«Це істо­ри­чний мо­мент»

Вер­хов­на Ра­да ра­ти­фі­ку­ва­ла уго­ду про віль­ну­тор­гів­лю між Укра­ї­ною і Ка­на­дою

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

За та­ке рі­ше­н­ня у вів­то­рок про­го­ло­су­ва­ли 272 на­ро­дних де­пу­та­ти. Як на­го­ло­шу­є­ться в по­ясню­валь­ній за­пи­сці, ра­ти­фі­ка­ція уго­ди спри­я­ти­ме роз­ви­тку дво­сто­рон­ніх тор­го­вель­но- еко­но­мі­чних від­но­син між Укра­ї­ною і Ка­на­дою, на­дасть укра­їн­ським то­ва­ро­ви­ро­бни­кам пе­ре­ва­ги в без­ми­тно­му до­сту­пі на ри­нок Ка­на­ди, від­криє но­ві рин­ки збу­ту, по­ві­дом­ляє «Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на » . Уго­ду бу­ло під­пи­са­но 11 ли­пня 2016 ро­ку в Ки­є­ві.

Як за­зна­чив пер­ший ві­це­прем’ єр-мі­ністр, мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Сте­пан Ку­бів під час ви­сту­пу у Вер­хов­ній Ра­ді, ре­зуль­та­ти ана­лі­зу, про­ве­де­но­го на­у­ко­ви­ми ін­сти­ту­та­ми, за­свід­чу­ють, що ска­су­ва­н­ня ім­порт­них мит Ка­на­дою дасть змо­гу укра­їн­ським ви­ро­бни­кам хар­чо­вої, лег­кої, хі­мі­чної, на­фто­хі­мі­чної і ма­ши­но­бу­дів­ної про- ми­сло­во­сті отри­ма­ти ма­кси­маль­ні пе­ре­ва­ги на ка­над­ських рин­ках. З дру­го­го бо­ку, уго­да від­криє мо­жли­во­сті для ім­пор­ту си­ро­ви­ни і пе­ре­до­вих те­хно­ло­гій, що спри­я­ти­ме еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню.

Згі­дно з про­гно­зним роз­ра­хун­ком, на­бу­т­тя чин­но­сті уго­дою при­зве­де до не­зна­чних втрат до­хо­дів бю­дже­ту, зокре­ма від ска­су­ва­н­ня вві­зних мит при­бли­зно на $ 1,2 млн упро­довж пер­шо­го ро­ку. Во­дно­час пе­ред­ба­ча­є­ться, що в се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві не­до­над­хо­дже­н­ня бу­дуть ком­пен­со­ва­ні за ра­ху­нок ПДВ, а та­кож збіль­ше­н­ня при­пли­ву пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій.

«Це істо­ри­чний мо­мент для на­шої дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі з Ка­на­дою. Кра­ї­ною, яка си­стем­но, на по­стій­ній осно­ві під­три­мує Укра­ї­ну і до­по­ма­гає в роз­ви­тку еко­но­мі­чно­го по­тен­ці­а­лу на­шої дер­жа­ви. Ця уго­да від­кри­ває сим­во­ліч- ний транс­а­тлан­ти­чний мі­сток віль­ної тор­гів­лі», — йде­ться у звер­нен­ні гла­ви дер­жа­ви з на­го­ди ра­ти­фі­ка­ції уго­ди, опри­лю­дне­но­му на сай­ті Пре­зи­ден­та.

Порошенко за­зна­чив, що укра­їн­ський бі­знес отри­мує до­ступ до пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го рин­ку, що спри­я­ти­ме укра­їн­сько­му екс­пор­ту. Та­кож ця уго­да спри­я­ти­ме пря­мим іно­зем­ним ін­ве­сти­ці­ям в Укра­ї­ну на рів­ні 36 млн до­ла­рів, ство­рить но­ві ро­бо­чі мі­сця в рі­зних га­лу­зях, на­дасть без­ми­тний до­ступ на 98% то­вар­них по­зи­цій на ка­над­ський ри­нок.

Пре­зи­дент за­зна­чив, що « по су­ті, йде­ться про фор­му­ван­ні три­ку­тни­ка віль­ної тор­гів­лі Укра­ї­на— КА­НА­ДА— ЄС » . « Адже на за­вер­шаль­но­му ета­пі пе­ре­бу­ває фор­му­ва­н­ня зо­ни віль­ної тор­гів­лі Ка­на­да—ЄС», — на­го­ло­сив гла­ва дер­жа­ви.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.