20 ти­сяч де­рев

ви­са­дять на час­тко­во зне­лі­сне­них ді­лян­ках кар­пат­ських пар­ків

Den (Ukrainian) - - День України -

Уна­ціо­наль­них при­ро­дних пар­ках «Си­не­вир » , Кар­пат­ський та « Ско­лів­ські Бе­ски­ди » ви­са­дять 20 ти­сяч са­джан­ців де­рев на час­тко­во зне­лі­сне­них ді­лян­ках кар­пат­ських пар­ків. Акція від­бу­ва­є­ться в ме­жах все­укра­їн­ської про­гра­ми «Ра­зом за при­ро­ду», йде­ться в ін­фор­ма­ції прес­слу­жби Мін­при­ро­ди, що на­ді­йшла «Дню».

Іні­ці­а­то­ри про­е­кту про­по­ну­ють ко­жно­му укра­їн­цю зро­би­ти свій вне­сок — до­лу­чи­ти­ся до від­нов­ле­н­ня укра­їн­ських Кар­пат і по­са­ди­ти вла­сне де­ре­во. Як за­зна­чив ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту з пи­тань за­по­від­ної спра­ви Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії Укра­ї­ни Ігор ІВАНЕНКО, зна­йти своє імен­не де­ре­во мо­жна бу­де на ма­пі сай­та zapryrodu.

com.ua. «Спіль­ні зу­си­л­ля з від­тво­ре­н­ня і збе­ре­же­н­ня лі­сів є дов­го­три­ва­ли­ми ін­ве­сти­ці­я­ми, які до­по­ма­га­ють охо­ро­ня­ти при­ро­ду вже сьо­го­дні, а та­кож на­ла­го­джу­ва­ти діа­лог з мі­сце­ви­ми гро­ма­да­ми і ство­рю­ють імідж на­шої кра­ї­ни на між­на­ро­дній аре­ні » , — від­зна­чив Ігор Іваненко.

За сло­ва­ми на­ціо­наль­но­го ко­ор­ди­на­то­ра WWF в Укра­ї­ні Оле­ни ТА

РАСОВОЇ, яка озву­чи­ла да­ні зві­ту що­до ста­ну дов­кі­л­ля на пла­не­ті — Living Planet Report, ко­жно­го ро­ку люд­ство спо­жи­ває біль- ше ре­сур­сів, ніж всти­гає від­но­ви­ти на­ша пла­не­та. « Якщо тен­ден­ція не змі­ни­ться, то 2030 ро­ку для за­без­пе­че­н­ня по­треб нам зна­до­би­ться дві Зем­лі. Щоб змі­ни­ти та­ку си­ту­а­цію, вар­то ді­я­ти ра­зом», — на­го­ло­си­ла во­на.

Під час пер­шо­го ета­пу про­гра­ми «Ра­зом за при­ро­ду » бу­де ви­са­дже­но са­джан­ці де­рев на те­ри­то­рі­ях НПП « Си­не­вир » , НПП « Ско­лів­ські Бе­ски­ди » і Кар­пат­сько­го на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку. Ор­га­ні­за­то­ри акції за­кли­ка­ють всіх укра­їн­ців до­лу­ча­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.