Про осо­би­стий і сі­мей­ний ба­гаж

Мо­жли­во, це май­бу­тній кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Не­що­дав­но донь­ка 35-го пре­зи­ден­та США Джо­на Кен­не­ді (JFK) Ка­ро­лін, яка три ро­ки бу­ла по­слом у Япо­нії, зро­би­ла за­яву про істо­ри­чний по­во­рот у сво­їй кар’єрі. Як по­ві­до­ми­ла The New York Post, во­на ви­сло­ви­ла на­мір ба­ло­ту­ва­ти­ся до се­на­ту в 2018 ро­ці. «І це аб­со­лю­тно чу­до­ва но­ви­на, оскіль­ки на­став час для пред­став­ни­ка сі­мей­ства Кен­не­ді бу­ти зно­ву до­лу­че­ним до аме­ри­кан­ської по­лі­ти­ки», — пи­ше ви­да­н­ня bipartisanreport.com.

На­га­да­є­мо, що Ка­ро­лін Кен­не­ді бу­ла пер­шою жін­кою, яку при­зна­чи­ли по­слом у Япо­нію. До цьо­го, по­чи­на­ю­чи з 1856 ро­ку цю по­са­ду обі­йма­ли чо­ло­ві­ки. У США існує пра­кти­ка по­лі­ти­чних при­зна­чень на по­са­ду по­слів. Та­ким чи­ном гла­ва адмі­ні­стра­ції від­дя­чує сво­їм при­хиль­ни­кам за під­трим­ку під час ви­бор­чої кам­па­нії. 44-й пре­зи­дент-де­мо­крат Ба­рак Оба­ма при­зна­чив Ка­ро­лін Кен­не­ді на по­са­ду по­сла в Япо­нії. Як ві­до­мо но­вий пре­зи­дент-ре­спу­блі­ка­нець До­нальд Трамп за­явив у день інав­гу­ра­ції, що всі по­лі­ти­чні при­зна­че­ні по­сли ма­ють по­ки­ну­ти по­са­ди. Від­так 59рі­чна Ка­ро­лін Кен­не­ді одра­зу спа­ку­ва­ла свої че­мо­да­ни і по­ки­ну­ла Япо­нію.

Пе­ре­бу­ва­ю­чи на цій по­са­ді во­на зі­гра­ла клю­чо­ву роль в ор­га­ні­за­ції істо­ри­чно­го ві­зи­ту Оба­ми до Хі­ро­сі­ми у трав­ні 2016 ро­ку і ві­зи­ту прем’єр-мі­ні­стра Япо­нії Сін­дзо Абе до Перл-Хар­бо­ра у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку.

Під час сво­го тер­мі­ну во­на пра­цю­ва­ла над сер­йо­зни­ми про­бле­ма­ми, як і про­бле­ми з ки­то­бій­ством і роз­ши­ре­н­ня ядер­них озбро­єнь, а до цьо­го во­на пра­цю­ва­ла за спра­ву «мі­сія жи­т­тя» її дядь­ка Те­да Кен­не­ді.

Дже­ре­ла The New York Post ка­жуть, що Кен­не­ді ро­бить став­ку не тіль­ки на се­нат, але во­на та­кож мо­же ба­ло­ту­ва­ти­ся на пост пре­зи­ден­та в 2020 ро­ці:

«Ка­ро­лі­на бу­ла успі­шним по­слом у Япо­нії і від­чу­ває себе дій­сно ду­же впев­не­но всту­па­ю­чи у бо­роть­бу за мі­сце у Кон­гре­сі або мі­сце в Се­на­ті шта­ту Нью-Йорк, на­віть з мо­жли­во ве­ли­ки­ми по­лі­ти­чни­ми ці­ля­ми на цьо­му шля­ху».

За сло­ва­ми ін­шо­го дже­ре­ла, Кен­не­ді має рі­вень до­сві­ду Гіл­ла­рі Клін­тон, без тем­но­го хма­ри, яка на­ви­сає над го­ло­вою Клін­тон:

« Ка­ро­лі­на роз­гля­да­є­ться в де­яких ко­лах як чер­го­ва Гіл­ла­рі Клін­тон. У неї є ім’я Кен­не­ді, але не­має ба­га­жу Клін­тон».

«Це має сенс, — вва­жає ви­да­н­ня bipartisanreport.com, — сі­мей­ство Кен­не­ді є дав­ні­ми де­мо­кра­та­ми, а та­кож ша­но­ва­ни­ми по­лі­ти­ка­ми, які зро­би­ли істо­рію ча­су... У них є гі­дність, та­ка рід­кі­сна зна­хід­ка в су­ча­сних по­лі­ти­ків, і пі­сля чо­ти­рьох ро­ків пре­зи­дент­ства Трам­па на­віть Ре­спу­блі­кан­ська пар­тія — GOP бу­де пра­гну­ти, щоб Кен­не­ді очо­ли­ла кра­ї­ну».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.