...+ укра­ї­ні­за­ція ТБ

Пе­тро По­ро­шен­ко анон­су­вав кво­ти на дер­жав­ну мо­ву в те­ле­е­фі­рі

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

На це­ре­мо­нії вру­че­н­ня На­ціо­наль­ної пре­мії іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Пре­зи­ден­тУкра­ї­ни за­явив, що не­за­ба­ром ви­сту­пить з про­по­зи­ці­єю про вве­де­н­ня за­ко­но­дав­чо­го збіль­ше­н­ня укра­ї­но­мов­но­го кон­тен­ту на те­ле­ба­чен­ні.

«Не­за­ба­ром та­ку ж те­хно­ло­гію (ана­ло­гі­чно за­ко­ну про збіль­ше­н­ня кво­ти укра­їн­ської мо­ви на ра­діо. — Ред.) я за­про­по­ную і що­до те­ле­ба­че­н­ня, де присутність укра­їн­ської мо­ви за­раз ду­же ма­лень­ка», — за­явив Пе­тро По­ро­шен­ко.

Гла­ва дер­жа­ви на­га­дав, що ра­ні­ше Вер­хов­на Ра­да прийня­ла за­кон про збіль­ше­н­ня при­су­тно­сті укра­їн­ської мо­ви в ра­діо­е­фі­рі, і до­дав, що ре­зуль­та­ти прийня­т­тя цьо­го за­ко­ну вже від­чу­тні. Згі­дно із за­ко­ном, мов­ле­н­ня ко­жної те­ле­ра­діо­ор­га­ні­за­ції має скла­да­ти­ся з на­ціо­наль­но­го ау­діо­ві­зу­аль­но­го про­ду­кту не менш ніж на 50%. По­ро­шен­ко за­зна­чив, що очі­кує від пар­ла­мен­ту прийня­т­тя ана­ло­гі­чно­го рі­ше­н­ня і що­до те­ле­е­фі­рів.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.