Мов­ле­н­ня гро­мад у фор­ма­ті FM

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У рам­ках про­е­кту «Мов­ле­н­ня гро­мад» у Хер­сон­ській обла­сті роз­по­ча­ла­ся ро­бо­та зі ство­ре­н­ня ло­каль­них ра­діо­стан­цій в Іва­нів­сько­му ра­йо­ні та мі­сті Но­ва Ка­хов­ка.

6 бе­ре­зня на се­сії Іва­нів­ської се­ли­щної ра­ди бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про за­сну­ва­н­ня ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства те­ле­ра­діо­ком­па­нія «Іва­нів­ське ра­діо». Згі­дно з про­гра­мою, мов­ле­н­ня від­бу­ва­ти­ме­ться че­рез FM-пе­ре­да­вач ма­лої по­ту­жно­сті, до 10 Вт. Та­кої по­ту­жно­сті бу­де до­ста­тньо ли­ше для по­кри­т­тя смт Іва­нів­ка та сіл Шо­тів­ка, Но­во­ва­си­лів­ка і Пер­шо­трав­не­ве. Пі­сля ор­га­ні­за­ції ра­діо­мов­ле­н­ня в Іва­нів­ці у від­да­ле­них се­лах ра­йо­ну бу­дуть вста­нов­ле­ні ре­транс­ля­то­ри, щоб за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­не охо­пле­н­ня ау­ди­то­рії ра­йо­ну. Орі­єн­тов­ний по­ча­ток мов­ле­н­ня ра­діо в Іва­нів­ці — сер­пень-ве­ре­сень 2017 ро­ку.

Крім то­го, як по­ві­дом­ля­ють мі­сце­ві ЗМІ, ана­ло­гі­чний про­ект не­за­ба­ром бу­де вті­ле­но і в Но­вій Ка­хов­ці. Мов­ле­н­ня в FM- ді­а­па­зо­ні бу­де ор­га­ні­зо­ва­но на ба­зі існу­ю­чо­го ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства « Но­во­ка­хов­ська мі­ська ра­діо­ор­га­ні­за­ція» і має роз­по­ча­ти­ся пі­сля ви­рі­ше­н­ня низ­ки ор­га­ні­за­цій­них пи­тань на мі­сце­во­му рів­ні.

Про­ект«Мов­ле­н­ня гро­мад» має за­без­пе­чи­ти пе­ре­хід ре­да­кцій про­во­до­во­го мов­ле­н­ня на ма­ло­по­ту­жне FM-мов­ле­н­ня. Згі­дно з ви­мо­га­ми до про­грам­ної кон­це­пції, ефір ло­каль­них стан­цій по­ви­нен бу­ти ці­ло­до­бо­во з мо­жли­ві­стю ре­транс­ля­ції Укра­їн­сько­го ра­діо на без­опла­тній осно­ві. Те­ма­ти­чне спря­му­ва­н­ня і об­сяг вла­сно­го про­ду­кту по­вин­ні від­по­від­а­ти чин­ній лі­цен­зії на про­во­до­ве мов­ле­н­ня. Українська мо­ва має ста­но­ви­ти не менш ніж 50% від вла­сно­го про­ду­кту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.