Що хо­ває «лі­кар­ня­на ков­дра» На­сі­ро­ва?

За­кін­че­н­ня на 29-й стор. Бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю в Укра­ї­ні все біль­ше на­га­дує біг по цир­ко­во­му ко­лу

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Уду­же ран­ньо­му ди­тин­стві, ще до то­го, як за­хо­ті­ла ста­ти ху­до­жни­цею, я мрі­я­ла бу­ти ба­ле­ри­ною... За ма­ми­ни­ми сло­ва­ми, якщо тре­ба бу­ло ме­не тим­ча­со­во за­ли­ши­ти без ува­ги, вар­то бу­ло ли­ше зна­йти по те­ле­ві­зо­ру ба­лет і вса­ди­ти ме­не на ди­ван. І я си­ді­ла, як за­ча­ро­ва­на, роз­див­ля­ю­чись ба­ле­рин та їхнє над­зви­чай­не вбра­н­ня.

Тож ця ко­ро­тка роз­по­відь бу­де са­ме про вбра­н­ня ба­ле­рин. Адже 12 бе­ре­зня — День на­ро­дже­н­ня ба­ле­тної па­чки. Цьо­го дня 1832 ро­ку в ба­ле­ті Жа­на Шней­цхоф­фе­ра «Сіль­фи­да» гля­да­чі впер­ше по­ба­чи­ли но­вий фа­сон спі­дни­ці для ба­ле­ту.

Ці­ка­во, що до цьо­го ба­ле­ри­ни тан­цю­ва­ли у зви­чай­но­му на­ря­дно­му вбран­ні та на­віть на під­бо­рах. Зго­дом, зві­сно, одяг « по­лег­шу­вав­ся » зав­дя­ки мо­дним трен­дам, на­при­клад, за­хо­пле­н­ням ан­ти­чні­стю. Пі­дбо­ри за­мі­ни­ли сан­да­лії, а су­кні з кор­се­та­ми — лег­кі, але дов­гі су­кні із за­ви­ще­ною та­лі­єю. Втім «па­чка», яку гля­да­чі по­ба­чи­ли на ба­ле­ри­ні Ма­рії Таль­йо­ні, зчи­ни­ла фу­рор і пе­ре­во­ро­ту ба­ле­тній мо­ді. Це бу­ла пи­шна ба­га­то­ша­ро­ва спі­дни­ця, ство­ре­на за ескі­за­ми Еже­на Ла­мі. Во­на бу­ла аж над­то ко­ро­тка, як на ті ча­си,

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.