У ФРН го­ту­ють за­кон про­ти на­кле­пу у Facebook і Twitter

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ністр юсти­ції і за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів ФРН Хай­ко Ма­ас учо­ра пред­ста­вив за­ко­но­про­ект, що по­си­лює від­по­від­аль­ність адмі­ні­стра­ції со­ці­аль­них ме­реж за по­яву на їхніх сай­тах ко­мен­та­рів, що роз­па­лю­ють не­на­висть, та фей­ко­вих но­вин. «Пі­дбу­рю­ван­ню і на­кле­пу, що під­ля­гає кри­мі­наль­но­му по­ка­ран­ню, в со­цме­ре­жах має бу­ти так са­мо ма­ло мі­сця, як і на ву­ли­ці», — за­явив Ма­ас у Бер­лі­ні. Но­вий за­ко­но­про­ект зо­бов’язав опе­ра­то­рів со­цм­реж ви­да­ля­ти чи бло­ку­ва­ти по­сти, що мі­стять на­клеп чи роз­па­лю­ють не­на­висть, про­тя­гом 24 го­дин пі­сля отри­ма­н­ня скар­ги. Пе­ред­ба­ча­є­ться та­кож, що адмі­ні­стра­то­ри со­ці­аль­них ме­реж що­квар­та­лу ма­ють по­да­ва­ти звіт про те, яким чи­ном во­ни від­ре­а­гу­ва­ли на скар­ги, що на­ді­йшли в цей пе­рі­од. У ра­зі по­ру­ше­н­ня цьо­го пра- ви­ла чи не­ува­жно­го став­ле­н­ня до скарг адмі­ні­стра­ція со­цме­реж бу­де ви­му­ше­на не­сти ма­те­рі­аль­ну від­по­від­аль­ність. За сло­ва­ми Ма­а­са, по­ки що не всі со­ці­аль­ні пла­тфор­ми сер­йо­зно став­ля­ться до скарг ко­ри­сту­ва­чів про по­яву про­ти­прав­них ко­мен­та­рів чи по­стів. Так, Twitter ви­да­ляє ли­ше один від­со­ток та­ко­го кон­тен­ту, Facebook — 39%. «Те, що мо­жна пра­цю­ва­ти від­по­від­аль­ні­ше, свід­чать да­ні Google і пла­тфор­ми YouTube: тут ви­да­ля­ють до 90% кон­тен­ту, на який над­хо­дять скар­ги», — за­зна­чив мі­ністр. Ви­со­кі су­ми штра­фів, на дум­ку Ма­а­са, зму­сять адмі­ні­стра­цію со­ці­аль­них ме­реж до­три­му­ва­ти­ся но­вих пра­вил: на осіб, від­по­від­аль­них за їх по­ру­ше­н­ня, мо­жна бу­де на­кла­сти штраф у роз­мі­рі до п’яти міль­йо­нів єв­ро, фір­мам мо­же за­гро­жу­ва­ти штраф до 50 млн єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.