«До­бро­воль­ці – не про­сто ге­рої...»

У Ми­ко­ла­є­ві під­роз­діл де­сан­ту вла­шту­вав ор­ке­стро­вий фле­шмоб

Den (Ukrainian) - - День України - Алев­ти­на ДОБРОВОЛЬСЬКА Ми­ко­ла­їв

За­хід про­хо­див на цен­траль­но­му за­лі­зни­чно­му вок­за­лі, то­му при­вер­нув ува­гу па­са­жи­рів по­тя­гів, які в цей час при­їжджа­ли до Ми­ко­ла­є­ва. Орі­єн­тов­но 100 го­стей та жи­те­лів мі­ста на­со­ло­джу­ва­лись укра­їн­ськи­ми пі­сня­ми і ком­по­зи­ці­я­ми ві­до­мих гур­тів. Се­ред слу­ха­чів бу­ли й ді­ти, які при­не­сли укра­їн­ську сим­во­лі­ку, що­би під­три­ма­ти вій­сько­во­слу­жбов­ців окре­мої бри­га­ди ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ.

Вій­сько­вий Оле­ксій пе­ре­ко­на­ний, що лю­ди­на, яка до­бро­віль­но йде слу­жи­ти і во­ю­ва­ти, обов’ яз­ко­во є че­сною та спра­ве­дли­вою, то­му та­ких бій­ців по­трі­бно бе­рег­ти: « Вза­га­лі на­яв­ність до­бро­воль­ців у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті — це ве­ли­кий успіх. Лю­ди мо­жуть бу­ти впев­не­ни­ми, що са­ме ці лю­ди не по­ки­нуть їх і бо­ро­ни­ти­муть свою зем­лю до остан­ньо­го » .

Сту­ден­тка Ка­те­ри­на, ко­тра теж при­йшла під­три­ма­ти хло­пців, роз­по­ві­ла, що зав­жди про- во­джає на вій­ну і зу­стрі­чає вій­сько­вих із зо­ни про­ве­де­н­ня АТО, то­му до­бре знає, як са­ме бій­ці став­ля­ться до сво­їх обов`яз­ків: «Вій­на для до­бро­воль­ців — це стиль жи­т­тя. Во­ни впев­не­ні, що по­вин­ні про­ти­сто­я­ти во­ро­гу, то­му що ні­хто, крім них, цьо­го не зро­бить. Я знаю, як во­ни до­по­ма­га­ють там, на схо­ді кра­ї­ни, лю­дям по­хи­ло­го ві­ку, до­мів­ки яких вщент роз­би­ті, біль­шу ча­сти­ну гу­ма­ні­тар­но­го ван­та­жу во­ни пе­ре­да­ють ді­тям і пен­сіо­не­рам, які ви­му­ше­ні за­ли­ша­ти­ся на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. До­бро­воль­ці — не про­сто ге­рої, для нас, сту­ден­тів, — во­ни свя­ті».

Пі­сля фле­шмо­бу вій­сько­вий під­роз­діл за­ли­шив під­пи­си та по­ба­жа­н­ня ми­ру, на­сна­ги і спра­ве­дли­во­сті на пра­по­рах для мо­ло­ді. Та­кож на честь свя­та ву­ли­ця­ми Ми­ко­ла­є­ва про­йшла хо­да до­бро­воль­ців. Пі­сля мар­шу при­су­тнім за­про­по­ну­ва­ли ску­шту­ва­ти сол­дат­ської ка­ші. Очіль­ник Ми­ко­ла­їв­ської ОДА за­про­по­ну­вав ви­ві­си­ти пра­пор до­бро­воль­чо­го ру­ху в ко­жно­му мі­сті і ра­йо­ні обла­сті по­руч з Дер­жав­ним пра­по­ром Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.