Чер­го­ва під­лість

Ро­сія все ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­вує куль­ту­ру як за­сіб для агре­сії

Den (Ukrainian) - - Культура - ■ Не по­ща­сти­ло нам з су­сі­дом. Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Уне­ді­лю, 12 бе­ре­зня, в Ро­сії за­вер­шив­ся кон­кур­сний від­бір ви­ко­нав­ців для уча­сті в Єв­ро­ба­чен­ні2017. За йо­го під­сум­ка­ми РФ в Укра­ї­ні пред­став­ля­ти­ме спів­а­чка з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми Юлія Са­мой­ло­ва.

■ Зда­ва­ло­ся б, це пре­кра­сно, зва­жа­ю­чи на за­галь­ну си­ту­а­цію з пра­ва­ми лю­дей на ін­ва­лі­дних віз­ках що в Ро­сії, що у нас. Однак уже в по­не­ді­лок спа­ла­хнув скан­дал. Ви­яв­ля­є­ться, Са­мой­ло­ва ви­сту­па­ла в Кри­му, в черв­ні 2015 ро­ку, на фе­сти­ва­лі «Світ спор­ту і до­бра». Ке­рів­ник про­е­кту «Май­дан за­кор­дон­них справ» Ан­дрій Кли­мен­ко на сво­їй сто­рін­ці у Facebook за­ува­жив: «27 черв­ня 2015 ро­ку Са­мой­ло­ва ви­сту­па­ла в оку­по­ва­ній Кер­чі ра­зом з Га­зма­но­вим і Ло­лі­тою ... Вза­га­лі-то та­ких ар­ти­стів СБУ в Укра­ї­ну не пу­скає».

■ По­ру­ше­н­ня, ско­є­не Са­мой­ло­вою, ква­лі­фі­ку­є­ться згі­дно зі стат­тею 332-1 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу як не­за­кон­ний пе­ре­тин дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни в скла­ді ор­га­ні­зо­ва­ної гру­пи осіб. Са­ма Са­мой­ло­ва про­ко­мен­ту­ва­ла той ви­ступ ви­дан­ню bfm.ru: «Там бу­ла не одна я, там бу­ло ду­же ба­га­то ар­ти­стів, я не бу­ду на­зи­ва­ти їхні прі­зви­ща, але я не ду­маю, що бу­дуть якісь про­бле­ми. Кон­церт не був закритий, він був від­кри­тий, це бу­ло на ве­ли­ко­му май­дан­чи­ку, і, на ме­не, не бу­ло ні­яких за­ко­нів, все ви­га­ду­ють. Я ду­маю, все до­бре».

■ Прес-се­кре­тар СБУ Оле­на Гі­тлян­ська вже за­яви­ла, що у ві­дом­стві ви­вчать пи­та­н­ня не­за­кон­но­го в’їзду до Кри­му ро­сій­ської спів­а­чки.

■ Ро­зра­ху­нок Крем­ля зро­зумі­лий: по­ста­ви­ти Укра­ї­ну в за­ві­до­мо про­гра­шну си­ту­а­цію. Пу­сти­мо Са­мой­ло­ву — ство­ри­мо пре­це­дент: до­ве­де­ться пу­ска­ти й ін­ших ро­сій­ських ви­ко­нав­ців, яким за­кри­ли в’їзд че­рез ви­сту­пи в Кри­му. Якщо ж не пу­сти­ти — отри­ма­є­мо зви­ну­ва­че­н­ня в дис­кри­мі­на­ції лю­дей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. Ре­чник пре­зи­ден­та Пу­ті­на Дми­тро Пє­сков, зві­сно, жо­дних про­блем не вба­чає: «Я б не став вжи­ва­ти та­ких слів, як про­во­ка­ція, це ви- бір ро­сій­сько­го те­ле­ка­на­лу (зві­сно ж, не­за­ле­жно­го від Крем­ля. — Д.Д.), який на­прав­ляє ту­ди уча­сни­ка. То­му ні­чо­го про­во­ка­цій­но­го ми тут не ба­чи­мо... У Кри­му бу­ва­ли всі, пра­кти­чно не­має, на­пев­но, лю­дей, які не бу­ва­ли в Кри­му (? — Д.Д.). Це все­та­ки між­на­ро­дний кон­курс, і кра­ї­на- ор­га­ні­за­тор кон­кур­су, на­пев­но, по­вин­на слі­ду­ва­ти тим пра­ви­лам, за яки­ми цей кон­курс про­во­ди­ться».

■ І, зві­сно, це не окре­мий ви­па­док. Якраз на ви­хі­дних ми­ну­ло рів­но три ро­ки, як з’явив­ся сум­но­зві­сний лист « Ді­я­чі куль­ту­ри Ро­сії — на під­трим­ку по­зи­ції Пре­зи­ден­та по Укра­ї­ні і Кри­му», під яким під­пи­са­ло­ся по­над 500 ре­жи­се­рів, акто­рів, му­зи­кан­тів з су­сі­дньої дер­жа­ви — при­чо­му не тіль­ки «естра­дни­ків » , а ціл­ком ака­де­мі­чних і си­во­чо­лих лю­дей з ба­га­тьма ре­га­лі­я­ми.

■ Пе­ре­ко­на­ність у то­му, що пі­сля па­ді­н­ня ко­му­ні­зму ми­тці пе­ре­бу­ва­ють по­за по­лі­ти­кою, спо­ча­тку ви­гля­да­ла са­мо­о­ма­ною, а на­ра­зі є чи­стим лу­кав­ством. Ре­жим, зда­тний об­стрі­лю­ва­ти мир­ні квар­та­ли, ка­ту­ва­ти по­ло­не­них і бом­бар­ду­ва­ти шпи­та­лі, не гре­бу­ва­ти­ме ні­яки­ми за­со­ба­ми. Тре­ба бу­де при­кри­ти­ся ар­ти­ста­ми або ін­ва­лі­да­ми — при­кри­ю­ться. І це слід вра­хо­ву­ва­ти, при­йма­ю­чи рі­ше­н­ня в си­ту­а­ції з Єв­ро­ба­че­н­ням.

ФОТО З САЙ­ТА RU.HELLOMAGAZINE.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.