Пе­тро ПОРОШЕНКО,

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­тер­факс-Укра­ї­на

На­ша спіль­на по­зи­ція по­ля­гає в то­му, щоб по­вер­ну­ти під укра­їн­ський су­ве­ре­ні­тет те­ри­то­рії, які за­раз під оку­па­ці­єю. На жаль, є ін­ші сце­на­рії, які роз­ро­бля­ють не в Укра­ї­ні і не в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі. Во­ни по­ля­га­ють в то­му, щоб від­рі­за­ти ці те­ри­то­рії, за­кри­ти кор­до­ни уздовж лі­нії зі­ткне­н­ня, по­да­ру­ва­ти ці те­ри­то­рії агре­со­ру

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.