Ві­длу­н­ня «бло­ка­ди»

«Ме­тою Крем­ля є роз­ді­ли­ти на­шу кра­ї­нуз­се­ре­ди­ни і уне­мо­жли­ви­ти будь-які спро­би вну­трі­шньо­укра­їн­ської ін­те­гра­ції», — ек­сперт

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День», Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Си­ту­а­ція нав­ко­ло так зва­ної «бло­ка­ди» оку­по­ва­них те­ри­то­рій в по­не­ді­лок зно­ву за­го­стри­ла­ся. «Під час кон­тр­ди­вер­сій­них за­хо­дів в на­се­ле­них пун­ктах То­ре­цько­му, Щер­би­нів­ці і Кур­дю­мів­ці (ра­йон про­ве­де­н­ня АТО) спів­ро­бі­тни­ки СБУ ви­яви­ли гру­пу осі­бзі збро­єю та ін­ши­ми за­со­ба­ми ура­же­н­ня. Ві­дмо­ва зда­ти зброю по­лі­ції ста­ла під­ста­вою для за­три­ма­н­ня 43 осіб», — по­ві­до­ми­ли у Ан­ти­те­ро­ри­сти­чно­му цен­трі.

У від­по­відь акти­ві­сти зайня­ли бу­дів­лі обл­держ­адмі­ні­стра­цій в Лу­цьку та Чер­нів­цях, а у Льво­ві та Він­ни­ці від­бу­ли­ся про­те­сти з ви­мо­гою звіль­ни­ти за­три­ма­них. Остан­ній факт є до­сить три­во­жним, адже вар­то зга­да­ти, що са­ме по­ді­бні за­хо­пле­н­ня взим­ку 2014 ро­ку в Ки­є­ві та ін­ших мі­стах ста­ли про­ло­гом до оку­па­ції вже на Дон­ба­сі. Кремль то­ді ви­да­вав це за вну­трі­шній кон­флікт та го­ту­вав ґрунт до за­хо­плень бу­ді­вель в Кри­му і на схо­ді Укра­ї­ни. І якщо акти­ві­сти в Ки­є­ві пра­гну­ли ски­ну­ти Яну­ко­ви­ча, а не роз­ко­ло­ти кра­ї­ну, то в Кри­му, Лу­ган­ську і До­не­цьку за бо­йо­ви­ка­ми сто­я­ли кон­кре­тні інтереси Ро­сії як оку­пан­та.

«Си­ло­вий роз­гін і за­три­ма­н­ня уча­сни­ків «бло­ка­ди» з ОРДЛО очі­ку­ва­но спри­чи­ни­ли не­га­тив­ну ре­а­кцію у Льво­ві, — ко­мен­тує «Дню» го­лов­ний­ре­да­ктор ZAXID.NET Олег ОНИСЬКО. — Близь­ко 30 акти­ві­стів рі­зних гро­мад­сько-по­лі­ти­чних ор­га­ні­за­цій при­йшли до Львів­ської ОДА і без про­блем зу­стрі­ли­ся з го­ло­вою ЛОДА Оле­гом Си­ню­ткою. У цій зу­стрі­чі та­кож взя­ли участь ке­рів­ник по­лі­ції Львів­щи­ни Ва­ле­рій Се­ре­да і на­чаль­ник управ­лі­н­ня СБУ Ві­ктор Ан­дрей­чук. Акти­ві­сти ви­су­ну­ли ви­мо­гу звіль­ни­ти усіх за­три­ма­них, а го­ло­ва ЛОДА по­обі­цяв пе­ре­да­ти цю ви­мо­гу ке­рів­ни­цтву дер­жа­ви. Та­ка ре­а­кція є очі­ку­ва­ною і, пев­но, най­більш прийня­тною у цій си­ту­а­ції, що­би не на­гні­та­ти при­стра­стей. За­га­лом на Львів­щи­ні ду­же ви­со­кий рі­вень під­трим­ки «бло­ка­ди» тор­гів­лі з ОРДЛО як ідеї. Про­те кон­кре­тні ме­то­ди вті­ле­н­ня ці­єї бло­ка­ди та її най­більш ме­дій­них пер­со­на­жів (Єго­ра Со­бо­лє­ва, Се­ме­на Се­мен­чен­ка) ча­сто кри­ти­ку­ють. На ща­стя, все від­бу­ва­є­ться у ци­ві­лі­зо­ва­них рам­ках — у Льво­ві на­віть не бу­ло спроб яки­хось актив­них ву­ли­чних акцій про­те­сту на кшталт під­па­лу шин. Біль­шість по­лі­ти­чних сил на Львів­щи­ні чі­тко усві­дом­лює ви­бу­хо­не­без­пе­чність си­ту­а­ції і на­ма­га­ю­ться ді­я­ти ма­кси­маль­но ви­ва­же­но. Але вер­хов­ній вла­ді теж вар­то чі­тко усві­до­ми­ти цю ви­бу­хо­не­без­пе­чність і спро­бу­ва­ти ви­рі­ши­ти си­ту­а­цію у ци­ві­лі­зо­ва­ний спо­сіб».

Вра­хо­ву­ю­чи, що вій­на на Дон­ба­сі то­чи­ться вже тре­тій рік і май­же що­дня ми отри­му­є­мо сум­ну ста­ти­сти­ку втрат, за­хо­пле­н­ня адмі­ні­стра­тив­них бу­ді­вель та про­во­ка­ції нав­ко­ло бло­ка­дни­ків ство­рю­ють спри­я­тли­ве тло для ро­бо­ти во­ро­га в на­шо­му ти­лу. З одно­го бо­ку, існує не­чі­ткість дій вла­ди з са­мо­го по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії (чо­му АТО, а не вій­на). Як при­клад, во­на і до­сі не ви­зна­чи­лась офіційно із ста­ту­сом оку­по­ва­них те­ри­то­рій. До­сі не­має чі­тко­го роз’ясне­н­ня гро­ма­дя­нам чо­му укра­їн­ські під­при­єм­ства за­ку­по­ву­ють ву­гі­л­ля та ін­ші то­ва­ри з оку­по­ва­ної те­ри­то­рії. При цьо­му, ясно ін­ше — в так зва­них ОРДЛО аб­со­лю­тно ви­ми­та грив­ня і ви­ко­ри­сто­ву­є­ться рубль, укра­їн­ські то­ва­ри за­мі­не­ні ро­сій­ськи­ми і все це при­прав­ле­но актив­ною ро­сій­ською про­па­ган­дою.

З дру­го­го бо­ку, та­кою си­ту­а­ці­єю ско­ри­ста­ли­ся окре­мі по­лі­ти­ки для рі­зно­го ро­ду про­во­ка­цій і « бло­кад » . Ну і зви­чай­но Кремль за­го­во­рив, що Укра­ї­на на­чеб­то від­мов­ля­є­ться від Дон­ба­су. При цьо­му, роль пра­во­охо­рон­них ор­га­нів в цій си­ту­а­ції так са­мо не зав­жди одно­зна­чна, на­при­клад, в істо­рії із роз­го­ном ре­ду­ту бло­ка­дни­ків в ра­йо­ні се­ла Кри­вий То­рець. Хо­ча у по­лі­ції своя не­за­ви­дна роль, адже бло- ка­дни­ки фор­маль­но дій­сно ді­ють за ме­жа­ми за­ко­ну, а ни­ні ви­ма­га­ють від­став­ки го­ло­ви СБУ Ва­си­ля Гри­ца­ка, очіль­ни­ка МВС Ар­се­на Ава­ко­ва та на­чаль­ни­ка На­цпо­лі­ції в До­не­цькій обла­сті В’яче­сла­ва Абро­ські­на. Остан­ній до ре­чі пе­ре­ко­нує, що за­три­ма­ні по­гро­жу­ва­ли пра­во­охо­рон­цям збро­єю та бен­зо­пи­ла­ми. Як по­ві­дом­ляє сайт На­ціо­наль­ної по­лі­ції в До­не­цькій обла­сті, із 43-х за­три­ма­них п’яте­ро бу­ли ра­ні­ше су­ди­мі.

«Моя дум­ка що­до «бло­ка­ди» та­ка, що ме­та «бло­ка­ди» вір­на, але ме­то­ди­ка її ре­а­лі­за­ції де­кон­стру­ктив­на, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний­де­пу­тат Дми­тро ТИМЧУК. — Бло­ка­ду має іні­ці­ю­ва­ти дер­жа­ва і ро­би­ти це в за­ко­но­дав­чо­му по­лі за до­по­мо­гою дер­жав­них стру­ктур і ме­ха­ні­змів. Ко­ли на се­бе цю фун­кцію бе­руть акти­ві­сти, то при на­віть бла­гих на­мі­рах це скла­дно ви­прав­до­ву­ва­ти, адже ми все ж та­ки бо­ре­мось за те, що­бна­ша дер­жа­ва бу­ла пра­во­вою. По­зи­тив від бло­ка­ди я вба­чаю в то­му, що бу­ла іні­ці­йо­ва­на дис­ку­сія нав­ко­ло ці­єї про­бле­ми і во­на має сти­му­лю­ва­ти вла­ду прийня­ти від­по­від­ні за­ко­но­дав­чі рі­ше­н­ня. Я є спів­ав­то­ром про­е­кту за­ко­ну про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, який іні­ці­ю­ва­ла Окса­на Си­ро­їд. В цьо­му за­ко­но­про­е­кті пе­ред­ба­ча­є­ться пов­на бло­ка­да оку­по­ва­них те­ри­то­рій вклю­ча­ю­чи Крим. На жаль, до­сі в се­сій­ній за­лі цей за­ко­но­про­ект так і не з’явив­ся, хо­ча він вже був пов­ні­стю го­то­вий в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку. За­раз ми го­ту­є­мо ще один за­ко­но­про­ект на ба­зі всіх ар­гу­мен­тів, які дис­ку­ту­ю­ться. Йо­го прин­ци­по­ва від­мін­ність від про­е­кту Окса­ни Си­ро­їд по­ля­гає в то­му, що ним пе­ред­ба­ча­є­ться пов­на бло­ка­да пі­сля ви­ко­на­н­ня пев­них дій, а са­ме — Ка­бмі­ну да­є­ться строк на роз­роб­ку пла­ну ди­вер­си­фі­ка­ції то­ва­рів, які по­ста­ча­ю­ться з ОРДЛО і які ма­ють стра­те­гі­чне зна­че­н­ня для енер­ге­ти­ки і еко­но­мі­ці Укра­ї­ни. Йде­ться про ан­тра­ци­то­ві мар­ки ву­гі­л­ля. Окрім то­го, в за­ко­но­про­е­кті пе­ред­ба­ча­є­ться план де­о­ку­па­ції те­ри­то­рій. За­раз Ка­бмін лу­ка­вить, ко­ли го­во­рить про те, що мо­ва йде­ться не про оку­па­цію, а про ефе­ктив­ний кон­троль РФ. Ефе­ктив­ний кон­троль — це і є оку­па­ція, то чо­му бре­чі не на­зва­ти сво­ї­ми іме­на­ми? Що­до то­го, що акти­ві­сти по­ча­ли за­хо­плю­ва­ти адмі­ні­стра­тив­ні бу­дів­лі, то я пов­ні­стю зго­ден з тим, що цьо­го не мо­жна ро­би­ти. До­свід 2014 ро­ку до­во­дить, що РФ по­тім та­кі дії ви­ко­ри­сто­вує на свою ко­ристь. В пра­во­вій дер­жа­ві не мо­же бу­ти по­двій­них стан­дар­тів і то­му не мо­жна го­во­ри­ти, що ко­ли « ва­тни­ки» за­хо­плю­ва­ли бу­дів­лі — це по­га­но, а ко­ли па­трі­о­ти — то це до­бре. Лю­ди, які вва­жа­ють се­бе па­трі­о­та­ми і пі­клу­ю­ться про єд­ність дер­жа­ви, ма­ють усві­дом­лю­ва­ти, що по­ді­бни­ми ді­я­ми во­ни пе­ре­сту­па­ють ме­жу і під­крі­плю­ють про­во­ка­ції пев­них сил».

«Дії бло­ку­валь­ни­ків — це роз­хи­ту­ва­н­ня си­ту­а­ції, — го­во­рить «Дню» екс- го­ло­ва До­не­цької ВЦА Оле­ксандр КІХТЕНКО. — Ку­пка лю­дей, яка на­зи­ває се­бе ге­ро­я­ми АТО, де­ста­бі­лі­зує ро­бо­ту дер­жав­них ор­га­нів та ро­бо­ту укра­їн­ських під­при­ємств. Я не ба­чу в цьо­му ге­ро­ї­зму. Ге­рої за­раз си­дять в око­пах і во­ю­ють за Укра­ї­ну. В умо­вах вій­ни це мо­жна на­зва­ти уда­ром в наш тил по на­шій, в то­му чи­слі, обо­ро­но­зда­тно­сті. Зви­чай­но МВС має при­йма­ти від­по­від­ні за­хо­ди. Для цьо­го не вар­то ні­ко­го роз­га­ня­ти си­ло­вим шля­хом — до­ста­тньо про­сто пе­ре­кри­ти бло­ку­валь­ни­кам до­ступ до тих, хто їх фі­нан­сує і під- три­мує їжею, паль­ним, то­що. Сьо­го­дні у нас під ви­гля­дом па­трі­о­тів і ве­те­ра­нів ді­ють лю­ди, які на­справ­ді пра­цю­ють про­ти Укра­ї­ни і фа­кти­чно на ру­ку Ро­сії. Ме­тою РФ є за­бло­ку­ва­ти зв’яз­ки в се­ре­ди­ні Укра­ї­ни, роз­ді­ли­ти її та уне­мо­жли­ви­ти будь-які спро­би вну­трі­шньо укра­їн­ської ін­те­гра­ції. Де­я­кі де­пу­та­ти «Са­мо­по­мо­чі» від­вер­то го­во­ри­ли, що Дон­бас — це ра­ко­ва пу­хли­на на ті­лі Укра­ї­ни. Я ка­те­го­ри­чно не по­го­джу­юсь із та­ким під­хо­дом і та­кою ло­гі­кою. Те, що від­бу­ва­є­ться за­раз, мо­же при­зве­сти до не­по­прав­них на­слід­ків. Не мо­жна не­за­кон­ни­ми ді­я­ми до­сяг­ти бла­го­ро­дної ме­ти. Тим біль­ше у нас є при­крий до­свід 2014 ро­ку, ко­ли оку­пант ви­ко­ри­став до­свід Май­да­ну, де за­хо­плю­ва­лись адмі­ні­стра­тив­ні бу­дів­лі, від­ді­ли мі­лі­ції ра­зом зі збро­єю, ОДА то­що. Що ми ма­є­мо те­пер? Про­сто у одно­го вла­сни­ка оку­пант віджав під­при­єм­ства на свою ко­ристь. Ці під­при­єм­ства пла­ти­ли по­да­тки в укра­їн­ський бю­джет і за­без­пе­чу­ва­ли ро­бо­ту ці­лих га­лу­зей еко­но­мі­ки. Той, хто га­дає, що бо­йо­ви­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли гро­ші від тор­гів­лі ву­гі­л­лям на ку­пів­лю тан­ків, по­ми­ля­є­ться. Го­лов­ний спон­сор бо­йо­ви­ків — Ро­сія, а не ша­хти. Та­ким чи­ном «бло­ка­да» не до­ся­гне тої ме­ти, яку пе­ред со­бою став­лять її ор­га­ні­за­то­ри. На­при­клад, Се­мен­чен­ко ка­зав, що ме­тою бло­ка­ди є звіль­не­н­ня на­ших хло­пців. Ні­хто їх вна­слі­док « бло­ка­ди » не звіль­нить. Це ро­би­ться зов­сім іна­кше. Більш то­го, ін­тен­сив­ність бо­йо­вих дій ли­ше зро­сла. З на­шо­го ж бо­ку, існує ри­зик то­го, що зу­пи­ни­ться ме­та­лур­гій­на га­лузь. Якщо зу­пи­ни­ться Ав­ді­їв­ський ко­ксо­хім, то на­ша Ав­ді­їв­ка за­ли­ши­ться без те­пла і без сві­тла. Окрім то­го, не за­бу­вай­мо про те, як ста­ви­ться до бло­ка­ди Єв­ро­па. Чер­во­ний хрест про­ти « бло­ка­ди » . Сві­то­ва спіль­но­та про­сто мо­же від­вер­ну­тись від нас, адже ви­хо­дить так, що у нас про­це­са­ми в кра­ї­ні ке­ру­ють не­зро­зумі­лі си­ли».

Дії бло­ку­валь­ни­ків — це роз­хи­ту­ва­н­ня си­ту­а­ції. Ку­пка лю­дей, яка на­зи­ває се­бе ге­ро­я­ми АТО, де­ста­бі­лі­зує ро­бо­ту дер­жав­них ор­га­нів та ро­бо­ту укра­їн­ських під­при­ємств. Я не ба­чу в цьо­му ге­ро­ї­зму. Ге­рої за­раз си­дять в око­пах і во­ю­ють за Укра­ї­ну. В умо­вах вій­ни це мо­жна на­зва­ти уда­ром в наш тил по на­шій, в то­му чи­слі, обо­ро­но­зда­тно­сті

ФОТО З САЙТА MVS.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.