Бай­ден від­крив вла­сний ін­сти­тут

Ві­це-пре­зи­дент зі­знав­ся, що хо­тів би бу­ти пер­шим пре­зи­ден­том, який пе­ре­міг рак

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СИРУК, «День»

Учо­ра ко­ли­шній ві­це- пре­зи­дент США Джо­зеф Бай­ден від­крив у рі­дній аль­ма-ма­тер — уні­вер­си­те­ті шта­ту Де­ла­вер Ін­сти­тут Бай­де­на. Цей но­вий до­слі­дний і по­лі­ти­чний за­клад за­йма­ти­ме­ться вну­трі­шні­ми про­бле­ма­ми, вклю­ча­ю­чи еко­но­мі­чну ре­фор­му, еко­ло­гі­чну стій­кість, си­сте­му кри­мі­наль­но­го пра­во­су­д­дя і ци­віль­них прав. Бай­ден бу­де го­ло­вою-за­снов­ни­ком ін­сти­ту­ту, який вхо­ди­ти­ме до скла­ду Шко­ли пу­блі­чної по­лі­ти­ки та адмі­ні­стра­ції.

Бай­ден бу­де роз­ді­ля­ти свій час між Уні­вер­си­те­том шта­ту Де­ла­вер і Уні­вер­си­те­том шта­ту Пен­сіль­ва­нія, де він очо­лить зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний ін­сти­тут під на­звою Пен­сіль­ван­ський центр ди­пло­ма­тії і гло­баль­ної вза­є­мо­дії іме­ні Бай­де­на. Ін­сти­тут зов­ні­шньої по­лі­ти­ки пе­ре­бу­ва­ти­ме у Ва- шинг­то­ні, округ Ко­лум­бія, але Бай­ден та­кож ма­ти­ме офіс у кам­пу­сі Пен­сіль­ван­сько­го уні­вер­си­те­ту у Фі­ла­дель­фії.

На фото Бай­ден ви­сту­пає на фе­сти­ва­лі South by Southwest (SXSW) в Ості­ні, де він роз­по­вів про свою ро­бо­ту у рам­ках « Іні­ці­а­ти­ви Бай­де­на по бо­роть­бі з ра­ком » . Ця ініціатива ві­до­ма під на­звою Cancer Moonshot і по­ля­гає у при­швид­шен­ні ро­біт з роз­роб­ки но­вих те­ра­пев­ти­чних ме­то­дів лі­ку­ва­н­ня ра­ку. На цьо­му за­хо­ді він зі­знав­ся, що сво­го ча­су Оба­ма вів з ним роз­мо­ву про те, чи не хо­тів би Бай­ден ба­ло­ту­ва­ти­ся у пре­зи­ден­ти. На що той від­по­вів: « Я хо­тів би бу­ти пер­шим пре­зи­ден­том, який пе­р­емі­грак».

На­га­да­є­мо, 29 черв­ня ми­ну­ло­го ро­ку в Го­вард­сько­му уні­вер­си­те­ті у Ва­шинг­то­ні від­був­ся са­міт з про­блем он­ко­ло­гі­чних за­хво­рю­вань, на яко­му ві­це- пре­зи­дент США Джо­зеф Бай­ден ого­ло­сив про пла­ни в рам­ках іні­ці­а­ти­ви Cancer Moonshot, спря­мо­ва­ної на при­ско­ре­н­ня розвитку те­ра­пії за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня бю­ро­кра­тії та на­ла­го­дже­н­ня спів­пра­ці між вче­ни­ми, про­ми­слов­ця­ми, па­ці­єн­та­ми та уря­дом. У са­мі­ті взя­ли участь со­тні до­слі­дни­ків, фа­хів­ців, за­хи­сни­ків прав па­ці­єн­тів. На са­мі­ті Джо­зеф Бай­ден звер­нув­ся з пал­ким за­кли­ком при­ско­ри­ти бо­роть­бу з ра­ком. Крім то­го, він ого­ло­сив про ство­ре­н­ня Он­ко­ло­гі­чно­го цен­тру пе­ре­до­во­го до­сві­ду при Управ­лін­ні з кон­тро­лю яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і лі­кар­ських пре­па­ра­тів, який ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме та від­сте­жу­ва­ти­ме всі ме­то­ди лі­ку­ва­н­ня он­ко­за­хво­рю­вань.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.