«По­ча­ток мас­шта­бно­го ре­мон­ту»

Із 14 мі­ляьр­дів гри­вень, на­да­них бю­дже­том «Украв­то­до­ру», на онов­ле­н­ня та ре­кон­стру­кцію до­ріг за­ли­ши­ться три мі­льяр­ди, — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Сні­гіз ві­тчи­зня­них до­рі­гза­зви­чай схо­дить ра­зом з асфаль­том. Аби пе­ре­ко­на­ти­ся в до­сто­вір­но­сті цьо­го твер­дже­н­ня ав­то­мо­бі­лі­стів чи, до­бре бу­ло б, спро­сту­ва­ти йо­го, на до­ро­ги Укра­ї­ни ра­зом з до­ро­жні­ми та ко­му­наль­ни­ми слу­жба­ми ви­хо­дить На­ціо­наль­на по­лі­ція.

МАСШТАБ ЧИ ЕФЕКТИВНІСТЬ?

Тим ча­сом прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман, не че­ка­ю­чи на ре­зуль­та­ти цьо­го до­слі­дже­н­ня, не­що­дав­но за­явив, що 95% укра­їн­ських до­ріг— у не­при­да­тно­му ста­ні. Аби розв’яза­ти цю про­бле­му і зро­би­ти ві­тчи­зня­ні до­ро­ги які­сни­ми, уряд має ін­ве­сту­ва­ти біль­ше ко­штів у цю сфе­ру. У зв’яз­ку з цим, за сло­ва­ми Грой­сма­на, Ка­бмін пла­нує на­да­ти на ре­монт до­рі­гще 15 мі­льяр­дів гри­вень. Прем’єр вва­жає, що цьо­го ре­сур­су бу­де до­сить для по­ча­тку мас­шта­бно­го ре­мон­ту. Але пи­та­н­ня ще й уто­му, щоб ці ко­шти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся ефе­ктив­но.

Го­ло­ва прав­лі­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Моя до­ро­га» Ро­ман ХМІЛЬ не спе­ре­ча­є­ться з прем’єр­мі­ні­стром по су­ті. Але має де­що ін­ші да­ні. «60% до­рігв ава­рій­но­му ста­ні, — ска­зав він у се­ре­ду в ефі­рі «Го­ло­су сто­ли­ці». — Це озна­чає, що їх слід бу­ло б за­кри­ти, то­му що на них — ве­ли­кі ями і по­стій­но ги­нуть лю­ди».

«ПІЛОТИ» УКРА­ЇН­СЬКИХ ДО­РІГ

От­же, сьо­го­дні всі ро­зу­мі­ють, що кра­ї­ні по­трі­бне рі­шу­че онов­ле­н­ня до­ро­жньої стра­те­гії. З огля­ду на це го­ту­є­ться ре­фор­ма облав­то­до­рів. Спо­ча­тку во­на «на­криє» три пі­ло­тні обла­сті. Пер­ши­ми ста­ти на вій­ну з без­до­ріж­жям ви­рі­ши­ли на Чер­ні­гів­щи­ні. Чи до­ві­рять їй та­ку честь? Як по­ві­до­мив під час по­їзд­ки до Чер­ні­гів­ської обла­сті го­ло­ва ПАТ «ДАК «Ав­то­мо­біль­ні до­ро­ги Укра­ї­ни» Ар­тем Гри­нен­ко, перш ніж ухва­ли­ти оста­то­чне рі­ше­н­ня, тре­ба озна­йо­ми­ти­ся з усі­ма акти­ва­ми мі­сце­во­го облав­то­до­ру, кри­ти­чно оці­ни­ти йо­го фі­нан­со­вий і те­хні­чний стан.

Чи ві­рять в цю ре­фор­му укра­їн­ські во­дії? «У нас за­раз хро­ні­чне за­го­стре­н­ня ува­ги гро­мад­сько­сті до те­ми до­ріг, — за­зна­чає ко­ли­шній пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни, ди­ре­ктор про­гра­ми «Інфраструктура май­бу­тньо­го» Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту май­бу­тньо­го Во­ло­ди­мир ШУЛЬМЕЙСТЕР, — але як­би це пи­та­н­ня си­стем­но ви­рі­шу­ва­ло­ся, то жо­дно­го за­го­стре­н­ня не бу­ло б».

ДІАГНОЗ: НЕДОФІНАНСУВАННЯ ТА КОРУПЦІЯ

«Проблема до­ріг, — ста­вить свій діагноз екс­перт, зна­йо­мий не ли­ше з ми­ну­лим, ай з май­бу­тнім ін­фра­стру­кту­ри, — по­ля­гає в то­му, що во­ни у нас хро­ні­чно не­до­фі­нан­со­ва­ні. Якщо сьо­го­дні до до­рі­гне до­хо­дить, ска­жі­мо, одна грив­ня, то в май­бу­тньо­му це по­зна­чи­ться де­фі­ци­том двох-трьох гри­вень, аби ці до­ро­ги ро­би­ти й утри­му­ва­ти».

«Що­ро­ку в Укра­ї­ні по­трі­бно ви­тра­ча­ти 50—60 мі­льяр­дів гри­вень, щоб під­три­му­ва­ти до­ро­ги, — пе­ре­ко­на­ний Шульмейстер. — Цьо­го ро­ку має бу­ти надано при­бли­зно ві­сім мі­льяр­дів із держ­бю­дже­ту плюс фі­нан­су­ва­н­ня між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ін­сти­ту­тів. Із ці­єї су­ми ді­йде без­по­се­ре­дньо до до­ріг(че­рез ко­ру­пцію) зна­чно мен­ше. Але й ці ко­шти да­ле­ко не пов­ною мі­рою пі­дуть на бу­дів­ни­цтво чи ка­пі­таль­ний ре­монт — від­со­тків 20 бу­де ви­тра­че­но на ла­та­н­ня ям».

« Наш уряд і Вер­хов­на Ра­да не зви­кли на­да­ва­ти ко­шти на цю га­лузь в тих об­ся­гах, як це ро­би­ться у всіх єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, — по­го­джу­є­ться з ко­ле­гою екс- за­сту­пник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Оле­ксандр КАВА. — На­при­клад, уряд Поль­щі що­ро­ку ли­ше на до­ро­ги дер­жав­но­го зна­че­н­ня — а це при­бли­зно 19 ти­сяч кі­ло­ме­трів — на­дає п’ять мі­льяр­дів єв­ро».

На 2017 рік у держ­бю­дже­ті Укра­ї­ни, за сло­ва­ми Ка­ви, на до­ро­ги дер­жав­но­го та мі­сце­во­го зна­че­н­ня, що під­по­ряд­ко­ва­ні « Украв­то­до­ру » , пе­ред­ба­че­но ли­ше 14 мі­льяр­дів гри­вень. Із них сім мі­льяр­дів пі­де на об­слу­го­ву­ва­н­ня ра­ні­ше отри­ма­них кре­ди­тів «Украв­то­до­ром». Із су­ми, що за­ли­ши­ла­ся, три мі­льяр­ди при­зна­че­ні на утри­ма­н­ня до­ріг. « На се­ре­дній, по­то­чний, ка­пі­таль­ний ре­монт і ре­кон­стру­кцію за­ли­ша­ю­ться ли­ше чо­ти­ри мі­льяр­ди», — ка­же Кава.

КИЇВСЬКИЙ «МОСТОПАД»

Велике за­не­по­ко­є­н­ня ви­кли­кає стан шля­хо­вої ме­ре­жі та мо­стів сто­ли­ці. Ек­спер­ти гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Пу­блі­чний ау­дит» з’ясу­ва­ли, що за­раз не­гай­но­го ре­мон­ту по­тре­бу­ють ще 10 ін­же­нер­них спо­руд. У «Ки­ї­вав­то­до­рі» вва­жа­ють, що в сто­ли­ці не­має ава­рій­них мо­стів, але є обме­же­но при­да­тні до екс­плу­а­та- ції. «Се­ред них то­чно є шля­хо­про­во­ди на про­спе­кті Пе­ре­мо­ги по­бли­зу стан­ції ме­тро «Нив­ки» і на пе­ре­ти­ні з По­ві­тро­флот­ським про­спе­ктом, на про­спе­кті На­у­ки, де три­ває ре­кон­стру­кція, а та­кож міст Па­то­на», — за­зна­чає про­від­ний ана­лі­тик «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Во­ло­ди­мир ТАРЧИНСЬКИЙ.

«Якщо ці 10 об’єктів у та­ко­му ж ста­ні, як і Шу­ляв­ський міст, то, на дум­ку ана­лі­ти­ка, мі­ській вла­ді вже за­раз по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся до то­го, що на їх ре­кон­стру­кцію бу­де по­трі­бно від 3 до 4 мі­льяр­дів гри­вень».

У «Пу­блі­чно­му ау­ди­ті» за­зна­ча­ють, що за бу­ді­вель­ни­ми нор­ма­ми об­сте­же­н­ня мо­стів необхідно про­во­ди­ти ко­жні п’ять ро­ків. Тим ча­сом 2013 ро­ку від­бу­ла­ся чер­го­ва і оста­н­ня екс­пер­ти­за Шу­ляв­сько­го шля­хо­про­во­ду. І вже то­ді йшло­ся про те, що пов­на ре­кон­стру­кція мо­сту по­тре­бу­ва­ти­ме близь­ко 400 міль­йо­нів гри­вень ($50 міль­йо­нів). Ек­спер­ти «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» ви­яви­ли, що­на­ре­кон­стру­кці­ю­Шу­ляв­сько­го­шля­хо­про­во­ду­два­ро­ки­по­спіль­на­да­ю­ться­ко­шти­змі­сько­го­бю­дже­ту.Пи­та­н­няв­то­му,чо­му­во­ни­не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся і хто за це від­по­вість.

До біль­шої від­по­від­аль­но­сті за­кли­кає і Хміль. У 15 до­да­тко­вих мі­льяр­дах на до­ро­ги від Грой­сма­на, на йо­го дум­ку, зна­чна ча­сти­на при­па­дає на 50% над­пла­но­вих над­хо­джень від ми­тни­ці. Цьо­го ро­ку, за­зна­чає він, від­по­від­ний екс­пе­ри­мент, що про­во­див­ся ли­ше в при­кор­дон­них обла­стях, по­ши­ре­но на всі ре­гіо­ни. «Але ним (екс­пе­ри­мен­том) ду­же про­сто ке­ру­ва­ти, — на­го­ло­шує акти­віст, — мо­жна по­ста­ви­ти та­кі ін­ди­ка­ти­ви, як це зро­би­ли в Оде­ській обла­сті, і во­ни не­до­ви­ко­ну­ва­ли план...»

БЕЗ ІНОЗЕМЦІВ НЕ ОБІЙТИСЯ?

«Є ще одна проблема, — про­дов­жує го­ло­ва прав­лі­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції, — шля­хо- ви­кам гро­ші по­трі­бні у сі­чні. То­ді во­ни мо­жуть ого­ло­си­ти і про­ве­сти тен­де­ри, і тіль­ки-но дасть змо­гу по­го­да, ви­йти на до­ро­ги». « Ви за­раз ба­чи­те їх там? — за­пи­тує він і від­по­від­ає: — Я не ба­чу. Во­ни не всти­гли ку­пи­ти ма­те­рі­а­лів».

Але в жов­тні-ли­сто­па­ді-гру­дні ми по­ба­чи­мо, як асфальт кла­дуть у сніг. При цьо­му шля­хо­ви­ки ви­прав­до­ву­ва­ти­му­ться: якщо ко­шти не осво­ї­мо, на­сту­пно­го ро­ку да­дуть мен­ше».

Екс­перт роз­по­від­ає про при­хо­ва­ні при­чи­ни на­ших до­ро­жніх не­га­ра­здів, що об’ єд­на­ли­ся у по­ро­чне ко­ло. Укра­їн­ські до­ро­ги не обла­дна­ні при­стро­я­ми для зва­жу­ва­н­ня ве­ли­ко­ван­та­жних ав­то, що ма­ють не­при­пу­сти­мо ви­со­кі на­ван­та­же­н­ня на вісь. Цей факт бу­ді­вель­ни­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють як ар­гу­мент за­для то­го, щоб не да­ва­ти га­ран­тій на но­ві чи від­ре­мон­то­ва­ні шля­хи і, як на­слі­док, не ду­же пе­ре­жи­ва­ють за якість сво­їх ро­біт.

А до­ро­жнє по­ло­тно ра­ні­ше ча­су не без до­по­мо­ги ве­ли­ко­ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів руй­ну­є­ться, то­ді як ко­штів для йо­го ре­мон­ту не­має. Але на ям­ко­вий ре­монт, який де­шев­ший, во­ни так чи іна­кше зна­хо­дя­ться. Про­те це не ря­тує, і до­ро­ги зно­ву по­тре­бу­ють не­від­кла­дно­го ре­мон­ту. Йо­го ро­блять, але га­ран­тій не да­ють. По­трі­бен ді­є­вий кон­троль яко­сті. Мо­жли­во, іно­зем­ни­ми фа­хів­ця­ми, які зви­кли до су­во­ро­го кон­тро­лю і від­по­від­аль­но­сті. Пла­ну­ва­ло­ся вла­шту­ва­ти тен­дер за їхньої уча­сті. Але «Украв­то­дор» чи­нив опір: мов­ляв, ми ма­є­мо для цьо­го свою стру­кту­ру. До­сі не ство­ре­но й умов, щоб в Укра­ї­ну при­йшли про­від­ні між­на­ро­дні до­ро­жньо-бу­ді­вель­ні ком­па­нії, на які ві­тчи­зня­ні бу­ді­вель­ни­ки мо­гли б рів­ня­ти­ся під час яв­но про­гра­шних для на­ших ком­па­ній про­зо­рих тен­де­рів.

«Упро­довж остан­ніх 10 ро­ків у нас в си­сте­мі дер­жав­но­го управ­лі­н­ня па­нує ха­ос, — за­зна­чає Хміль. — Се­ред го­лов­них про­блем за­ли­ша­є­ться те, що зар­пла­та в цьо­му се­кто­рі низь­ка, ре­фор­му дер­ж­управ­лі­н­ня не про­ве­де­но, а фа­хів­ці ма­со­во йдуть із дер­жав­них стру­ктур. За­ли­ша­ю­ться або пен­сіо­не­ри, або ті, хто кра­де. Бо­ро­ти­ся з цим тре­ба шля­хом ра­ди­каль­них і ча­сто-гу­сто бо­лю­чих ре­форм — в умо­вах вій­ни на­род го­то­вий по­тер­пі­ти. Але за­мість ре­форм ми ба­чи­мо лю­дей, які сі­ли на фі­нан­со­ві по­то­ки і за­хи­ща­ють ста­ру си­сте­му».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.