Чо­му в Єв­ро­пі хо­ро­ші до­ро­ги

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ЧЕХІЯ

У до­ро­жньо­му бу­дів­ни­цтві тут за­бо­ро­не­но під­ря­ди. До­ро­гу бу­дує ли­ше та фір­ма, яка ви­гра­ла тен­дер. Не мо­жна ви­гра­ти тен­дер і по­тім пе­ре­до­ві­ри­ти укла­да­н­ня асфаль­ту ін­шій фір­мі. До­ро­ги по­ді­ле­но на чо­ти­ри кла­си (ка­те­го­рії). У ко­жної свій тер­мін га­ран­тії, а якщо до­ро­га роз­ва­ли­ла­ся — фір­ма ре­мон­тує її за свій ра­ху­нок. На пі­шо­хі­дні до­ріж­ки в пар­ках, скве­рах та при­бу­дин­ко­ві до­ро­ги тер­мін га­ран­тії — 5 ро­ків. На сіль­ські й ін­ші ма­ло­на­ван­та­же­ні до­ро­ги — 7. На­ре­гіо­наль­ні­до­ро­ги,що­спо­лу­ча­ю­тьмі­ста,—8.Для­ви­со­ко­на­ван­та­же­ни­хі­до­ріг­пер­шо­ї­ка­те­го­рі­ї­га­ран­тія—10ро­ків.Ком­па­ні­ям при­сво­ю­є­ться кла­сність( від 1 до 4) від­по­від­но до ка­те­го­рій до­ріг, які їм до­зво­ле­но бу­ду­ва­ти. Щоб отри­ма­ти лі­цен­зію, фір­ма по­вин­на ма­ти обла­дна­н­ня і пев­ний пер­со­нал, зокре­ма ди­пло­мо­ва­ний. Усі но­ві фір­ми ма­ють пра­во ро­би­ти ли­ше до­ріж­ки в пар­ках. Пі­дви­щи­ти кла­сність мо­жна пі­сля успі­шно­го про­хо­дже­н­ня га­ран­тій­но­го тер­мі­ну. Для під­ви­ще­н­ня кла­сно­сті необхідно до­ку­по­ву­ва­ти обла­дна­н­ня і на­йма­ти до­да­тко­вий пер­со­нал. Якщо до­ро­га ще до за­кін­че­н­ня га­ран­тії роз­ва­лю­є­ться, фір­мі мо­жуть не пі­дви­щи­ти кла­сність, а то й зни­зи­ти або вза­га­лі ві­ді­бра­ти лі­цен­зію і за­не­сти до чор­но­го спи­ску. Лі­цен­зію від­би­ра­ють і за укла­да­н­ня асфаль­ту в дощ.

ПОЛЬЩА

Польща вже не роз­ра­хо­вує на до­по­мо­гу Єв­ро­со­ю­зу в бу­дів­ни­цтві до­ріг. Те­пер во­на має вла­сні дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня. У ли­пні 2011 ро­ку в кра­ї­ні з’ яви­лась еле­ктрон­на си­сте­ма viaTOLL. Во­на є обов’яз­ко­вою для всіх транс­порт­них за­со­бів, за­галь­на ма­са яких пе­ре­ви­щує 3,5 тон­ни. Їхні во­дії пла­тять від 16 до 53 гро­шей за кі­ло­метр за­ле­жно від то­го, як ав­то­мо­біль за­бру­днює дов­кі­л­ля. Всі гро­ші, зі­бра­ні за до­по­мо­гою ці­єї си­сте­ми, ви­ко­ри­сто­ву­ють для подаль­шо­го розвитку і мо­дер­ні­за­ції до­ро­жньої ін­фра­стру­кту­ри. У сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку уряд Поль­щі схва­лив про­гра­му бу­дів­ни­цтва На­ціо­наль­них до­рі­гдо 2023 ро­ку. Вже ого­ло­ше­но 54 тен­де­ри на швид­кі­сні до­ро­ги, за­галь­на дов­жи­на яких — 650 км. Під­пи­са­но 65 до­го­во­рів на май­же 950 км но­вих до­ріг.

НІМЕЧЧИНА

Ні­ме­цькі до­ро­ги вва­жа­ю­ться в Єв­ро­пі ета­лон­ни­ми. Во­ни по­бу­до­ва­ні пе­ре­ва­жно за ча­сів Тре­тьо­го Рей­ху і бу­ли роз­ра­хо­ва­ні на рух тан­ків. От­же, су­ча­сні ве­ли­кі ван­та­жі не мо­жуть їх роз­би­ти. Го­лов­на осо­бли­вість су­ча­сно­го бу­дів­ни­цтва — ве­ли­ка по­ду­шка. Во­на мо­же ся­га­ти двох ме­трів і скла­да­ти­ся з кіль­кох ша­рів. Пі­сля її обла­шту­ва­н­ня до­ро­га вкри­ва­є­ться або на­дмі­цним бе­то­ном, або асфаль­том. При цьо­му не­має жо­дно­го по­спі­ху: до­ки за­сти­гає на­дмі­цний бе­тон, до­ро­гу на­кри­ва­ють спе­ці­аль­ною плів­кою, щоб її не по­шко­ди­ли сон­це або дощ. Якщо під час укла­да­н­ня асфаль­ту він усе-та­ки пі­шов, то ні­ме­цькі май­стри че­ка­ти­муть на пов­не про­си­ха­н­ня. У Ні­меч­чи­ні пра­кти­чно не вда­ю­ться до ям­ко­во­го ре­мон­ту — мі­ня­ють одра­зу ве­ли­ку ді­лян­ку, щоб уни­кну­ти подаль­шо­го руй­ну­ва­н­ня. Гро­ші не еко­ном­лять і ку­пу­ють ли­ше най­су­ча­сні­шу те­хні­ку і кра­щі ма­те­рі­а­ли, оскіль­ки бу­дья­кий про­ра­ху­нок мо­же при­зве­сти до ве­ли­че­зних су­до­вих по­зо­вів. Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ (за ма­те­рі­а­ла­ми з ін­тер­не­ту)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.