На вар­ті істо­рії!

Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри від­зна­чи­ло спів­ро­бі­тни­ків СБУ, які зне­шко­ди­ли між­на­ро­дну гру­пу кон­тра­бан­ди­стів — тор­гов­ців пре­дме­та­ми ста­ро­ви­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Фа­кти­чно, впер­ше в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни зне­шко­дже­но та­ке угру­по­ва­н­ня зло­чин­ців і пе­ре­кри­то ка­нал не­ле­галь­но­го ви­ве­зе­н­ня куль­тур­них цін­но­стей з Укра­ї­ни до За­хі­дної Єв­ро­пи. Ви­кри­т­тя бан­ди озна­чає та­кож, що на­ре­шті мо­жна по­ча­ти ре­став­ра­цію слав­но­зві­сно­го « Ме­ча ві­кін­га » , який то­рік кон­тра­бан­ди­сти на­ма­га­ли­ся в ивез­ти до Єв­ро­со­ю­зу. Під час від­зна­че­н­ня спів­ро­бі­тни­ків Управ­лі­н­ня СБУ в Рів­нен­ській обла­сті меч із чор­но­го та ко­льо­ро­во­го ме­та­лу, да­то­ва­ний Х сто­лі­т­тям, востан­нє по­ка­за­ли пу­блі­чно пе­ред ре­став­ра­ці­єю в На­ціо­наль­но­му на­у­ко­во-до­слі­дно­му ре­став­ра­цій­но­му цен­трі Укра­ї­ни.

На­га­да­є­мо, істо­рія з ра­ри­те­том роз­по­ча­ла­ся 1 бе­ре­зня 2016 ро­ку, ко­ли естон­ські ми­тни­ки ви­яви­ли в одній із ван­та­жі­вок на кор­до­ні Есто­нії з Ро­сі­єю меч епо­хи ві­кін­гів. Зна­хід­ку кон­фі­ску­ва­ли, оскіль­ки во­дій — гро­ма­дя­нин Бі­ло­ру­сі — не мав до­зво­лу на транс­пор­ту­ва­н­ня ар­те­фа­кту. Ек­спер­ти­за з’ясу­ва­ла, що ме­чу — близь­ко ти­ся­чі ро­ків. При­кме­тно, що пре­тен­зії на «Меч ві­кін­га» ви­су­ну­ла Ро­сія, й Есто­нія пла­ну­ва­ла від­да­ти зна­хід­ку їй. Але укра­їн­ські фа­хів­ці — на­сам­пе­ред ар­хе­о­лог Ма­ксим Ле­ва­да — за­би­ли на спо­лох, за­яв­ля­ю­чи, що ра­ри­тет по­хо­дить з Укра­ї­ни. Зре­штою Укра­ї­на до­ве­ла, що меч 2015 ро­ку не­за­кон­но зна­йшли на за­хо­ді кра­ї­ни і не­ле­галь­но ви­ве­зли в РФ.

Ко­ли меч по­вер­нув­ся до Укра­ї­ни, СБУ від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом кон­тра­бан­ди куль­тур­них цін­но­стей. І 30 сі­чня цьо­го ро­ку спів­ро­бі­тни­ки Управ­лі­н­ня СБУ в Рів­нен­ській обла­сті за­три­ма­ли гру­пу з п’яти гро­ма­дян Украї- ни та двох гро­ма­дян Бі­ло­ру­сі, які без­по­се­ре­дньо при­че­тні до ви­ве­зе­н­ня «Ме­ча ві­кін­га». В хо­ді об­шу­ку у по­ру­шни­ків ви­лу­чи­ли по­над 1000 ар­хе­о­ло­гі­чних пре­дме­тів, се­ред них — мо­не­ти й ка­блу­чки, які на­ра­зі про­хо­дять екс­пер­ти­зу.

Як за­ува­жу­ють від­зна­че­ні пред­став­ни­ки СБУ, спра­ва не бу­ла гла­сною май­же рік. Пред­став­ни­кам Слу­жби без­пе­ки вда­ло­ся за­до­ку­мен­ту­ва­ти факт кон­тра­бан­дно­го пе­ре­мі­ще­н­ня «Ме­ча ві­кін­га», хо­ча за­зна­че­ний вид зло­чи­ну не є та- ким, що до­ку­мен­ту­є­ться. Осо­ба, яка без­по­се­ре­дньо вчи­ни­ла кон­тра­бан­ду, пов­ні­стю ви­зна­ла свою ви­ну і сьо­го­дні за­су­дже­на.

«Це три­лер, який за­кін­чив­ся для нас ду­же до­бре, — на­го­ло­шує мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген НИЩУК. — Меч є сим­во­лом вла­ди й пе­ре­мо­ги. І якщо він по­тра­пляє до во­ро­га, це озна­чає по­раз­ку. У про­ти­сто­ян­ні з крем­лів­ською агре­сі­єю по­вер­не­н­ня та­ких сим­во­лів має ве­ли­ке зна­че­н­ня, адже це і по­вер­не­н­ня істо­ри­чної прав­ди».

А біль­ше про си­ту­а­цію з роз­кра­да­н­ням ар­хе­о­ло­гі­чних пам’яток в Укра­ї­ні чи­тай­те не­за­ба­ром на сто­рін­ках «Дня».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Сим­во­ли істо­ри­чних пе­ре­мог. Мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Нищук (дру­гий лі­во­руч) і від­зна­че­ні спів­ро­бі­тни­ки СБУ (пра­во­руч від ньо­го) роз­див­ля­ю­ться ра­ри­те­тні ме­чі. Ра­зом із «Ме­чем ві­кін­га» (на фото — край­ній пра­во­руч) у На­ціо­наль­но­му Ки­є­во-Пе­чер­сько­му істо­ри­ко-куль­тур­но­му за­по­від­ни­ку про­де­мон­стру­ва­ли від­ре­став­ро­ва­ні ме­чі Х—ХІ сто­літь. Той, що по­се­ре­ди­ні, є ме­чем ка­ро­лінг­сько­го ти­пу Х сто­лі­т­тя, він збе­рі­га­є­ться у Чер­ні­гів­сько­му обла­сно­му істо­ри­чно­му му­зеї іме­ні Ва­си­ля Тар­нов­сько­го. Тре­тій ра­ри­тет — дав­ньо­ру­ський меч ка­ро­лінг­сько­го ти­пу, який да­ту­є­ться Х сто­лі­т­тям і збе­рі­га­є­ться у На­ціо­наль­но­му за­по­від­ни­ку «Хор­ти­ця»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.