Кра­ї­ни НАТО на­ро­щу­ють обо­рон­ні ви­тра­ти

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Єв­ро­пей­ські кра­ї­ни НАТО і Ка­на­да під ти­ском США на­ро­щу­ють свої вій­сько­ві ви­тра­ти, але рі­зною мі­рою. Як ви­пли­ває з опу­блі­ко­ва­но­го рі­чно­го зві­ту НАТО, за­галь­ні ви­тра­ти на обо­ро­ну чле­нів альян­су зро­сли 2016 ро­ку до 2,43% їх ВВП по­рів­ня­но з 2,4% 2015 р., і це пер­ше збіль­ше­н­ня з 2009 ро­ку. Обо­рон­ні ви­тра­ти США то­рік ста­но­ви­ли 3,61% ВВП, а єв­ро­пей­ські чле­ни НАТО ви­тра­ти­ли в се­ре­дньо­му 1,47%. Ли­ше Есто­нія, Гре­ція, Поль­ща і США до­ся­гли по­став­ле­ної НАТО ме­ти до­ве­сти обо­рон­ні ви­тра­ти мі­ні­мум до 2% ВВП. Ні­меч­чи­на то­рік збіль­ши­ла ви­тра­ти на обо­ро­ну до 1,2% ВВП по­рів­ня­но з 1,18% в по­пе­ре­дньо­му ро­ці, то­ді як Іспа­нія зни­зи­ла до 0,9% з 0,93%, а Фран­ція — до 1,79% з 1,80%. Дру- гий пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­ський член НАТО — Ка­на­да до­ве­ла вій­сько­вий бю­джет до 1,02% ВВП по­рів­ня­но з 0,98% 2015 ро­ку. США, як і ра­ні­ше, за­без­пе­чу­ють близь­ко 70% обо­рон­них ви­трат НАТО, і мі­ністр обо­ро­ни Джеймс Мет­тіс у се­ре­ди­ні лю­то­го в Брюс­се­лі по­пе­ре­див со­ю­зни­ків, що Ва­шинг­тон мо­же змен­ши­ти фі­нан­со­ве піджив­ле­н­ня альян­су, якщо ре­шта чле­нів не збіль­шать свою час­тку. « Ні­ко­ли пі­сля хо­ло­дної вій­ни альянс не сти­кав­ся із сер­йо­зні­ши­ми ви­кли­ка­ми без­пе­ки, ніж сьо­го­дні. Але НАТО то­му і є най­успі­шні­шим вій­сько­вим со­ю­зом в істо­рії, що змі­ню­є­ться в мі­ру то­го, як змі­ню­є­ться світ», — на­пи­сав у пе­ред­мо­ві до зві­ту ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.