Про­ти ген­дер­них ути­сків

В Укра­ї­ні 2017-й ого­ло­си­ли ро­ком за­по­бі­га­н­ня на­силь­ству над жін­ка­ми

Den (Ukrainian) - - День України -

Про це за­сту­пник мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни На­та­лія Фе­до­ро­вич по­ві­до­ми­ла на за­сі­дан­ні кру­гло­го сто­лу «Пар­тнер­ство що­до впро­ва­дже­н­ня Кон­вен­ції про лі­кві­да­цію всіх форм дис­кри­мі­на­ції що­до жі­нок». За­хід зі­брав пред­став­ни­ків уря­ду, су­до­вої си­сте­ми, гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, офі­су Упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни, між­на­ро­дних пар­тнер­ських ор­га­ні­за­цій, ме­діа, по­ві­дом­ляє сайт Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки.

По­дії пе­ре­ду­вав за­хист во­сьмої пе­рі­о­ди­чної до­по­віді Укра­ї­ни про лі­кві­да­цію всіх форм дис­кри­мі­на­ції що­до жі­нок, що про­хо­див у Же­не­ві близь­ко мі­ся­ця то­му. Уря­до­ву де­ле­га­цію очо­лю­ва­ла На­та­лія Фе­до­ро­вич, та­кож у її скла­ді бу­ли ке­рів­ни­ки Мін’юсту, Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я, Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки, гро­мад­ські об’єд­на­н­ня. Як за­ува­жу­ють на сай­ті Мін­со­цпо­лі­ти­ки, остан­ні під­го­ту­ва­ли 14 аль­тер­на­тив­них зві­тів, що озву­чи­ли пе­ред Ко­мі­те­том ООН з лі­кві­да­ції всіх форм дис­кри­мі­на­ції що­до жі­нок.

Не­що­дав­но за­зна­че­ний Ко­мі­тет на­дав за­клю­чні ре­ко­мен­да­ції Укра­ї­ні що­до подаль­шо­го ви­ко­на­н­ня Кон­вен­ції, що свід­чать про на­яв­ні про­га­ли­ни й ви­зна­ча­ють дії, не­об­хі­дні для ре­а­гу­ва­н­ня на про­бле­ми, пов’яза­ні з пра­ва­ми жі­нок у кра­ї­ні. Та­кож Ко­мі­тет пред­ста­вив план дій для вті­ле­н­ня Кон­вен­ції на най­ближ­чі чо­ти­ри ро­ки. На цьо­му тлі На­та­лія Фе­до­ро­вич під­кре­слює ва­жли­вість роз­роб­ки Стра­те­гії ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки ген­дер­ної рів­но­сті в Укра­ї­ні.

Пев­но, до­брим кро­ком ста­не і ра­ти­фі­ка­ція Кон­вен­ції Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­га­н­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­ма­шньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (Стам­буль­ської кон­вен­ції), на яку то­рік не спро­мо­глись укра­їн­ські пар­ла­мен­та­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.