Уже вдру­ге

Львів­ська мі­ська вла­да про­сить дер­жа­ву втру­ти­ти­ся у «сміт­тє­ву» про­бле­му

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Увів­то­рок у Льво­ві від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня мі­ської ко­мі­сії з пи­тань те­хно­ген­но-еко­ло­гі­чної без­пе­ки та над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Уча­сни­ки зі­бра­н­ня — а це, зокре­ма, мі­ський­го­ло­ва Ан­дрійСАДОВИЙ, ке­рів­ник управ­лі­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я Во­ло­ди­мир ЗУБ, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки ЛМР Га­ли­на СЛІЧНА, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту жи­тло­во­го го­спо­дар­ства та ін­фра­стру­кту­ри Сер­гійБАБАК, на­чаль­ник управ­лі­н­ня з пи­тань над­зви­чай­них си­ту­а­цій та ци­віль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня ЛМР Ві­ктор ІВАНІЦЬКИЙ — уже вдру­ге прийня­ли рі­ше­н­ня звер­ну­ти­ся у всі держ­стру­кту­ри що­до кри­ти­чної си­ту­а­ції з ви­ве­зе­н­ням і за­хо­ро­не­н­ням твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів Льво­ва. Кло­по­та­н­ня, як і під час по­пе­ре­дньо­го за­сі­да­н­ня, на­прав­лять прем’єр-мі­ні­стру, го­ло­ві ЛОДА, Мі­ні­стер­ству охо­ро­ни здо­ров’ я Укра­ї­ни та Держ­спо­жив­слу­жбі.

Чле­ни ко­мі­сії кон­ста­ту­ва­ли: си­ту­а­ція у Льво­ві — ду­же скла­дна. На ра­нок 14 бе­ре­зня з мі­ста не ви­ве­зе­но не­по­тре­бу із 25% май­дан­чи­ків, що на­віть за мі­ні­маль­но­го під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря за­гро­жує зна­чним по­гір­ше­н­ням са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної си­ту­а­ції.

«Ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви до­бре ін­фор­мо­ва­не про те, що по­над 9 мі­ся­ців не пра­цює по­лі­гон, який був ба­зо­вим для Льво­ва і 4 ра­йо­нів обла­сті, — за­зна­чив Ан­дрій Са­до­вий. — Агло­ме­ра­ція — а це по­над міль­йон лю­дей — що­дня про­ду­кує від­хо­ди, ко­трі не­ма ку­ди ви­во­зи­ти. За­мість то­го що­би прийня­ти рі­ше­н­ня і на тих по­лі­го­нах, які є в Укра­ї­ні, по одній ма­ши­ні при­йма­ти смі­т­тя, ро­блять все нав­па­ки — шту­чно пе­ре­кри­ва­ють, зу­пи­ня­ють». Мер та­кож по­ві­до­мив, що ко­жно­го дня ске­ро­вує ли­сти го­ло­ві уря­ду та ке­рів­ни­ку обл­адмі­ні­стра­ції, але всі звер­не­н­ня за­ли­ша­ю­ться без від­по­від­ей.

За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я ЛМР Во­ло­ди­ми­ра Зу­ба, вже за тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря плюс ві­сім гра­ду­сів зна­чно під­ви­щу­є­ться ри­зик по­ши­ре­н­ня ки­шко­вих ін­фе­кцій. «За ста­біль­но ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри ці ри­зи­ки зна­чно зро­ста­ти­муть», — по­пе­ре­джає Во­ло­ди­мир Зуб.

У свою чер­гу, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки ЛМР Га­ли­на Слічна осо­бли­во на­го­ло­си­ла на то­му, що скла­ла­ся кри­ти­чна си­ту­а­ція з ви­ве­зе­н­ням ТПВ та­кож із кон­тей­не­рів бі­ля шкіл, ди­тя­чих са­до­чків та ме­дза­кла­дів. «Отож не­ви­ве­зе­н­ня смі­т­тя ста­но­вить за­гро­жує здо­ров’ю і до­ро­слих львів’ян, і ді­тей», — ска­за­ла Га­ли­на Слічна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.