­рі­шніх умо­вах це спро­мо­жний зро­би­ти ли­ше ав­то­ри­тет Цер­кви.

Тоб­то ті­єї ін­сти­ту­ції, ко­тра по­кли­ка­на до­по­ма­га­ти лю­дям зна­хо­ди­ти до­ро­гу до Бо­га. І, на на­шу дум­ку, це є Все­укра­їн­ська Ра­да Цер­ков, ко­тра об’ єд нує хри­сти­ян, му­суль­ман та іу­де їв, а са ме — лю дей, які ві­рять в єди­но­го Твор­ця та по вин ні спо ві ду ва ти спо - рі­дне­ні ци­ві­лі­за­цій­ні ду­хов­но-со­ці­аль­ні цін­но­сті...

На­став час по-справж - ньо му об’ єд на ти зу сил ля усіх Цер­ков для тво­ре­н­ня ді­є­вих ори­гі­наль­них мо­ти­ва­цій, щоб по­вер­ну­ти укра­їн цям праг нен ня до ду хов - но­го зро­ста­н­ня та по­чу­т­тя вдяч нос ті Твор це ві за пре крас ну зем лю, на якій жи ве мо. Доб ре бу ло б, щоб ко­жна з Цер­ков за­про­по­ну­ва­ла щось осо­бли­ве, ли­ше їй влас ти ве, для за галь но го ду­хов­но­го зба­га­че­н­ня. І до­бре бу­ло б, щоб ду­хов­ні ін­те­ле­кту­а­ли роз­ро­би­ли та­ку мо дель під го тов ки слу жи - те лів Цер к ви, яка б більш пе ре кон ли во від сто ю ва ла ци ві лі за цій ні цін нос ті та від по ві да ла ви кли кам та - ко­го скла­дно­го сьо­го­де­н­ня...

Сми рен но звер та є мо ся до вас з про хан ням пе рей - ня­ти­ся ви­кла­де­ним та роз­по ча ти спіль но з ак тив но ді ючи ми гро ма да ми сіл і міст Укра ї ни по шук ефек - тив ні ших спо со бів по вер - не­н­ня усім на­шим гро­ма­дя­нам Бо­га Лю­бо­ві.

Не хай нам Бог до по мо - же у ство­рен­ні умов для по­яви, зро стан ня і слу жін ня ха риз ма тич них ду хов них та гро мадсь ких про від ни - ків для онов лен ня на шої Укра­їн­ської дер­жа­ви та ру­ху на­шо­го на­ро­ду до ви­со­кої ме­ти — су­спіль­ства ду­хов­них, куль тур них та міц - них осо­би­сто­стей! Час не че­кає! З гли­бо­кою по­ва­гою

Во­ло­ди­мир ШЕВЧУК, го­ло­ва На­у­ко­во­го то­ва­ри­ства іме­ні Сер­гія По­до­лин­сько­го, Юрій АНДРУСИК, Лі­дія ГРИНІВ, Ва­силь БАГРІЙЧУК, Бо­г­дан ІЛИЧОК, Лю­бо­мир ЛИСКО, Бо­г­дан МАКСИМОВИЧ, чле­ни Львів­сько­го осе­ред­ку На­у­ко­во­го то­ва­ри­ства іме­ні Сер­гія По­до­лин­сько­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.