Google Translate озбро­ю­є­ться шту­чним ін­те­ле­ктом

Ме­не­джер най­більш по­пу­ляр­но­го у сві­ті лін­гво-сер­ві­су роз­по­вів про те­хно­ло­гію пе­ре­кла­ду на осно­ві ней­ро­ме­реж

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Google ого­ло­сив про мас­шта­бне онов­ле­н­ня сер­ві­су Google Translate: в осно ву ро бо ти пе ре кла да ча бу дуть пок ла - де­ні ней­ро­ме­ре­жі. Для де­яких мов ней рон ний пе ре клад по чав ви ко - рис то ву ва ти ся з лис то па да 2016 ро ку; ін ші, зокре­ма ро сійсь ка, хін ді, в’ єт намсь ка, пе рей дуть на цей ме­тод най­ближ­чим ча­сом. Ро­зро­бни­ки ствер­джу­ють, що ней­ро­ме­ре­жі зна­чно по­кра­щу­ють якість пе­ре­кла­ду, оскіль­ки ма­ши­ни мо - жуть ана­лі­зу­ва­ти не окре­мі сло­ва і фра зи, а за кін че ні ре чен ня та вра­хо­ву­ва­ти кон­текст.

«Ми го­во­ри­мо про тре­тє по­ко­лі­н­ня си­стем ма­шин­но­го пе­ре­кла­ду. Пер­ше бу­ло роз­ро­бле­не в 1950— 1960-х ро­ках у рам­ках ра­дян­сько­а­ме­ри­кан­сько­го шпи­гун­сько­го про­ти­сто­я­н­ня: всі хо­ті­ли швид­ко ро­зу­мі­ти, про що го­во­рить су­про­тив­ник. Ро­бо­та бу­ла за­сно­ва­на на пра­ви­лах, які роз­ро­бля­ли лін­гві­сти, і ко­жне ре­че­н­ня по­трі­бно бу­ло пе­ре­кла­да­ти, за­сто­со­ву­ю­чи до ньо­го рі­зні пра­ви­ла. — роз­ка­зав в ін­терв’ю ви­дан­ню «Ме­ду­за» ви­хо­дець із СРСР, ни­ні аме­ри­ка­нець, ме­не­джер Google Translate Ба­рак Ту­ров­ський. — Дру­ге по­ко­лі­н­ня — ста­ти­сти­чний ма­шин­ний пе­ре­клад. Де­сять ро­ків то­му Google був піо­не­ром ці­єї те­хно­ло­гії. Ма­ши­на, за­сто­со­ву­ю­чи ті ж те­хно­ло­гії, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в по­шу­ку, шу­кає в ін­тер­не­ті до­сту­пні ва­рі­ан­ти пе­ре­кла­ду, вже зро­бле­ні лю­ди­ною. Будь-які від­кри­ті дже­ре­ла — до­ку­мен­та­ція ООН, но­вин­ні за­мі­тки — все, що вда­є­ться зна­йти, зби­ра­є­ться і пе­ре­тво­рю­є­ться в гі­гант­ський кор­пус да­них на рі­зних мо­вах. У цих да­них ма­ши­на по­тім зна­хо­дить ста­ти­сти­чні за­ко­но­мір­но­сті і та­ким чи­ном «ви­вчає» мо­ву. Тре­тє по­ко­лі­н­ня — ней­ро­нів, тоб­то йде­ться про те­хно­ло­гії, які імі­ту­ють ме­ха­ні­зми ро­бо­ти моз­ку. Ра­ні­ше ма­ши­на не мо­гла які­сно обро­би­ти фра­зи, в яких бу­ло біль­ше п’яти слів. Тепер си­сте­ма ди­ви­ться на ре­че­н­ня пов­ні­стю і на­ма­га­є­ться зна­йти по­трі­бні ва­рі­ан­ти для пе­ре­кла­ду. В ре­зуль та­ті ви­хо дить на ба­га то більш жи­вий пе­ре­клад».

Та кож Ба рак Ту ровсь кий по - ві­до­мив, що три­ває ро­бо­та над по­кра щен ням прак ти ки пе ре кла ду з ви ко ри стан ням ка ме ри, мік ро - фо­на в режимі «бе­сі­ди», і пла­ну­єть ся до да ти фун к цію Tap to Translate до всіх по­пу­ляр­них он­лайн-ме­сен­дже­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.