Щоб від­по­від­а­ти ви­мо­гам ча­су

УХер­сон­сько­му дер­жу­ні­вер­си­те­ті від­кри­ють вій­сько­ву ка­фе­дру

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни схва­лив по­ста­но­ву № 133 від 10 бе­ре­зня 2017 ро­ку «Про утво­ре­н­ня вій­сько­вих на­вчаль­них під­роз­ді­лів ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів та вне­се­н­ня змін у до­да­ток до По­ряд­ку про­ве­де­н­ня вій­сько­вої під­го­тов­ки гро­ма­дян Укра­ї­ни за про­гра­мою під­го­тов­ки офі­це­рів за­па­су». Згі­дно з до­ку­мен­том, у Дер­жав­но­му уні­вер­си­те­ті те­ле­ко­му­ні­ка­цій, Дер­жав­но­му ви­що­му на­вчаль­но­му за­кла­ді «Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­ди­ма Ге­тьма­на» та Хер­сон­сько­му дер­жав­но­му уні­вер­си­те­ті бу­дуть ство­ре­ні ка­фе­дри вій­сько­вої під­го­тов­ки.

Зокре­ма, в ХДУ го­ту­ва­ти­муть фа­хів­ців з пи­тань про­грам­ної ін­же­не­рії, еко­но­мі­ки, вій­сько­во­го пе­ре­кла­ду, фі­зи­чно­го ви­хо­ва­н­ня, спор­ту і ре­а­бі­лі­та­ції. Як за­зна­чив у ко­мен­та­рі «Дню» ре­ктор ХДУ Ва­силь СТРАТОНОВ, во­ни звер­та­ли­ся до уря­ду з та­ким про­ха­н­ням, го­ту­ва­ли від­по­від­ні до­ку­мен­ти, ве­ли пе­ре­го­во­ри з вій­сько­ви­ми спе­ці­а­лі­ста­ми і го­то­ві ру­ха­тись да­лі.

«Якщо че­сно, я сам ще не озна­йо­мив­ся з ці­єю по­ста­но­вою уря­ду, а ви пер­ші при­не­сли ме­ні хо­ро­шу но­ви­ну, що це рі­ше­н­ня уже прийня­то, — ка­же Ва­силь Стратонов. — Так, ми ве­ли ро­бо­ту в цьо­му на­прям­ку і те­пер по­чне­мо ство­ре­н­ня за­галь­но­у­ні­вер­си­тет­ської ка­фе­дри вій­сько­вої під­го­тов­ки. На ка­фе­дрі пра­цю­ва­ти­муть як вій­сько­ві спе­ці­а­лі­сти від­по­від­них на­прям­ків, з яки­ми ми укла­да­ти­ме­мо до­го­во­ри, так і ви­кла­да­чі на­шо­го ви­шу, які пі­сля ате­ста­ції змо­жуть ви­кла­да­ти спе­ці­аль­ні во­єн­ні ди­сци­плі­ни. Якщо це про­грам­на ін­же­не­рія, то ви­кла­да­чі — з фа­куль­те­ту ін­фор­ма­ти­ки, пе­ре­клад — із фа­куль­те­ту іно­зем­ної фі­ло­ло­гії то­що. Ми обра­ли са­ме та­кі на­прям­ки під­го­тов­ки, то­му що ма­є­мо від­по­від­а­ти ви­мо­гам ча­су і спи­ра­ти­ся на мо­жли­во­сті на­шо­го ви­кла­да­цько­го скла­ду. По­тре­ба ар­мії у фа­хів­цях по­стій­но зро­стає, то­му бу­де пра­виль­но, якщо ми за­про­по­ну­є­мо сту­ден­там по­ряд з основ­ною спе­ці­аль­ні­стю та­кож осво­ї­ти вій­сько­ву».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.