Між ге­ро­ї­змом і ка­пі­ту­лянт­ством

Ли­ше ма­кси­маль­но жорс­тка по­зи­ція, фор­му­ва­н­ня по­ту­жної ар­мії та мо­гу­тньої вій­сько­вої про­ми­сло­во­сті дає нам шанс ви­жи­ти і пе­ре­мог­ти

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

На ка­на­лі «112 Укра­ї­на» пі­сля уро­чи­сто­го пе­ре­хо­ду На­та­лії Вла­щен­ко на ка­нал ZIK з’явив­ся за­мість неї ве­ду­чий Дми­тро Гор­дон. Одним із пер­ших йо­го го­стей був екс- го­ло­ва СБУ ге­не­рал Ігор Сме­шко. Гор­дон ча­сто лю­бить де­мон­стру­ва­ти ре­во­лю­цій­ність, то­му і тут при­го­лом­шив смі­ли­вою за­явою: « В укра­їн­ських спец­слу­жбах бу­ли про­ро­сій­ськи на­ла­што­ва­ні офі­це­ри, з яки­ми тре­ба бу­ло роз­би­ра­ти­ся не­гай­но пі­сля дру­го­го Май­да­ну. Але успі­хів не ви­дно...» Да­лі оста­то­чно при­го­лом­шив спів­ро­змов­ни­ка: «Му­ста­фа Дже­мі­лєв вва­жає, що 70% на­ших си­ло­вих стру­ктур пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем Мо­скви». Гість обе­ре­жно від­ре­а­гу­вав у то­му сен­сі, що про від­со­тки сво­єї аген­ту­ри в Укра­ї­ні то­чно мо­жуть зна­ти ли­ше ке­рів­ни­ки ро­сій­ських спец­служб. Але Гор­дон не за­спо­ко­ю­вав­ся і ви­ма­гав на­зва­ти ке­рів­ни­ків СБУ, які бу­ли за­вер­бо­ва­ні Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю. Ігор Сме­шко від від­по­віді ухи­лив­ся, про­те ска­зав, що май­же всі укра­їн­ські олі­гар­хи об­плу­та­ні ком­про­ма­том, який збе­рі­га­є­ться на них у Ро­сії.

На пи­та­н­ня про Сав­чен­ко ге­не­рал від­ре­а­гу­вав так: у неї осо­бли­вий пси­хо­тип, во­на ви­со­кої дум­ки про се­бе, па­сіо­нар­на, але ам­бі­ції не під­крі­плю­ю­ться аму­ні­ці­єю. На йо­го дум­ку, во­на нав­ряд чи має фор­маль­ні сто­сун­ки з іно­зем­ни­ми спец- слу­жба­ми, але ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її мо­жуть. До ре­чі, ро­сій­ський адво­ка­тМарк Фей­гін не­що­дав­но на­звав по­їзд­ку Н.Сав­чен­ко в «ДНР/ЛНР» «опе­ра­ці­єю спец­служб на гро­ші Ме­двед­чу­ка». Заява тим біль­ше зна­ко­ва, оскіль­ки дов­гий час Фей­гін ухи­ляв­ся від будь-яких кри­ти­чних за­ува­жень на адре­су сво­єї ко­ли­шньої підза­хи­сної. Ігор Сме­шко по­ді­лив­ся вра­же­н­ня­ми від сво­єї по­їзд­ки до США. За сло­ва­ми ге­не­ра­ла, йо­го зди­ву­ва­ло різ­ке по­лі­пше­н­ня від­но­ше­н­ня там до Укра­ї­ни, осо­бли­во се­ред аме­ри­кан­ської елі­ти. У США вже ро­зу­мі­ють, що це вій­на не стіль­ки про­ти Укра­ї­ни, скіль­ки про­ти За­хо­ду. Але як за­сте­ріг Сме­шко, ба­га­то що за­ле­жа­ти­ме від про­фе­сіо­на­лі­зму укра­їн­ської вла­ди. Ду­же ви­со­ко Смє­шко оці­нив но­во­го ра­дни­ка з на­ціо­наль­ної без­пе­ки пре­зи­ден­та США ге­не­ра­ла Гер­бер­та Рей­мон­да Ма­кма­сте­ра, лю­ди­ни з без­до­ган­ною ре­пу­та­ці­єю, яка до­бре ро­зу­міє все те, що від­бу­ва­є­ться на схо­ді Укра­ї­ни. Го­лов­не, аби на­ше ке­рів­ни­цтво бу­ду­ва­ло з ним від­но­си­ни пра­виль­но. Зго­ден. І ду­же ва­жли­во, щоб на Бан­ко­вій не за­лу­ча­ли до цьо­го всі­ля­ких прой­ди­сві­тів, яких там чи­ма­ло ти­ня­є­ться, як уже бу­ло під час пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США... Аби який­не­будь « бо­рець з ко­ру­пці­єю» не су­нув у цю спра­ву свої не ду­же чи­сті паль­ці...

ФІРМОВА БЕЗПРИНЦИПНІСТЬ

Але в де­яких ре­чах Ігор Сме­шко роз ча ру вав. На йо го дум ку, най­кра­щи­ми пре­зи­ден­та­ми Укра­ї­ни бу­ли пер­ші два. А це Крав­чук і Ку­чма... Втім, і Гор­дон на ка­на­лі NEWS ONE по­ві­до­мив, що «най­кра­ще укра­їн­ський на­род жив за Ку­чми». Дав­но чи­таю «Буль­вар Гор до на » , див лю ся по те ле ба чен - ню про­гра­му «В го­стях у Д. Гор­до­на» і фірмова безпринципність та все­їдність Дми­тра, що пе­ре­мі­шу­єть ся з гос т ри ми на па да ми ре во - лю цій нос ті т не тер пи мос ті до чу - жих по­ро­ків, ме­не вже не ди­вує.

Ось, на прик лад, у сво є му «Буль­ва­рі» він бе­ре ін­терв’ю у ко­лиш ньо го прем’ єр- мі ніс т ра Ві - толь­да Фо­кі­на, яко­го ре­кла­мує як че­сну лю­ди­ну. І що ж по­ві­до­мив нам то­ва­риш Фо­кін? А ось що: «На­при­кін­ці ХХ сто­лі­т­тя нас бу­ло 52 міль­йо­ни, а тепер — мен­ше 40, ра ху ю чи і Крим, і Дон бас. З якої при­чи­ни ми втра­ти­ли в три-чо­ти­ри ра­зи біль­ше на­се­ле­н­ня, ніж за пе­рі­од Го­ло­до­мо­ру? То­ді хоч при­чи­на бу­ла — два ро­ки по­спіль стра­шна за­су­ха, не­вро­жай...».

Ви­яв­ля­є­ться, жо­дно­го Го­ло­до­мо­ру і не бу­ло, у всьо­му вин­на не по­лі­ти­ка ко­му­ні­сти­чної вла­ди, а при­ро­дні ка­та­клі­зми — за­су­ха, не­вро­жай, а Ста­лін, Мо­ло­тов та ін­ші ні до чо­го? ЦК КПРС го­ло­сно пле­скає в до­ло­ні: ну Фо­кін, ну й мо­ло­дець! Дав то­ва­риш свою оцін­ку і су­ча­сним по­ді­ям: « . .. і хоч як би на­зи­ва­ли те, що від­бу­ва­є­ться на Дон­ба­сі — бо­роть­бою з се­па­ра­ти­змом, АТО чи гі­бри­дною вій­ною — все одно це вій­на про­ти вла­сно­го на­ро­ду на сво­їй зем­лі». В.В.Пу­ті­ну та­кі од­кро­ве­н­ня пред­став­ни­ка ко­му­но-ра­дян­ської но­мен­кла­ту­ри ко­ли­шньої УРСР ду­же спо­до­ба­ю­ться. Адже він та­кої ж дум­ки до­три­му­є­ться, що й Фо­кін. Тоб­то «ша­хта­рі і тра­кто­ри­сти» пі­шли до «Війсь­ктор­гу», ку­пи­ли там най­су­ча­сні­ші си­сте­ми ре­актив­но­го зал­по­во­го во­гню, но­ві­тні танки, скла­дні ар­ти­ле­рій­сько- ра­ке­тні ком­пле­кси і ви­ру­ши­ли з’ясо­ву­ва­ти сто­сун­ки з « ки­їв­ською хун­тою». І та­кі текс­ти пу­блі­кує су­пер­про­гре­сив­ний Дми­тро Гор­дон. Чо­го вже тут ди­ву­ва­ти­ся йо­го сим­па­ті­ям до Ле­о­ні­да Ку­чми...

БАНАЛЬНО-ОЧЕВИДНА ІСТИНА

Не менш ек зо тич ним у ефі рі «112 Укра­ї­на» був і екс-ген­про­ку­рор пан Яре ма. З міс ця в кар’ єр він за явив, що те ри то рія «ДНР/ЛНР» не є оку­по­ва­ною, це те ри то рія Ук ра ї ни. Ду же спе ци - фі­чна пра­во­сві­до­мість у ге­не­ра­ла Яре­ми. Так, ОРДЛО — це те­ри­то­рія Укра ї ни, а це факт. А те, що на­ші зем­лі оку­по­ва­ні Ро­сій­ською Фе де ра ці­єю — теж факт. З яким не зго­дні Пу­тін і Яре­ма...

І ви ста чає ж у лю ди ни со віс ті ви­хо­ди­ти на екран пі­сля то­го, як вся кра ї на спо гля да ла пов ну без - по­ра­дність ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни па­на Яре­ми, що й при­зве­ло до йо­го за­мі­ни, прав­да, теж не­вда­лої.

По тім ро сійсь кий жур на ліст Са­кен Ай­мур­за­єв ви­прав­до­ву­вав по двій­не гро ма­дян ство у на род них де­пу­та­тів Укра­ї­ни. Та­ка ось апо­ло­гія зне­ва­ги до за­ко­нів на­шої кра­ї­ни, які по двій но го гро ма дян ст ва не ви­зна­ють. На мою дум­ку, всім

гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни слід да­ти мі­сяць-два на те, щоб ви­зна­чи­ти­ся з гро­ма­дян­ством. А по­тім тих, хто має біль­ше одно­го гро­ма­дян­ства і не ви­зна­чив­ся що­до цьо­го пи­та­н­ня, по­збав­ля­ти укра­їн­сько­го па­спор­та. Іна­кше ми отри­ма­є­мо ще ба­га­то рі­зних Бу­ко­вин­ських, За­кар­пат­ських, Бес­са­раб­ських та ін­ших « на­ро­дних ре­спу­блік » , які «за­хи­щає» Ро­сія.

Тим па­че, вра­хо­ву­ю­чи об­ста­ви­ни, про які роз­по­ві­ла го­ло­ва ко­мі­те­ту вер­хов­ної Ра­ди Ві­кто­рія Сю­мар. Ви­яви­лось, що 59 нар­де­пів ре­гу­ляр­но від­ві­ду­ють Мо­скву. Во­ни про­сто так ту­ди їздять? Як ви­слов­лю­є­ться на ро­сій­сько­му ТБ Дми­тро Ки­се­льов: «Не ду­маю...».

А в про­гра­мі «Сво­бо­да сло­ва» на ICTV з’явив­ся пе­ред на­ро­дом Ар­се­ній Яце­нюк. Перш за все, ко­ли­шній очіль­ник уря­ду роз­крив нам очі на «ве­ли­ку та­єм­ни­цю»: «Все­ре­ди­ні Укра­ї­ни ні­чо­го не змі­ни­ло­ся». Ми і са­мі здо­га­ду­ва­ли­ся. По-дру­ге, Яце­нюк за­про­по­ну­вав «при­пи­ни­ти по­лі­ти­чну гри­зню». Ну, це не до сна­ги на­шим по­лі­ти­кам.

Екс-прем’єр при­ся­гнув­ся, всу­пе­реч чу­ткам, що очо­лю­ва­ти На­ціо­наль­ний банк не зби­ра­є­ться. А по­тім не­зру­чне пи­та­н­ня йо­му по­ста­ви­ла по­лі­то­лог Оле­ся Яхно. Мов­ляв, як Яце­нюк за­раз вва­жає, чи пра­виль­ною бу­ла йо­го по­зи­ція на за­сі­дан­ні РНБО ран­ньої ве­сни 2014 ро­ку? Там він за­кли­кав (ра­зом із Ти­мо­шен­ко) не чи­ни­ти жо­дно­го опо­ру в Кри­му. Яце­нюк під­твер­див, що са­ме так ді­яв би і сьо­го­дні. Він зма­льо­ву­вав ря­тів­ни­ка Укра­ї­ни, роз­по­від­ав каз­ки ( осо­бли­во зво­ру­шли­ві у ви­ко­нан­ні па­на Па­шин­сько­го) про те, що у нас не бу­ло ар­мії і як­би ми роз­сер­ди­ли Пу­ті­на опо­ром, він би всю Укра­ї­ну оку­пу­вав. Так чо­му ж не оку­пу­вав, якщо міг? Осо­бли­во пі­сля фан­та­сти­чно лег­ко­го за­хва­ту Кри­му...

«АГЕНТУРНИЙ ГУМАНІЗМ»

Як­би да ли від січ у Кри му, не бу ло б вій ни на Дон ба сі. Як­би не чи ни ли опір на Дон ба сі, то во рог узяв би Ки­їв. Екс-прем’єр про­сто ря­тує свою під­мо­че­ну в 2014 ро­ці ре­пу­та­цію, при­чо­му йо­го ле­кси­ка май же пов ніс тю збі га єть ся з ви - прав­да­н­ня­ми Юлії Ти­мо­шен­ко. У Яце­ню­ка є свої ар­гу­мен­ти. Спо­ді­ва­ю­ся, при­йде час, ко­ли три­бу­нал їх ви­слу­хає...

А по­тім пе­ред на­ро­дом з’явив­ся «єв­ро­опти­міст» Му­ста­фа Найєм зі сво їм пла ном, що пе ред ба чає від нов лен ня по ста­вок до Кри му во­ди та еле­ктри­ки, що, зви­чай­но, по­лег­шить там про­бле­ми ро­сій­ської вла­ди. Чим ідеї нар­де­па Найє­ма для Укра­ї­ни ко­ри­сні­ші за ідеї нар­де­па Ар­те­мен­ка? Згі­дно з Же­нев­ською кон­вен­ці­єю 1949 ро­ку, всю від­по­від­аль­ність за стан оку­по ва ної те ри то рії не се оку пант. Ні­хто цих норм міжнародного пра­ва не від­мі­няв. Найєм ли­це­мі­рив і злов жи вав псев до гу ма ніс тич ною де­ма­го­гі­єю, яку мій друг до­теп но на­звав «аген­тур­ним гу­ма­ні­змом». Ка пі ту лянт ст во га ран тує нам по - раз­ку і втра­ту дер­жав­но­сті. Всі ці ри­ту­аль­ні тан­ці «ве­ли­ких гу­ма­ні­стів» при­ве­дуть до то­го, що Укра­ї­на зруй­ну­є­ться зі стра­шним гур­ко­том і то­ді Пу­тін по­ка­же нам «гуманізм» по пов­ній про­гра­мі...

Все, що до­по­ма­гає во­ро­го­ві — зло, все, що шко дить во ро го ві — доб ро. Ін­шої ло гі ки та ін шої ети - ки вій на не знає. Ли ше мак си - маль но жор ст ка по зи ція, фор му - ва­н­ня по­ту­жної ар­мії та мо­гу­тньої вій­сько­вої про­ми­сло­во­сті, без­жа - лі­сна бо­роть­ба про­ти п’ятої ко­ло­ни во­ро­га, прин­ци­по­ва від­мо­ва від ка пі ту лянт ст ва — дає нам шанс ви­жи­ти і пе­ре­мог­ти, а не по­вто­ри­ти до­лю УНР...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.