«Хо­ло­дний душ» для бу­ва­ло­го Лав­ро­ва від но­ва­чка

От уже ві­сім ти­жнів Зі­гмар Га­брі­ель очо­лює ні­ме­цьке МЗС

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - (www.dw.com)

Цей час він про­вів у за­кор­дон­них по­їзд­ках. Ми­ну­ло­го ти­жня він від­ві­дав Ро­сію, і вже ви­дно, що йо­го від­рі­зняє від по­пе­ре­дни­ка, вва­жає огля­дач DW Да­гмар Ен­гель.

«Я знаю, що не за­ве­де­но на прес-кон­фе­рен­ці­ях, але я все ж маю за­раз до цьо­го де­що до­да­ти», — так го­во­рить но­ва­чок на по­са­ді го­ло­ви МЗС Ні­меч­чи­ни Зі­гмар Га­брі­ель, і йо­го най­стар­ший за стро­ком ро­бо­ти мі­ні­стром ро­сій­ський ко­ле­га Сер­гій Лав­ров не мо­же при­хо­ва­ти зди­ву­ва­н­ня. За якусь до­лю се­кун­ди це на­віть мо­жна по­ба­чи­ти з ви­ра­зу йо­го облич­чя.

Аби зро­зу­мі­ти не­зви­чність ці­єї си­ту­а­ції, по­трі­бно зна­ти де­що про ри­ту­а­ли, пра­ви­ла, за яки­ми про­хо­дять прес-кон­фе­рен­ції під час та­ких офі­цій­них ві­зи­тів. Оби­два по­лі­ти­ки спо­ча­тку один за одним ро­блять свої за­яви, пі­сля цьо­го при­су­тні жур­на­лі­сти мо­жуть по­ста­ви­ти свої за­пи­та­н­ня. За­зви­чай, пра­во на за­пи­та­н­ня на­да­є­ться двом жур­на­лі­стам з кра­ї­ни го­спо­да­ря та двом з кра­ї­ни го­стя. Пі­сля цьо­го ко­жен із по­лі­ти­ків дає по дві від­по­віді, уто­чне­н­ня не до­пу­ска­ю­ться.

Лав­ров ві­до­мий тим, що мо­же ні сі­ло ні впа­ло ві­ді­йти від кон­кре­тно­го за­пи­та­н­ня й пе­ре­йти на зви­ну­ва­че­н­ня на адре­су всьо­го сві­ту в не­спра­ве­дли­во­му по­во­джен­ні з Ро­сі­єю. Як пра­ви­ло, при цьо­му зга­ду­є­ться НАТО, Укра­ї­на та ін­ші, цьо­го ра­зу — Гру­зія та За­хід як єди­не ці­ле.

ГА­БРІ­ЕЛЬ ВХОДИТЬ В РАЖ

Та ко­ли вже по­ча­ли ви­кли­ка­ти ін­шо­го жур­на­лі­ста для за­пи­та­н­ня, Га­брі­ель не­спо­ді­ва­но втру­тив­ся: він по­чав за­хи­ща­ти по­ня­т­тя «за­хі­дний» як си­но­нім сво­бо­ди, де­мо­кра­тії та прав лю­ди­ни. І по­за­як ні­ме­цький мі­ністр уже уві­йшов у раж, він чі­тко вка­зав, що з по­ру­ше­н­ням кор­до­нів у Єв­ро­пі ми­ри­ти­ся ні­хто не зби­ра­є­ться — ні­ко­ли.

За­ле­жно від то­го, хто, але на пер­шу по­їзд­ку Га­брі­е­ля як го­ло­ви МЗС до Мо­скви ди­ви­ли­ся або спов­не­ни­ми спо­ді­вань, або ж з остра­хом. Бу­ду­чи мі­ні­стром еко­но­мі­ки, він за­кли­кав до по­кро­ко­во­го ска­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії. А ще то­рік пі­сля зу­стрі­чі з ро­сій­ським пре­зи­ден­том Пу­ті­ним сві­том ро­зі­йшла­ся ци­та­та Га­брі­е­ля про те, що йо­му «аб­со­лю­тно не­зро­зумі­ло», чо­му від­но­си­ни між Бер­лі­ном та Мо­сквою є та­ки­ми на­пру­же­ни­ми.

За ми­ну­лий від­то­ді час Га­брі­ель, схо­же, ба­га­то що ді­знав­ся. Йо­го ві­зит до Мо­скви за­вер­шив се­рію по­їздок у кра­ї­ни Схі­дної Єв­ро­пи. При­бал­ти­ка, Укра­ї­на, Польща, Ро­сія — та­ким був по­ря­док, він був пі­ді­бра­ний не­ви­пад­ко­во, й за­раз уже ви­дно на­слід­ки. Хоч Га­брі­ель і на­го­ло­шує, що йшло­ся про акцент на зна­чен­ні ма­лень­ких дер­жав у ЄС, і то­му він не по­їхав спер­шу до Поль­щі. Але це мо­жна ін­тер­пре­ту­ва­ти й як кри­ти­ку на адре­су поль­сько­го уря­ду че­рез по­во­дже­н­ня з прин­ци­па­ми пра­во­вої дер­жа­ви в себе в кра­ї­ні.

По­їха­ти спо­ча­тку до Укра­ї­ни, а по­тім до Ро­сії — сим­во­лі­чно са­ме по со­бі. Крім то­го, но­вий мі­ністр за­кор­дон­них справ при цьо­му зміг упер­ше отри­ма­ти вра­же­н­ня без­по­се­ре­дньо по­бли­зу «га­ря­чої то­чки», че­рез го­ло­ву мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ в Укра­ї­ні. Він роз­по­вів йо­му про те, що ко­жні 50 се­кунд на схо­ді Укра­ї­ни лу­нає по­стріл. До­мов­ле­ність про при­пи­не­н­ня во­гню, в пе­ре­го­во­рах нав­ко­ло якої брав участь і сам Га­брі­ель три ти­жні то­му, не вар­та па­пе­ру, на якій во­на за­крі­пле­на.

ТАКТИЧНА НЕТЕРПЛЯЧІСТЬ

Як і йо­го по­пе­ре­дник Франк-Валь­тер Штайн­ма­єр, Га­брі­ель від­сто­ює ідею зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Ні­меч­чи­ни, що бу­ду­є­ться на ді­а­ло­зі. Але ве­сти йо­го він, схо­же, зби­ра­є­ться по-ін­шо­му. У си­ту­а­ці­ях, у яких Штайн­ма­єр обра­зив­ся б, але по-ди­пло­ма­ти­чно­му змов­чав, Га­брі­ель го­во­рить. До­сить пря­мо на­віть для ньо­го са­мо­го, ду­же пря­мо для тих, хто звик до сти­лю Штайн­ма­є­ра, до улю­бле­них ви­сло­вів яко­го зав­жди на­ле­жа­ло «стра­те­гі­чне тер­пі­н­ня». Га­брі­ель роз­ши­рив цей спи­сок «та­кти­чним». І сво­їм то­ном, че­рез який уже по­чи­на­єш су­му­ва­ти за обе­ре­жні­стю йо­го по­пе­ре­дни­ка.

Остан­нє за­пи­та­н­ня на прес-кон­фе­рен ції в Мос к ві по ста ви ла ро сійсь ка жур­на­ліс­тка: як нім­цям при­йшло в го­ло­ву, що Ро­сія втру­ча­є­ться в ні­ме­цьку пе­ред­ви­бор­чу кам­па­нію? Зу­стрі­чне пи­та­н­ня Га­брі­е­ля: «Хто так ду­має?». Від­по­відь: «Ні­ме­цькі ме­діа». На що Га­брі­ель від­по­вів: от­же, це ро­бить не фе­де­раль­ний уряд, який я тут пред­став­ляю. І ні­би не­на­ро­ком: «ЗМІ по­слу­го­ву­ю­ться сво­бо­дою сло­ва і дум­ки, при­найм­ні в мо­їй кра­ї­ні». Кі нець ци­та­ти.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.