Упер­ше – Дні «Дня» у Слов’ян­ську!

Фо­то­ви­став­ка на­шо­го ви­да­н­ня ви­ру­шає з При­лук на схід Укра­ї­ни. 17 бе­ре­зня — уро­чи­сте від­кри­т­тя

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

«Я кщо за­штри­ху­ва­ти на кар­ті Укра­ї­ни всі ло­ка­ції, де бу­ла Фо­то­ви­став­ка «Дня», бу­де ви­дно, як з ча­сом за­ли­ша­є­ться все мен­ше і мен­ше «бі­лих плям», — роз­по­ві­ла на­пе­ре­до­дні го­лов­ний­ре­да­ктор Ла­ри­са ІВШИНА. За 20 ро­ків істо­рії га­зе­ти «День» уже уві­сім­над­ця­те ор­га­ні­зу­вав най­біль­ший на­ціо­наль­ний фо­то­про­ект — кон­курс се­ред про­фе­сіо­на­лів та ама­то­рів на най­кра­ще змі­стов­не від­дзер­ка­ле­н­ня укра­їн­ської «кар­ти­ни сві­ту». У 2016 ро­ці «День» пред­ста­вив сво­го ро­ду ве­ли­кий сі­мей­ний аль­бом Укра­ї­ни, на знім­ках яко­го — лю­ди, які фор­му­ють облич­чя кра­ї­ни (але не «за­яло­же­ні» у ме­діа осо­би), по­дії, яки­ми во­на жи­ла остан­нім ча­сом. Пі­сля гран­діо­зно­го ажі­о­та­жу на пре­зен­та­ції XVIII Фо­то­ви­став­ки в Ки­є­ві, екс­по­зи­ція всти­гла по­бу­ва­ти в Су­мах, Дні­прі та При­лу­ках. На­ста­ла чер­га До­неч­чи­ни — осо­бли­во ва­жли­во­го для « ін­те­ле­кту­аль­но­го де­сан­ту» га­зе­ти «День» ре­гіо­ну.

Фо­то­ви­став­ка їде на Схід не впер­ше, то­чні­ше ска­за­ти, по­вер­та­є­ться — у 2011 та 2013 ро­ках во­на вже бу­ла в До­не­цьку, де зу­стрі­ла ба­га­то вдя­чних від­гу­ків і те­плих емо­цій від­ві­ду­ва­чів. Ла­ри­са Івшина не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шує, що ті лю­ди зі схо­ду, а та­кож Кри­му, які пе­ре­жи­ли «ка­тар­сис» під час ве­ли­ко­го про­ти­сто­я­н­ня з во­ро­гом і обра­ли Укра­ї­ну, — най­цін­ні­ші гро­ма­дя­ни, і мо­жуть сто­я­ти «в аван­гар­ді» пе­ре­тво­рень з «кра­ї­ни олі­гар­хі­чної» на «кра­ї­ну нор­маль­ну».

Слов’янськ — мі­сто тра­гі­чно­го сим­во­лі­зму, ку­ди пер­ши­ми при­йшли «зе­ле­ні чо­ло­ві­чки» і звід­ки роз­го­рі­ла­ся ро­сій­сько-укра­їн­ська вій­на на схо­ді. Мі­сто, що ві­до­ме не­злам­ним жур­на­лі­стом Іго­рем Але­ксан­дро­вим, який за­ги­нув у 2001 ро­ці, пер­шим ки­нув­ши ви­клик «до­не­цькій ма­фії». За­раз Слов’ янськ сла­ви­ться не­аби­якою гро­ма­дян­ською актив­ні­стю, але до­сі по­тре­бує ве­ли­кої куль­тур­ної ро­бо­ти, по­вер­не­н­ня не­сте­ре­о­ти­пі­зо­ва­ної істо­рії та які­сно­го онов­ле­н­ня еліт. Йо­го «від­кри­т­тя» Укра­ї­ні ще по­пе­ре­ду. Тож за­про­ше­н­ня від Слов’ян­ська жур­на­лі­сти га­зе­ти «День» сприйня­ли з осо­бли­вим ін­те­ре­сом.

Уро­чи­ста це­ре­мо­нія від­кри­т­тя Фо­то­ви­став­ки «День-2016» від­бу­де­ться 17 бе­ре­зня о 14.00 у Цен­траль­ній мі­ській бі­бліо­те­ці ( пл. Со­бор­на, 2А). Про цю бі­бліо­те­ку «День» пи­сав ра­ні­ше як про во­гни­ще від­ро­дже­н­ня куль­ту­ри й со­ці­аль­ної ко­му­ні­ка­ції (див. «Змі­ни «за книж­кою», №234 за 2016 рік). Пі­сля від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки, о 14.45, від­бу­де­ться зу­стріч ав­то­рів «Дня» з пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вої гро­ма­ди на те­му «На­ціо­наль­ний діа­лог» та пре­зен­та­ція книж­ко­вих но­ви­нок з се­рії «Бі­блі­о­те­ка га­зе­ти «День».

Та­кож 17 бе­ре­зня об 11.30 сту­ден­ти й ви­кла­да­чі Дон­ба­сько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту та всі охо­чі ма­ти­муть змо­гу взя­ти участь у зу­стрі­чі-дис­ку­сії з ав­то­ра­ми та жур­на­лі­ста­ми га­зе­ти «День». За­про­шу­є­мо до­неч­чан до спіл­ку­ва­н­ня (по­дія від­бу­де­ться у го­лов­но­му кор­пу­сі, вул. Ге­не­ра­ла Ба­тю­ка, 19).

Жи­те­лі мі­ста уже в очі­ку­ван­ні зу­стрі­чі з «Днем» на­жи­во. Ось що во­ни ка­жуть:

«ФО­ТО­ВИ­СТАВ­КА ДІЄВО РО­БИТЬ АКЦЕНТ НА АКТУАЛЬНОМУ — ЄДНАННІ УКРА­Ї­НИ»

Оле­гЗОНТОВ, мі­ський го­ло­ва Слов’ян­ська (2014—2015 рр.), жур­на­ліст:

— Фо­то­ви­став­ка «Дня» — це по­пу­ляр­ний і ві­до­мий у всій кра­ї­ні за­хід, який має по-справ­жньо­му дов­гу та по­зи­тив­ну істо­рію. Во­на ман­друє ба­га­тьма укра­їн­ськи­ми мі­ста­ми вже не пер­ший рік, лю­ди про неї зна­ють, чу­ють, від­слід­ко­ву­ють її мар­шру­ти, че­ка­ють. Цей факт вже га­ран­тує ве­ли­ку за­ці­кав­ле­ність і ува­гу слов’ян­ців до по­дії та­ко­го ви­со­ко­го рів­ня.

Ни­ні, на ща­стя, Слов’янськ пе­ре­жи­ває гу­ма­ні­тар­ний «бум», ме­шкан­ці зви­ка­ють хо­ди­ти і про­яв­ля­ти актив­ність на куль­тур­них та ін­те­ле­кту­аль­них за­хо­дах. А са­ма ці­ка­вість по­да­чі Фо­то­ви­став­ки «Дня» — при­їзд жур­на­лі­стів з га­зе­ти, пред­став­ле­н­ня Бі­блі­о­те­ки, жи­вий діа­лог зі сту­ден­та­ми і ме­шкан­ця­ми пі­сля уро­чи­сто­го від­кри­т­тя — осо­бли­во пі­ді­грі­ває очі­ку­ва­н­ня та ува­гу. Гу­ма­ні­тар­ний «бум» нам тут зда­є­ться осо­бли­во силь­ним на тлі то­го, що остан­ні­ми ро­ка­ми до вій­ни іден­ти­фі­ка­ція на­шо­го ре­гіо­ну як ча­сти­ни Укра­ї­ни шту­чно при­ду­шу­ва­ла­ся, і нав’язу­ва­ла­ся, актив­но про­су­ва­ла­ся ре­гіо­наль­на іден­ти­фі­ка­ція. До­бре, що від­чу­ва­є­ться за­пит ме­шкан­ців на усу­не­н­ня ці­єї про­га­ли­ни та ди­со­нан­су. Ма­те­рі­а­ли Фо­то­ви­став­ки «Дня» якраз по­кли­ка­ні до­не­сти, що «я — укра­ї­нець» сто­їть на пер­шо­му мі­сці, а вже по­тім « я — ме­шка­нець До­неч­чи­ни, Слов’ян­ська чи будь-яко­го ін­шо­го мі­ста». Во­на дієво ро­бить акцент на актуальному — єднанні Укра­ї­ни.

«ДЛЯ МІ­СТА ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ПІДНЯТИСЯ НА РІ­ВЕНЬ ВИЩЕ»

Ма­ри­на ОЛIЙНИК, на­чаль­ник від­ді­лу куль­ту­ри Слов’ян­ської мі­ської ра­ди:

— На фо­то­ви­став­ку «Дня» че­ка­є­мо з не­тер­пі­н­ням, з по­зи­тив­ни­ми емо­ці­я­ми та пе­ред­чу­т­тя­ми. По- пер­ше, це роз­ши­рює обмін кон­стру­ктив­ним до­сві­дом, по-дру­ге, спо­ді­ва­є­мось, що по-ін­шо­му під­ні­ме ста­тус мі­ста, адже хо­че­ться, щоб­про Слов’янськ чу­ли не тіль­ки як про мі­сто по­ча­тку вій­ни, ай з кра­що­го бо­ку. Ві­рю, що Фо­то­ви­став­ка до­по­мо­же роз­ши­ри­ти кру­го­зір жи­те­лів, адже ва­ри­ти­ся в одно­му «ко­тлі» по­стій­но — ка­те­го­ри­чно шкі­дли­во, по­трі­бні но­ві вли­ва­н­ня. Для мі­ста це можливість піднятися на рі­вень вище і роз­ви­ва­ти­ся в куль­тур­но­му пла­ні, можливість ска­за­ти ме­шкан­цям, що «нам є ку­ди пі­ти» і з ко­ри­стю про­ве­сти до­зві­л­ля. Фо­то­ви­став­ка — це одна із схо­ди­нок роз­ви­тку мі­ста в куль­тур­но­му пла­ні й ко­жно­го із жи­те­лів, який при­йде і по­ди­ви­ться на цю неї. А мо­жли­во, в ре­зуль­та­ті бу­дуть на­ро­дже­ні но­ві спіль­ні про­е­кти, з’яв­ля­ться ідеї, мо­же ко­мусь Фо­то­ви­став­ка «Дня» змі­нить жи­т­тя, хтось роз­криє для се­бе ми­сте­цтво фо­то­гра­фії. Впев­не­на, що во­на ко­жно­го на­штов­хне на щось но­ве.

«ВА­ЖЛИ­ВО ПРО­ВЕ­СТИ ТАКИЙЗАХІД, ЩОБ ЛЮ­ДИ ДІЗНАВАЛИСЯ БІЛЬ­ШЕ ПРАВ­ДИ»

Ла­ри­са МАМЕДОВА, ди­ре­ктор Цен­траль­ної бі­блі­о­те­ки мі­ста Слов’ян­ська:

— Одно­зна­чно ви­став­ка «Дня» бу­де ко­ри­сту­ва­ти­ся по­пу­ляр­ні­стю в мі­сті, про неї пи­са­ти­муть і го­во­ри­ти­муть. Ва­жли­во про­ве­сти та­кий за­хід у на­шо­му мі­сті, що­блю­ди перш за все дізнавалися біль­ше прав­ди. Я ува­жно чи­таю га­зе­ту «День» в ін­тер­не­ті, від­сте­жую в со­ці­аль­них ме­ре­жах, і ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться ва­ше ви­да­н­ня. Впев­не­на, що во­но бу­де осо­бли­во ко­ри­сним для всіх на­ших го­ро­дян. Тре­ба, щоб ще біль­ше лю­дей зна­ли, що є та­кий «День», де ду­же ба­га­то ці­ка­во­го, по­трі­бно­го, ко­ри­сно­го і прав­ди­во­го. У на­шій бі­бліо­те­ці від­ві­ду­ва­чі з ці­ка­ві­стю бе­руть чи­та­ти кни­ги «Дня», що бу­ли ра­ні­ше по­да­ро­ва­ні ва­ми.

«Най­пер­ше, ко­жно­го ра­зу ми пра­гне­мо по­ка­за­ти свою ро­бо­ту там, де є пар­тне­ри га­зе­ти «День», які ро­зу­мі­ють цін­ність куль­тур­ної спів­пра­ці і ро­блять мо­жли­ві для них кро­ки на­зу­стріч», — за­зна­чає го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Івшина. У Слов’ян­ську пар­тне­ром акції «Дня» ви­сту­пи­ла ком­па­нія «Ке­ра­мі­чні ма­си Дон­ба­су», зав­дя­ки під­трим­ці Ві­кто­ра Ле­ві­та.

«Ми ро­зу­мі­є­мо ва­жли­вість під­трим­ки та­ких про­е­ктів, як і ні­ці­а­ти­ви га­зе­ти «День», адже це ро­бо­та з ме­тою змі­цне­н­ня укра­їн­ської дер­жав­но­сті та фор­му­ва­н­ня сві­до­мо­го су­спіль­ства, — роз­по­від­ає го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди під­при­єм­ства «Ке­ра­мі­чні ма­си Дон­ба­су» Ві­ктор ЛЕВІТ. — Мі­ся­ці оку­па­ції Слов’ян­ську бу­ли ча­сом руй­на­ції бі­зне­су, ми за­зна­ли ве­ли­ких зби­тків, і в жо­дно­му ра­зі не хо­ті­ли би по­вто­ре­н­ня. «День» — ві­до­ме ви­да­н­ня з вла­сною укра­ї­но­цен­три­чною по­зи­ці­єю і змі­стов­ним на­пов­не­н­ням, то­му ра­ді­є­мо ува­зі цьо­го ме­діа до на­шо­го ре­гіо­ну і на­ма­га­є­мо­ся до­по­мог­ти як мо­же­мо».

Фо­то­ви­став­ка « Дня » в Цен­траль­ній мі­ській­бі­бліо­те­ці Слов’ян­ська три­ва­ти­ме з 17 до 26 бе­ре­зня, з 10.00 до 18.00, без ви­хі­дних. Вхід — віль­ний. Всі охо­чі змо­жуть про­го­ло­су­ва­ти за кра­щу фо­то­гра­фію, а та­кож при­дба­ти ви­да­н­ня Бі­блі­о­те­ки га­зе­ти й офор­ми­ти пе­ред­пла­ту на свій«День»!

Кни­ги га­зе­ти «День» уЦен­траль­ній мі­ській бі­бліо­те­ці, яка при­йма­ти­ме XVIII Фо­то­ви­став­куу Слов’ян­ську, ко­ри­сту­ю­ться не­аби­якою по­пу­ляр­ні­стю се­ред від­ві­ду­ва­чів, роз­по­від­ає ди­ре­ктор­ка Ла­ри­са Мамедова (пра­во­руч на фото). Тож на при­їзд ав­то­рів і фо­то­про­е­кту «Дня» тут че­ка­ють осо­бли­во силь­но

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.