Ре­фор­му­ва­н­ня ін­тер­на­тів роз­по­ча­то

Пер­ший етап — пе­ре­гляд нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи

Den (Ukrainian) - - День України -

«Мі­ні­стер­ством роз­по­ча­то ре­фор­ми у цій сфе­рі з ме­тою по­лі­пше­н­ня яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів ін­тер­на­тних уста­нов та за­без­пе­че­н­ня їхньої са­мо­ре­а­лі­за­ції. Пер­шим ета­пом ре­фор­ми став пе­ре­гляд нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи ді­яль­но­сті цих уста­нов, що до­зво­лить за­про­ва­ди­ти аль­тер­на­тив­ні ін­тер­на­тно­му фор­ми до­гля­ду», — за­яви­ла на­чаль­ник Управ­лі­н­ня у спра­вах лю­дей­по­хи­ло­го ві­ку та на­да­н­ня со­ці­аль­них по­слуг Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Окса­на СУЛІМА в ін­терв’ю Ра­діо Сво­бо­да, пе­ре­дає www.kmu.gov.ua.

Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки у вза­є­мо­дії з ін­ши­ми цент- раль­ни­ми ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди, гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми і на­у­ко­ви­ми уста­но­ва­ми пра­цює над онов­ле­н­ням та удо­ско­на­ле­н­ням за­ко­но­дав­чої ба­зи; бе­ре участь у роз­роб­ці дер­жав­них стан­дар­тів на­да­н­ня со­ці­аль­них по­слуг, ство­рен­ні ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій з ор­га­ні­за­ції їхньої ді­яль­но­сті, впро­ва­джен­ні лі­цен­зу­ва­н­ня ме­ди­чної пра­кти­ки.

Та­кож три­ває про­цес із за­про­ва­дже­н­ня по­стій­них кур­сів під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків ін­тер­на­тних уста­нов, а від­по­від­аль­ні фа­хів­ці Мі­ні­стер­ства по­стій­но здій­сню­ють обов’яз­ко­ві ви­їзди до цих уста­нов для за­без­пе­че­н­ня кон­тро­лю яко­сті на­да­н­ня со­ці­аль­них по­слуг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.