Звер­та­ю­ся до офі­це­рів за­па­су...

мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни: Сте­пан ПОЛТОРАК,

Den (Ukrainian) - - День України - (facebook-сто­рін­ка Сте­па­на Пол­то­ра­ка)

Звер­та­ю­ся до офі­це­рів за­па­су, — тих, хто за ви­слу­гою ро­ків отри­ма­ли пен­сій­не за­без­пе­че­н­ня від дер­жа­ви, жи­тло та піль­ги і пе­ре­бу­ва­ють на за­слу­же­но­му від­по­чин­ку. Ви про­йшли бо­йо­вий шлях, на­бу­ли до­сві­ду, який так не­об­хі­дний на­шій ар­мії. Звер­та­юсь до вас взя­ти при­клад із до­бро­воль­ців. Нам вже вда­ло­ся сфор­му­ва­ти ар­мію, вдві­чі біль­шу, зав­дя­ки до­бро­воль­цям. Та на­ша бо­роть­ба ще три­ває, за­гро­зи не­за­ле­жно­сті існу­ють. Якщо вам до­зво­ляє вік та стан здо­ров’я, за­кли­каю по­вер­ну­ти­ся до лав Зброй­них сил: нам по­трі­бен ваш до­свід та зна­н­ня. Ми че­ка­є­мо на вас у не­про­стий для кра­ї­ни час!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.