Дух фор­те­ці

У Лу­цький за­мок по­вер­ну­ли­ся со­ко­ли

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Сво­го ча­су цих гор­дих пта­хів роз­во­ди­ли для кня­зів­ських по­лю­вань, а ни­ні во­ни є сим­во­лом се­ре­дньо­ві­чно­го Лу­цько­го зам­ку, йо­го ду­шею. Є со­ко­ли — збе­рі­га­є­ться дух фор­те­ці. Лу­цький фо­то­ху­до­жник і кра­є­зна­вець Ві­ктор Чу­храй ка­же, що з’яви­ли­ся зно­ву со­ко­ли в зам­ку десь у се­ре­ди­ні 90-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Що­ро­ку їх ста­ва­ло де­да­лі біль­ше, але остан­нім ча­сом по­пу­ля­ція по­ча­ла змен­шу­ва­ти­ся че­рез на­дмір­не го­спо­да­рю­ва­н­ня у зам­ку лю­ди­ни. У тра­ди­цію уві­йшли, на жаль, га­мір­ні фе­сти­ва­лі, які мі­ській вла­ді кон­че про­во­ди­ти са­ме все­ре­ди­ні зам­ку, хо­ча мі­сця до­сить і на Зам­ко­вій пло­щі. На­ра­зі со­ко­ли жи­вуть пе­ре­ва­жно у Сти­ро­вій ве­жі, яка роз­та­шо­ва­на тро­хи да­лі від люд­сько­го на­тов­пу, сю­ди за­бо­ро­не­но під­ні­ма­ти­ся лю­дям че­рез ава­рій­ність ого­ро­жі. Але востан­нє со­ко­ли ви­ве­ли по­том­ство на­віть у ве­жі В’їзній, хо­ча пов­но­цін­но­го гні­зда тут во­ни вже і не мо­сти­ли. Пра­ців­ни­ки істо­ри­ко­куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка« Ста­рий Луцьк », до яко­го на­ле­жить за­мок, за­би­ли фа­нер­кою ві­кон­це у ве­жі, аби та­ким чи­ном да­ти біль­ше спо­кою пта­хам.

Дня­ми Ві­ктор Чу­храй зно­ву по­ба­чив цих пта­хів, у зам­ку, їх, зві­сно, не­про­сто за­фі­ксу­ва­ти у по­льо­ті, а тим біль­ше, у спо­кої, але він дав­но зні­має пта­хів і це йо­му вда­є­ться. Вда­є­ться по­ка­за­ти нам і гор­дих со­ко­лів зокре­ма, які зно­ву по­вер­ну­ли­ся у свій ста­рий дім, Лу­цький за­мок.

ФОТО ВІКТОРА ЧУХРАЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.