Ки­ши­нів ви­ма­гає ви­ве­де­н­ня ро­сій­ських вій­ськіз При­дні­стров’я

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мол­до­ва на­по­ля­гає на ви­ве­ден­ні ро­сій­ських військ зі сво­єї те­ри­то­рії, це до­по­мо­же ство­ри­ти спри­я­тли­ві­шу атмо­сфе­ру для по­шу­ку все­ося­жно­го і стій­ко­го розв’ яза­н­ня при­дні­стров­сько­го кон­флі­кту, за­явив вчо­ра за­сту­пник мі­ні­стра за­кор­дон­них справ і єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Мол­до­ви Лі­лі­ан Да­рій на пе­ре­мо­ви­нах у Ки­ши­не­ві зі статс- се­кре­та­рем — за­сту­пни­ком мі­ні­стра за­кор­дон­них справ РФ Гри­го­рі­єм Ка­ра­сем. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням прес-слу­жби МЗС Мол­до­ви, під час кон­суль­та­цій сто­ро­ни обго­во­ри­ли від­но­си­ни між дво­ма дер­жа­ва­ми, зокре­ма, про­су­ва­н­ня по­лі­ти­чно­го діа­ло­гу, роз­ви­ток спів­пра­ці у тор­го­вель­но- еко­но­мі­чній і куль­тур­но-гу­ма­ні­тар­ній сфе­рі, а та­кож вдо­ско­на­ле­н­ня дво­сто­рон­ньої пра­во­вої ба­зи. По­сло­ві РФ у Мол­до­ві ми­ну­ло­го ти­жня вру­чи­ли но­ту що­до ін­ци­ден­тів на кор­до­ні з мол­дав­ськи­ми чи­нов­ни­ка­ми. Ка­жу­чи про пе­ре­го­вор­ний про­цес що­до при­дні­стров­сько­го вре­гу­лю­ва­н­ня, ди­пло­ма­ти на­го­ло­си­ли на не­об­хі­дно­сті швид­ко­го розв’ яза­н­ня про­блем, з яки­ми сти­ка­ю­ться ме­шкан­ці пра­во­го й лі­во­го бе­ре­гів Дні­стра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.