КИЇВ — АНКАРА: ам­бі­тний по­ря­док ден­ний

Ек­сперт: ту­ре­цький ве­ктор на­шої зов­ні­шньої по­лі­ти­ки є най­більш успі­шним в остан­ні ча­си

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра роз­по­чав­ся дво­ден­ний офі­цій­ний ві­зит прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на в Ту­ре­цьку Ре­спу­блі­ку. Пе­ре­го­во­ри гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви роз­по­чав з прем’єр-мі­ні­стром Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки Бі­на­лі Йил­ди­ри­мом.

Пі­сля зу­стрі­чі прем’єрів Укра­ї­на і Ту­реч­чи­на під­пи­са­ли уго­ду про вне­се­н­ня змін до Уго­ди про умо­ви вза­єм­них по­їздок гро­ма­дян, що до­зво­лить гро­ма­дя­нам їзди­ти за ID-кар­тка­ми без за­кор­дон­них па­спор­тів.

По­ло­же­н­ня­ми уго­ди пе­ред­ба­ча­є­ться, що гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни та гро­ма­дя­ни Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки, які ко­ри­сту­ю­ться па­спор­та­ми у фор­мі кар­тки (ID), що мі­стять без­кон­та­ктний еле­ктрон­ний но­сій, ма­ти­муть змо­гу в’їжджа­ти, ви­їжджа­ти, пря­му­ва­ти тран­зи­том і пе­ре­бу­ва­ти без віз на те­ри­то­рії Ту­реч­чи­ни та Укра­ї­ни від­по­від­но стро­ком до 90 днів про­тя­гом 180 днів.

«Ре­а­лі­за­ція по­ло­жень уго­ди спри­я­ти­ме роз­ви­тку дво­сто­рон­ніх від­но­син між дво­ма кра­ї­на­ми, ін­тен­си­фі­ка­ції кон­та­ктів у со­ці­аль­но­еко­но­мі­чній, куль­тур­но-гу­ма­ні­тар­ній та ін­ших сфе­рах», — по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті укра­їн­сько­го уря­ду.

Та­кож бу­ло під­пи­са­но Ме­мо­ран­дум про спів­ро­бі­тни­цтво між Мі­ні­стер­ством осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни та Ра­дою ви­щої осві­ти Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки у сфе­рі ви­щої осві­ти.

По­ло­же­н­ня­ми Ме­мо­ран­ду­му пе­ред­ба­че­но ство­ре­н­ня спіль­них ба­ка­лавр­ських, ма­гі­стер­ських та аспі­рант­ських про­грам у стра­те­гі­чно ва­жли­вих для обох кра­їн сфе­рах атом­ної енер­ге­ти­ки, ядер­ної без­пе­ки, авіа­цій­них і ко­смі­чних те­хно- ло­гій, під­трим­ка ви­вче­н­ня та ви­кла­да­н­ня укра­їн­ської і ту­ре­цької мов, здій­сне­н­ня про­грам ака­де­мі­чно­го обмі­ну то­що.

На спіль­ній прес-кон­фе­рен­ції з гла­вою ту­ре­цько­го уря­ду Грой­сман за­зна­чив: «спектр на­шої вза­є­мо­дії з Ту­реч­чи­ною над­зви­чай­но ши­ро­кий — від ко­смо­су до надр». За сло­ва­ми прем’єра, до кін­ця ро­ку пла­ну­є­ться узго­ди­ти три укра- їн­сько-ту­ре­цьких до­ку­мен­ти: про віль­ну тор­гів­лю, про вза­є­мо­за­хист ін­ве­сти­цій та про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня.

Вчо­ра в укра­їн­сько­го прем’єра бу­ли за­пла­но­ва­ні зу­стрі­чі з пре­зи­ден­том Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки Ре­дже­пом Та­ї­пом Ер­до­га­ном та спі­ке­ром Ве­ли­ких На­ціо­наль­них Збо­рів Ту­реч­чи­ни Ісма­ї­лом Ка­хра­ма­ном. Однак на мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ра ще не бу­ло ві­до­мо про їхні ре­зуль­та­ти.

Сьо­го­дні, 15 бе­ре­зня, Во­ло­ди­мир Грой­сман пе­ре­бу­ва­ти­ме з ві­зи­том у Стам­бу­лі, де озна­йо­ми­ться з ро­бо­тою мі­сце­во­го те­хно­пар­ку, ві­зьме участь в Укра­їн­сько-ту­ре­цько­му бі­знес-фо­ру­мі, а та­кож зу­стрі­не­ться з укра­їн­ською та крим­сько­та­тар­ською гро­ма­да­ми в Ту­ре­цькій Ре­спу­блі­ці.

«УКРА­Ї­НІ ПО­ТРІ­БНО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ СВОЇ ІНТЕРЕСИ»

Ма­ри­на ВОРОТНЮК,

ек­сперт Ра­ди зов­ні­шньої по­лі­ти­ки «Укра­їн­ська при­зма», за­про­ше­ний ле­ктор Уні­вер­си­те­ту Ко­мен­сько­го, Бра­ти­сла­ва:

— Ві­зи­ти укра­їн­ських по­са­дов­ців до Ту­реч­чи­ни і ту­ре­цьких — до Укра­ї­ни зав­жди ма­ють ам­бі­тний по­ря­док ден­ний, що ра­дує і свід­чить про по­тен­ці­ал спів­пра­ці. Одні­єю з най­більш анон­со­ва­них є під­пи­са­н­ня уго­ди про умо­ви вза­єм­них по­їздок гро­ма­дян за вну­трі­шні­ми пас- пор­та­ми (ID-кар­тка­ми). Очі­ку­є­ться, що ра­зом із збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті рей­сів між кра­ї­на­ми це при­зве­де до на­ро­ще­н­ня ту­ри­сти­чних по­то­ків між кра­ї­на­ми. Ту­ре­цькі ЗМІ ци­ту­ють сло­ва мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Ча­ву­шо­глу, що Ту­реч­чи­на спо­ді­ва­є­ться на сут­тє­ве зро­ста­н­ня кіль­ко­сті укра­їн­ських ту­ри­стів са­ме за ра­ху­нок та­ко­го спро­ще­н­ня. Мо­жна очі­ку­ва­ти, що та­кож бу­де обго­во­рю­ва­тись пи­та­н­ня ЗВТ між Укра­ї­ною та Ту­реч­чи­ною — пи­та­н­ня на­зрі­ле, яке дав­но обго­во­рю­є­ться, йдуть пе­ре­мо­ви­ни що­до опти­маль­но­го для обох сто­рін текс­ту уго­ди. Бу­ло анон­со­ва­но та­кож обго­во­ре­н­ня мо­жли­во­стей спів­пра­ці в сфе­рі про­ми­сло­во­сті, зокре­ма обо­рон­ної, енер­ге­ти­ки, авіа­ції та ма­шин­ної ін­ду­стрії. Очі­ку­ва­н­ня по­зи­тив­ні, діа­лог на ви­со­ко­му рів­ні є актив­ним, ту­ре­цький ве­ктор на­шої зов­ні­шньої по­лі­ти­ки є най­більш успі­шним в остан­ні ча­си.

Я не ду­маю, що за­го­стре­н­ня від­но­син між Ту­реч­чи­ною та Ні­дер­лан­да­ми на­кла­де якийсь кон­кре­тний від­би­ток на цей ві­зит. Не­зва­жа­ю­чи на те, що в Укра­ї­ни був вла­сний сум­ний до­свід з Ні­дер­лан­да­ми, пи­та­н­ня ту­ре­цько-ні­дер­ланд­сько­го кон­флі­кту на наш по­ря­док ден­ний не впли­ває. З одно­го бо­ку, ми ба­чи­мо більш ніж агре­сив­ні на­ма­га­н­ня ту­ре­цької вла­ди нав’яза­ти ту­ре­цьким гро­ма­дя­нам від­по­відь «Так» на ре­фе­рен­ду­мі що­до змі­ни Кон­сти­ту­ції та впро­ва­дже­н­ня пре­зи­дент­ської ре­спу­блі­ки (що при­зве­де до подаль­шої мо­но­по­лі­за­ції вла­ди нав­ко­ло Ер­до­га­на). З ін­шо­го бо­ку, ма­є­мо ви­бо­ри в Ні­дер­лан­дах, де вла­сний по­лі­ти­чний кон­текст при­звів до від­мо­ви ту­ре­цьким мі­ні­страм від­ві­да­ти кра­ї­ну з ме­тою агі­та­ції се­ред ту­ре­цької ді­а­спо­ри. Укра­ї­ні тут тре­ба «ро­би­ти своє» — забезпечувати свої інтереси чи то на ту­ре­цько­му, чи ні­дер­ланд­сько­му, чи за­галь­но­єв­ро­пей­сько­му по­лі.

ФОТО З САЙТА KMU.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.