Artem MADLER, Укра­ї­на:

Den (Ukrainian) - - Культура -

— Вва­жаю, що Ро­сія, від­прав­ля­ю­чи на Єв­ро­ба­че­н­ня лю­ди­ну в ко­ля­сці, зро­би­ла нам ве­ли­кий по­да­ру­нок. За­раз нам тре­ба хоч у мі­сці про­ве­де­н­ня обла­шту­ва­ти все для лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми і осо­бли­во для гля­да­чів, за­про­си­ти ге­ро­їв вій­ни у спе­ці­аль­но обла­што­ва­ний се­ктор для лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, щоб та спів­а­чка по­тім до­ма роз­по­від­а­ла, що на­віть у лі­гві фа­ши­стів тур­бу­ю­ться про всіх сво­їх гро­ма­дян.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.