З дру­гої спро­би

На Во­ли­ні ви­са­ди­ли ліс на мі­сці спа­ле­но­го

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

Цей тру­до­вий де­сант для пра­ців­ни­ків на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Прип’ять-Сто­хід» ви­явив­ся ще й не­аби­якою при­го­дою. Адже ді­лян­ка, яку тре­ба бу­ло за­лі­сни­ти, зна­хо­ди­ла­ся на бе­ре­зі рі­чки Прип’ять се­ред пра­ві­чних по­лі­ських бо­літ. Аби ту­ди ді­ста­ти­ся, пра­ців­ни­ки від­ді­лів еко­ло­гі­чної осві­ти та ре­кре­а­ції, на­у­ки, слу­жби охо­ро­ни та Ве­тлів­сько­го при­ро­до­охо­рон­но­го на­у­ко­во­до­слі­дно­го від­ді­ле­н­ня на­ціо­наль­но­го пар­ку ра­зом із жи­те­ля­ми нав­ко­ли­шніх сіл Гір­ки та Лю­бо- тинь їха­ли на трьох ви­дах транс­пор­ту: пар­ків­сько­му УАЗи­ку, тра­ктор­но­му при­че­пі і, вре­шті, мо­тор­ним чов­ном.

Кіль­ка ро­ків то­му ста­рий ліс по­се­ред бо­літ зго­рів, ви­са­дже­ний зно­ву — не при­жив­ся, бо не бу­ла на­ле­жно під­го­тов­ле­на пло­ща. На­ра­зі зро­би­ли все за на­у­кою, і два ге­кта­ри май­бу­тньо­го со­сно­во­го лі­су вже є. На­ціо­наль­ний парк «Прип’ять— Сто- хід » — це уні­каль­на за­по­від­на те­ри­то­рія, ана­ло­гів якої пра­кти­чно у Єв­ро­пі вже не­ма. Тут чи­ма­ло чер­во­но­кни­жних пта­хів і з ві рі в, з апла­ви рі чок Прип’ ять і Сто­хід, ге­кта­ри оче­ре­ту, остро­ви, бо­ло­та, по­ба­чи­ти які при­бу­ва­ють ту­ри­сти з рі­зних ку­то­чків сві­ту. То­му і лі­си са­дять за­мість зни­ще­них, аби не по­ру­шу­ва­ла­ся рів­но­ва­га, да­на цьо­му краю при­ро­дою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.