Iгор ПОНОЧЕВНИЙ, Сан-Фран­ци­ско:

Den (Ukrainian) - - Культура -

— Спів­а­чка в ін­ва­лі­дно­му віз­ку, від­прав­ле­на Ро­сі­єю на Єв­ро­ба­че­н­ня, — це во­і­сти­ну єзу­їт­ський хід. Той, хто спро­бує да­ти цьо­му оцін­ку, ав­то­ма­ти­чно стає Во­ло­ди­ми­ром По­зне­ром і Ре­на­тою Ли­тви­но­вою. Той, хто про­го­ло­сує про­ти і по­зба­вить ка­лі­ку ви­гра­шу, стає «без­ду­шною тва­рю­кою». Та­ким чи­ном, Ро­сія вже пе­ре­мо­гла на Єв­ро­ба­чен­ні, про­те сто­крат жа­хли­ві­ше за цю пе­ре­мо­гу ста­не усві­дом­ле­н­ня то­го, що сце­на­рій усьо­го цьо­го дій­ства за­ми­слю­вав­ся в ка­бі­не­тах Крем­ля. Ко­ли це спли­ве на­зов­ні, а ра­но чи пі­зно це ста­не­ться, на­слід­ки ці­єї мер­зо­тної аван­тю­ри пе­ре­вер­шать на­віть під­мі­ну се­чі на Олім­пі­а­ді, все це на­ба­га­то гір­ше. Але ще гір­шим, ма­буть, бу­де той факт, на­скіль­ки близь­ки­ми за ча­сом ви­яви­ли­ся но­ви­на про спів­а­чку-ін­ва­лі­да та скан­дал з По­зне­ром і Ли­тви­но­вою. Із цьо­го мо­жна пе­ред­ба­чи­ти, що той і ця стали про­сто уча­сни­ка­ми спе­цо­пе­ра­ції: під­твер­дже­н­ня то­му — йо­го швид­кі ви­ба­че­н­ня. От­же, на Луб’ян­ці роз­ро­би­ли план пе­ре­мо­ги на Єв­ро­ба­чен­ні. По­знер і Ли­тви­но­ва озву­чи­ли для то­го за­ду­ма­ну за сце­на­рі­єм ги­до­ту, По­знер ви­ба­чив­ся, щоб ще біль­ше пі­ді­грі­ти за­ці­кав­ле­ність, че­рез па­ру днів ви­ко­ти­ли ін­ва­лі­да. Всі не­до­бро­зи­члив­ці вмить за­ткну­ли­ся: ні­хто не за­хо­тів ста­ва­ти По­зне­ром і Ли­тви­но­вою. І справ­ді — єзу­їт­ський план. У «сур­ков­ском» ві­дом­стві мо­ло­ді пі­ар­ни­ки п’ють те­пер шам­пан­ське: «уде­ла­ли» опо­зи­цію!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.