При­свя­та Лі­ні Ко­стен­ко

18 бе­ре­зня у ви­став­ко­вій за­лі «Хлі­бня» На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» від­бу­де­ться ви­ста­ва «Лю­тий бе­ре­зень»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Цей ве­чір при­свя­че­ний Лі­ні Ва­си­лів­ні Ко­стен­ко — ві­до­мо­му ми­тцю укра­їн­ської по­е­зії, яка 19 бе­ре­зня свя­тку­ва­ти­ме свій день на­ро­дже­н­ня.

Лі­ри­чно- по­е­ти­чну ви­ста­ву «Лю­тий бе­ре­зень», в осно­ву якої уві­йшли тво­ри Л. В. Ко­стен­ко, під­го­ту­ва­ли ар­ти­сти Юлія Вол­чко­ва (це її ре­жи­сер­ський де­бют) та Ма­ри­на Ані- со­вич. Во­ни ви­сту­па­ти­муть під ча­рів­ні зву­ки ма­рім­би ( рі­зно­вид кси­ло­фо­на) у ви­ко­нан­ні Єго­ра Звє­рє­ва. По­ста­нов­ка від­бу­ва­ти­ме­ться на тлі по­ло­тен укра­їн­ських ху­до­жни­ків дру­гої по­ло­ви­ни ХХ — по­ча­тку ХХІ стст., пред­став­ле­них на ви­став­ці « Ме­та­мор­фо­зи фе­мін­но­сті » , що ни­ні екс­по­ну­є­ться у ви­став­ко­вій за­лі «Хлі­бня».

ФОТО МИХАЙЛА МАРКІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.