Впер­ше пі­сля 1939 ро­ку

У Львів­ській га­ле­реї ми­стецтв де­мон­стру­ва­ти­муть «Скар­би Пі­дго­ре­цько­го зам­ку»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ви­став­ку пред­став­ля­ти­муть у від­ді­лі «Єв­ро­пей­ське ми­сте­цтво ХІХ — ХХІ ст.», і це — Кар­тин­на га­ле­рея (вул. Сте­фа­ни­ка, 3). Ав­тор ідеї «Скар­бів Пі­дго­ре­цько­го зам­ку»,

ди­ре­ктор ЛНГМ ім. Бо­ри­са Воз

ни­цько­го Та­рас ВОЗНЯК вва­жає, що екс­по­зи­ція ста­не не тіль­ки зна­чною, а й зна­ко­вою по­ді­єю в істо­рії львів­сько­го му­зею, та й не ли­ше йо­го. Упев­не­ність ке­рів­ни­ка га­ле­реї ґрун­ту­є­ться на то­му, що впер­ше від 1939 ро­ку пу­блі­ці по­ка­жуть по­над дві со­тні тво­рів, які ко­лись при­кра­ша­ли ін­тер’єри Пі­дго­ре­цько­го зам­ку.

На­га­да­є­мо, Пі­дго­ре­цький за­мок — пам’ятка ар­хі­те­кту­ри епо­хи пі­зньо­го Ре­не­сан­су і Ба­ро­ко, яка роз­та­шо­ва­на в се­лі Пі­дгір­ці Бро­дів­сько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті. За­мок бу­ду­ва­ли в 1635 — 1640-х рр. на за­мов­ле­н­ня ко­рон­но­го геть­ма­на Ста­ні­сла­ва Ко­нє­цполь­сько­го. Ін­тер’єри Пі­дго­ре­цько­го зам­ку вра­жа­ли су­ча­сни­ків кра­сою та пи­шні­стю. Істо­рія зам­ку дав­ня і ду­же не­про­ста. 1997-го зав­дя­ки кло­по­та­н­ням гро­мад­сько­сті та не­втом­ній пра­ці Бо­ри­са Во­зни­цько­го Пі­дго­ре­цький за­мок пе­ре­да­ли Львів­ській га­ле­реї ми­стецтв.

Але сьо­го­дні за­мок за­чи­не­но. Для огля­ду до­сту­пні ли­ше нав­ко­ли­шні те­ри­то­рії та фа­сад. У га­ле­реї роз­по­від­а­ють, що ко­ле­кція Пі­дго­ре­цько­го зам­ку вва­жа­ла­ся най­ба­га­тшою на за­хі­дно­укра­їн­ських те­ре­нах. До­те­пер ве­ли­ка її ча­сти­на збе­рі­га­є­ться у фон­дах кіль­кох му­зе­їв Укра­ї­ни та Поль­щі: Львів­ської га­ле­реї ми­стецтв, Львів­сько­го істо­ри­чно­го му­зею, Львів­сько­го му­зею істо­рії ре­лі­гії, а та­кож — На­ціо­наль­но­го му­зею у Вар­ша­ві, На­ціо­наль­но­го та Істо­ри­чно­го му­зе­їв у Кра­ко­ві, Окру­жно­го му­зею в Тар­но­ві.

На ви­став­ці «Скар­би Пі­дго­ре­цько­го зам­ку» екс­по­ну­ва­ти­муть укра­їн­ську ча­сти­ну ко­ле­кції, і це, зокре­ма, жи­во­пи­сні по­ло­тна, скуль­птур­ні зо­бра­же­н­ня та зброя. «Ці­лі­сна, про­ду­ма­на ре­жи­су­ра екс­по­зи­ції з еле­мен­та­ми ін­те­р­актив­но­сті вті­лить та­кі аспе­кти й фор­ми по­пу­ля­ри­за­ції му­зей­них цін­но­стей, які від­по­від­а­ють сьо­го­ден­ню», — від­зна­ча­ють у му­зеї.

Ку­ра­тор ви­став­ки — Окса­на Ко­зин­ке­вич. Ди­зайн екс­по­зи­ції ви­ко­нає Сер­гій Пе­тлюк. Огля­ну­ти «Скар­би Пі­дго­ре­цько­го зам­ку» за­про­по­ну­ють 21 бе­ре­зня. На­ра­зі ж три­ває під­го­тов­ка ви­став­ки, ме­та якої — при­вер­ну­ти ува­гу гро­мад­сько­сті до пла­чев­но­го ста­ну ви­зна­чної пам’ятки ар­хі­те­кту­ри, роз­мо­ви про від­нов­ле­н­ня якої, до сло­ва, три­ва­ють уже не один де­ся­ток ро­ків.

ФОТО НАДАНО ЛЬВІВСЬКОЮ ГАЛЕРЕЄЮ МИ­СТЕЦТВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.