По­лі­ти­ко-істо­ри­чний лі­кнеп

Від ла­у­ре­а­тів Пре­мії Джейм­са Мей­са

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Бо­г­да­на КОСТЮК, жур­на­ліст і во­лон­тер

Упро­довж остан­ньо­го ро­ку по­стій­ні ав­то­ри « Дня » , ла­у­ре­а­ти Пре­мії Джейм­са Мей­са, кан­ди­да­ти фі­ло­соф­ських на­ук Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ та Ігор ЛОСЄВ ви­пу­сти­ли дру­ком у ви­дав­ни­цтві То­ва­ри­ства «Зна­н­ня» Укра­ї­ни три на­у­ко­во- по­пу­ляр­ні кни­ги, при­свя­че­ні акту­аль­ним пи­та­н­ням по­лі­ти­чної істо­рії Цен­траль­но- Схі­дної Єв­ро­пи між Бал­тій­ським і Чор­ним мо­ря­ми.

Іде­ться про не­ко­мер­цій­ні ви­да­н­ня, ме­тою яких є не одер­жа­н­ня до­хо­ду, а про­сві­тни­цтво. Пе­ре­д­усім їхні адре­са­ти — на схо­ді та пів­дні Укра­ї­ни. Не менш ва­жли­во, щоб ці ви­да­н­ня по­тра­пля­ли до шкіль­них, уні­вер­си­тет­ських та ака­де­мі­чних бі­бліо­тек. До ре­чі, на схо­ді се­ред чи­та­чів ви­дань ста­ли, се­ред ін­ших, стар­шо­кла­сни­ки та ви­кла­да­чі ви­шів у Слов’ян­ську і Сє­ве­ро­до­не­цьку, а та­кож но­ва па­труль­на по­лі­ція Ма­рі­у­по­ля: за сло­ва­ми го­лов­но­го «ко­па» мі­ста (у не­да­ле­ко­му ми­ну­ло­му — бій­ця 79- ї бри­га­ди, за­хи­сни­ка До­не­цько­го ае­ро­пор­ту) Ві­та­лія Гор­ку­на, « ці книж­ки — ефе­ктив­на зброя про­ти не­у­цтва» (кни­ги до там­те­шніх бі­бліо­тек і для па­труль­них пе­ре­да­ли ки­їв­ські во­лон­те­ри й жур­на­лі­сти з про­е­кту « Ра­діо Сво­бо­да » «Дон­бас. Ре­а­лії»).

Рік то­му бу­ла пред­став­ле­на кни­га Сер­гія Гра­бов­сько­го « Вій­на і міф: Дру­га сві­то­ва у дзер­ка­лі но­ві­тньо­го не­о­ста­лі­ні­зму » . Во­на при­свя­че­на пов’яза­ній з Дру­гою сві­то­вою вій­ною со­ці­аль­но- істо­ри­чній мі­фо­ло­гії, яка ці­ле­спря­мо­ва­но фор­му­ва­ла­ся про­па­ган­дист­ськи­ми та ка­раль­ни­ми ор­га­на­ми за ча­сів ста­лі­ні­зму і про­дов­жує фор­му­ва­ти­ся сьо­го­дні за до­по­мо­гою ро­сій­ських мас-ме­діа. Ця мі­фо­ло­гія є під­ґрун­тям ле­гі­ти­ма­ції чин­но­го ро­сій­сько­го по­лі­ти­чно­го ре­жи­му; її вплив на сві­до­мість і під­сві­до­мість зна­чної ча­сти­ни укра­їн­ських гро­ма­дян істо­тно галь­мує про­це­си до­фор­му­ва­н­ня мо­дер­ної на­ції та ста­нов­ле­н­ня де­мо­кра­ти­чної єв­ро­пей­ської Укра­їн­ської дер­жа­ви. Кни­га мі­стить чи­ма­ло дис­ку­сій­них по­ло­жень і вво­дить у сфе­ру гро­мад­сько­го ди­скур­су низ­ку но­вих кон­це­птів, по­кли­ка­них да­ти ре­аль­ну кар­ти­ну Дру­гої сві­то­вої вій­ни та уча­сті в ній укра­їн­ців.

Улі­тку ми­ну­ло­го ро­ку бу­ла на­дру­ко­ва­на кни­га Сер­гія Гра­бов­сько­го й Іго­ря Ло­сє­ва «Крим: два з по­ло­ви­ною сто­лі­т­тя ім­пер­сько­го ге­но­ци­ду». Во­на при­свя­че­на тра­гі­чній до­лі крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, який став жер­твою здій­сню­ва­но­го Ро­сій­сько- со­вєт­ською ім­пе­рі­єю впро­довж двох з по­ло­ви­ною сто­літь (із не­зна­чни­ми пе­рі­о­да­ми по­сла­блень) ге­но­ци­ду. По­ка­за­ні й оха­ра­кте­ри­зо­ва­ні основ­ні ета­пи цьо­го ге­но­ци­ду та йо­го на­слід­ки. Ав­то­ри, один із яких є крим­ча­ни­ном у дев’ято­му по­ко­лін­ні, а ін­ший має на пів­остро­ві ро­ди­чів і слу­жив два ро­ки там у вій­ську, до­ско­наль­но во­ло­ді­ють фа­кти­чним ма­те­рі­а­лом, пов’ яза­ним і з істо­рі­єю Кри­му, і з куль­ту­рою крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, і з ме­то­да­ми ко­ло­ні­аль­ної по­лі­ти­ки Ро­сії.

Ви­да­н­ням на­ра­зі за­ці­ка­ви­лись акти­ві­сти крим­сько­та­тар­сько­го ру­ху, яких ане­ксія пів­остро­ва зму­си­ла ви­їха­ти на ма­те­ри­ко­ву Укра­ї­ну. Ро­сія не впер­ше «ви­чав­лює» крим­ських та­тар, але ми вже на­вчи- ли­ся бо­ро­тись за пра­во на­шо­го на­ро­ду жи­ти вдо­ма. «Кни­гу «Крим: два з по­ло­ви­ною сто­лі­т­тя ім­пер­сько­го ге­но­ци­ду» вар­то чи­та­ти всім, щоб не за­бу­ва­ти уро­ків істо­рії», — ка­же аме­ри­кан­ський во­лон­тер Пол ХАТЧІНГСОН, який влі­тку 2014 ро­ку до­по­ма­гав обла­што­ву­ва­тись крим­ським пе­ре­се­лен­цям у Ме­жи­гір’ї. Цю кни­гу во­лон­те­ри пе­ре­да­ли до Ме­жи­гір­сько­го во­лон­тер­сько­го цен­тру, для там­те­шніх шко­ля­рів.

І на­ре­шті, 23 лю­то­го 2017 р. на від­крит­ті книж­ко­вої ви­став­ки в Укра­їн­сько­му до­мі бу­ло уро­чи­сто пред­став­ле­но но­ву кни­гу Сер­гія Гра­бов­сько­го з уча­стю ав­то­ра. На­зва ці­єї бро­шу­ри — «Ко­ло­ні­аль­ні вій­ни Дру­гої Ре­чі По­спо­ли­тої». Во­на при­свя­че­на дра­ма­ти­чним по­ді­ям пер­шої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя, пов’яза­ним із від­нов­ле­н­ням і ста­нов­ле­н­ням Ре­чі По­спо­ли­тої, її вза­є­ми­нам із су­сі­дні­ми на­ро­да­ми й дер­жа­ва­ми.

Як мо­гло ста­ти­ся, що роз­дер­та на ча­сти­ни між трьо­ма ім­пе­рі­я­ми, але не­ско­ре­на Поль­ща, яка ма­ла імідж «ро­зіп’ ято­го Хри­ста Єв­ро­пи » , швид­ко пе­ре­тво­ри­ла­ся на ім­пе­рі­а­лі­сти­чну по­ту­гу, яка вела ко­ло­ні­аль­ні вій­ни та ане­ксу­ва­ла чу­жі те­ри­то­рії? Як і чо­му кра­ї­на ви­со­кої куль­ту­ри та на­ро­дної зви­тя­ги, від­но­вив­ши 1918 ро­ку не­за­ле­жність, впа­ла 1939- го бу­кваль­но за мі­сяць під на­ти­ском агре­со­рів, став­ши роз­мін­ною мо­не­тою у ве­ли­кій гео­по­лі­ти­чній грі, а по­тім — по­при суб’єктив­не ба­жа­н­ня аб­со­лю­тної біль­шо­сті на­ції — об’єктив­но ви­яви­ла­ся ви­ко­на­ви­цею во­лі Крем­ля в бо­роть­бі про­ти сил на­ціо­наль­но­го ви­зво­ле­н­ня Укра­ї­ни та Ли­тви і, на­ре­шті, за­тим — без­прав­ним крем­лів­ським са­те­лі­том? Ця кни­га мо­же бу­ти ре­ко­мен­до­ва­на на­у­ков­цям, учи­те­лям, вій­сько­ви­кам, сту­ден­там, усім тим, хто пе­ре­йма­є­ться пер­спе­кти­ва­ми роз­ви­тку Укра­ї­ни та не­об­хі­дні­стю вста­нов­ле­н­ня рів­но­прав­них пар­тнер­ських від­но­син з Поль­щею.

У пла­нах ав­то­рів і ви­дав­ни­цтва — під­го­тов­ка та ви­пуск у цьо­му ро­ці кни­ги Сер­гія Гра­бов­сько­го, при­свя­че­ної дра­ма­ти­чним сю­же­там Укра­їн­ської ре­во­лю­ції 1917 ро­ку, та Іго­ря Ло­сє­ва, в якій іде­ться про ідей­ні ви­то­ки та су­ча­сний ха­ра­ктер ро­сій­сько­го ім­пе­рі­а­лі­зму. Як ме­ні ви­да­є­ться, та­ка на­у­ко­во- про­сві­тни­цька ро­бо­та двох по­стій­них ав­то­рів « Дня » й ла­у­ре­а­тів Пре­мії Джейм­са Мей­са спіль­но з ви­дав­ни­цтвом То­ва­ри­ства «Зна­н­ня» Укра­ї­ни за­слу­го­вує на ви­со­ку оцін­ку; шко­да ли­ше, що та­ка ро­бо­та не під­три­ма­на ані від­по­від­ни­ми дер­жав­ни­ми стру­кту­ра­ми, ані по­лі­ти­ка­ми й ме­це­на­та­ми, які лю­блять го­во­ри­ти про свій па­трі­о­тизм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.