Будь як «Бар­са»!

Або Якпе­ре­пи­су­ють сві­то­ву фут­боль­ну істо­рію

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Фут­бол про­дов­жує за­хо­плю­ва­ти міль­йо­ни вбо­лі­валь­ни­ків у всьо­му сві­ті. І не ли­ше май­стер­ні­стю гри окре­мих ви­ко­нав­ців чи від­ра­зу всі­єї ко­ман­ди, а й пе­ре­дов­сім не­ймо­вір­но ін­три­гу­ю­чи­ми розв’яз­ка­ми. Справ­жнє фут­боль­не свя­то, ба біль­ше — про­сто сен­са­ція: убо­лі­валь­ни­ків по­ра­ду­вав матч 1/ 8 фі­на­лу ро­зі­гра­шу Лі­ги чем­піо­нів між іспан­ською « Бар­се­ло­ною » та фран­цузь­ким «ПСЖ». Пі­сля то­го як у пер­шій грі па­ри­жа­ни здо­бу­ли не­ймо­вір­ну пе­ре­мо­гу з роз­гром­ним ра­хун­ком 4:0, на­віть най­більш ти­ту­ло­ва­ні екс­пер­ти та спе­ці­а­лі­сти ві­до­мих бу­кме­кер­ських кон­тор за­пев­ня­ли, що у чвер­тьфі­нал тур­ні­ру лег­ко прой­де «ПСЖ». Ві­ді­гра­ти чо­ти­ри су­хі м’ячі у су­ча­сно­му фут­бо­лі на­віть най­силь­ні­шим ко­ман­дам сві­ту ду­же не­про­сто. У пе­ре­мо­гу «Бар­се­ло­ни» не ві­рив ні­хто, окрім... її фа­нів та... са­мої ко­ман­ди. Зокре­ма, ти­ту­ло­ва­ний фор­вард ко­ман­ди Не­йман на­пе­ре­до­дні гри по­бив­ся об за­клад з пар­тне­ра­ми, що офор­мить як мі­ні­мум дубль в ма­тчі на « Камп Ноу » і їхня ко­ман­да пе­ре­мо­же. Так, вла­сне, і ста­ло­ся. Йо­го ко­ман­да про­де­мон­стру­ва­ла не­ймо­вір­ні бій­ців­ські яко­сті та си­лу во­лі, і бу­кваль­но а 10 се­кунд до за­вер­шен- ня до­да­тко­во­го ча­су гри та­ки вир­ва­ла пу­тів­ку у на­сту­пний ра­унд

■ Та­ким чи­ном, « Бар­се­ло­на » ста­ла пер­шою ко­ман­дою в істо­рії єв­ро­куб­ків, яка в рам­ках плей- оф зумі­ла ви­йти в на­сту­пний ра­унд пі­сля чо­ти­рьох пропу­ще­них м’ ячів у пер­шо­му по­єдин­ку. Вар­то від­зна­чи­ти, що м’ яч, який ви­вів іспан­ців в на­сту­пну ста­дію, був за­би­тий на остан­ніх се­кун­дах гри. Ці­ка­во, що за ін­фор­ма­ці­єю Sport. es, ко­жен гра­вець «ПСЖ» міг отри­ма­ти по міль­йо­ну єв­ро за ви­хід у чвер­тьфі­нал. То­ді як фут­бо­лі­сти « Бар­се­ло­ни » та­кі при­зо­ві від ке­рів­ни­цтва отри­ма­ють ли­ше в ра­зі пе­ре­мо­ги у фі­на­лі Лі­ги чем­піо­нів.

■ Го­лов­ний тре­нер «Бар­се­ло­ни » Лу­їс Ен­рі­ке про­ко­мен­ту­вав пе­ре­мо­гу ко­ман­ди над « ПСЖ » ( 6: 1) в ма­тчі 1/ 8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів і ви­хід в на­сту­пний ра­унд тур­ні­ру на­дмі­ру емо­цій­но: «Нам не бу­ло що втра­ча­ти, адже ми всі вже втра­ти­ли в Па­ри­жі. Ми зро­би­ли де­які та­кти­чні змі­ни і до­ве­ли, що зда­тні пе­ре­вер­ну­ти си­ту­а­цію. У нас зав­жди бу­ло два віль­ні грав­ці під пе­ре­да­чу. Грав­ці іде­аль­но ви­ко­на­ли план на матч, во­ни ді­я­ли з ве­ли- че­зним ба­жа­н­ням». Окре­мо тре­нер по­дя­ку­вав вбо­лі­валь­ни­кам, які на, зда­ва­ло­ся б, но­мі­наль­ний матч вщент за­пов­ни­ли ста­діон і до кін­ця ві­ри­ли в свою ко­ман­ду. «За­зви­чай у та­ких си­ту­а­ці­ях лю­ди йдуть з три­бун за де­сять хви­лин до кін­ця. А сьо­го­дні ні­хто не йшов. Ми про­ве­ли матч, про який мрі­я­ли, і ми все ще в ді­лі. Це не­ймо­вір­ний, уні­каль­ний спорт. Ді­ти і до­ро­слі ні­ко­ли не за­бу­дуть, що тут ста­ло­ся. Я при­свя­чую цю пе­ре­мо­гу убо­лі­валь­ни­кам « Бар­се­ло­ни » , які ві­ри­ли в нас » , — про­ко­мен­ту­вав Лу­їс Ен­рі­ке.

■ Зві­сно, істо­ри­чний без сум­ні­ву матч сьо­го­дні ана­лі­зу­ють всі сві­то­ві ме­діа. Єди­на « лож­ка дьог­тю» — пи­та­н­ня до сум­нів­но­го суд­дів­ства ма­тчу. Фут­боль­ний світ бу­кваль­но роз­ді­лив­ся на дві ча­сти­ни в оцін­ках суд­дів­ства Де­ні­за Ай­те­кі­на — на тих, хто вва­жає пе­ре­мо­гу « Бар­се­ло­ни » за­слу­же­ної і че­сною, і їхніх про­тив­ни­ків, які не по­мі­ти­ли при­чин для при­зна­че­н­ня суд­дею два пе­наль­ті. Хоч як би там бу­ло, а ра­ху­нок, як ка­жуть у фут­бо­лі, на та­бло — 6:1. «Бар­се­ло­на» в істо­ри­чно­му для сві­то­во­го фут­бо­лу ма­тчі про­хо­дить да­лі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.