На рів­ні з Ко­бза­рем

У На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка по­сли про­чи­та­ють лі­те­ра­тур­ні тво­ри сво­їх кра­їн, за зна­ко­ві­стю зі­став­ні з «За­по­ві­том»

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Оле­на КОРАБЛЬОВА

Уже тре­тій рік по­спіль пред­став­ни­ки іно­зем­них дер­жав бе­руть участь у мі­жна­ро­дно­му куль­тур­но­про­сві­тни­цько­му про­е­кті «Нас єд­нає Шев­чен­ко­ве сло­во». 10 бе­ре­зня у На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка по­сли іно­зем­них дер­жав пред­став­лять ви­зна­чні тво­ри сво­їх кра­їн, які ста­ли для них та­ки­ми ж зна­ко­ви­ми, як для Укра­ї­ни — шев­чен­ків­ський «За­по­віт». Та­кож у му­зеї пре­зен­ту­ють уні­каль­но­го «Ко­бза­ря» від ви­дав­ни­цтва «Сам­міт-кни­га» — зав­ви­шки біль­ше двох ме­трів.

«Цьо­го ро­ку ви­пов­ню­є­ться рів­но 150 ро­ків, як за «За­по­ві­том» оста­то­чно за­крі­пи­ли са­ме цю на­зву, — за­зна­чає ку­ра­тор про­е­кту Вла­да ЛИТОВЧЕНКО. — Адже до цьо­го вірш на­зи­вав­ся і «Дум­ка», і «За­ві­ща­ніє», і «Оста­н­ня во­ля».

Під час за­хо­ду го­стям пред­став­лять ви­став­ку «Шев­чен­ко і Ки­їв­щи­на» з екс­по­на­та­ми та до­ку­мен­та­ми, на­да­ни­ми Виш­го­род­ським істо­ри­ко-куль­тур­ним за­по­від­ни­ком, На­ціо­наль­ним істо­ри­ко-етно­гра­фі­чним за­по­від­ни­ком «Пе­ре­я­слав», му­зе­єм «Флі­гель Та­ра­са Шев­чен­ка» (мі­сто Яго­тин) і Дер­жав­ним ар­хі­вом Ки­їв­ської обла­сті.

Та­кож у рам­ках про­е­кту від­бу­де­ться ві­део-фле­шмоб «Ки­їв­щи­на чи­тає Шев­чен­ка вго­лос», який при­свя­ти­ли 85-річ­чю Ки­їв­ської обла­сті. У ві­део­ро­ли­ку ві­до­мі ді­я­чі Ки­їв­щи­ни про­чи­та­ють «За­по­віт» і за­про­сять до­лу­чи­ти­ся до акції всіх ба­жа­ю­чих — за­пи­са­ти на ві­део чи­та­н­ня вір­ша і ви­кла­сти на сво­їх сто­рін­ках у со­цме­ре­жах з від­по­від­ни­ми хе­ште­га­ми. До фле­шмо­бу вже до­лу­чи­ли­ся го­ло­ва Ки­їв­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксандр Гор­ган, на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни Остап Ступка, актри­са Рим­ма Зю­бі­на, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» Не­ля Ку­ко­валь­ська, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го му­зею Та­ра­са Шев­чен­ка Дми­тро Стус, ди­ре­ктор Виш­го­род­сько­го істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка Вла­да Литовченко та ін­ші. Крім то­го, укра­їн­ські ді­я­чі куль­ту­ри та ми­сте­цтва взя­ли участь у фо­то­про­е­кті «Кни­га усіх ча­сів», пред­ста­вив­ши рі­зні ви­да­н­ня «Ко­бза­ря» в бі­бліо­те­чно­му ан­ту­ра­жі.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ВИ­ДАВ­НИ­ЦТВОМ «САМ­МІТ-КНИ­ГА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.