Срі­бний юві­лей у пе­ре­ли­вах гі­тар­них акор­дів

Упер­ше в Ки­є­ві ви­сту­пи­ла гру­па Four Aces Guitar Quartet (Бель­гія)

Den (Ukrainian) - - Культура - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА

Гі­та­ра — ін­стру­мент ба­га­то­гран­ний. Її му­зи­ка про­ста і скла­дна во­дно­час. Во­на при­ва­блює шко­ля­ра, який опа­но­вує зо два не­хи­трі акор­ди, що до­по­мо­жуть звер­ну­ти на се­бе ува­гу одно­кла­сни­ці; кла­си­чно­го му­зи­кан­та, який вра­жає вір­ту­о­зні­стю ви­ко­на­н­ня ві­до­мих тво­рінь; рок-ви­ко­нав­ця, що шу­кає в сво­є­му по­ри­ві до не­за­ле­жно­сті но­ві мо­жли­во­сті цьо­го де­мо­кра­ти­чно­го і ви­шу­ка­но­го ін­стру­мен­та.

Дня­ми Ве­ли­кий зал На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії був при­кра­ше­ний укра­їн­ською та бель­гій­ською сим­во­лі­кою і за­пов­ню­вав­ся не ли­ше ша­ну­валь­ни­ка­ми му­зи­ки, а й по­че­сни­ми го­стя­ми — так По­соль­ство Бель­гії, услід за ба­га­тьма ін­ши­ми, свя­тку­ва­ло 25-рі­чний юві­лей ди­пло­ма­ти­чних вза­є­мо­від­но­син з на­шою кра­ї­ною.

— Та­ким чи­ном, — ска­зав у всту­пно­му сло­ві По­сол Бель­гії в Укра­ї­ні Люк Якобс, ста­ран­но ви­мов­ля­ю­чи укра­їн­ські сло­ва, — 2017 ро­ку ми свя­тку­є­мо срі­бний юві­лей. Срі­бло в йо­го чи­сто­му ви­гля­ді — м’який і до­сить кри­хкий ме­тал. Для збе­ре­же­н­ня йо­го бли­ску не­об­хі­дний ре­тель­ний до- гляд. Та­ко­го ж прин­ци­пу до­три­му­ю­ться на­ші дві кра­ї­ни з са­мо­го по­ча­тку сво­їх вза­є­мо­від­но­син — у по­лі­ти­чній, еко­но­мі­чній, на­у­ко­вій і куль­тур­ній сфе­рах...

Гру­па Four Aces Guitar Quartet не но­ва­чок на сце­ні. Му­зи­кан­ти по­зна­йо­ми­ли­ся і за­сну­ва­ли свій ко­ле­ктив 2008 ро­ку під час Мі­жна­ро­дно­го сим­по­зі­у­му гі­та­ри­стів у Ні­меч­чи­ні. Сьо­го­дні му­зи­кан­ти Four Aces Guitar Quartet — ла­у­ре­а­ти ба­га­тьох пре­сти­жних пре­мій, во­ни ві­до­мі да­ле­ко за ме­жа­ми Бель­гії. У сво­їх про­гра­мах квар­тет по­єд­нує ше­дев­ри кла­си­ки, тра­ди­цій­ні на­ро­дні ме­ло­дії та поп-му­зи­ку. Шу­кає та­кож но­ві фор­ми аран­жу­вань і осво­ює но­ву му­зи­ку. Цьо­го ве­чо­ра в гі­тар­них пе­ре­ли­вах «ку­па­ли­ся» тво­ри Лу­ї­джі Бок­ке­рі­ні і Пе­тра Чай­ков­сько­го, Ен­дрю Йор­ка і Джа­ко­мо Пуч­чи­ні, Фе­рен­ца Лі­ста і Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка.

До ре­чі, цей кон­церт дав старт ба­га­то­ма­ні­тно­му та «дов­го­гра­ю­чо­му» фе­сти­ва­лю «Дні Фран­ко­фо­нії в Укра­ї­ні-2017». І до ре­чі, старт ціл­ком успі­шний і при­ва­бли­вий.

ФОТО З САЙТА THOMASVANDEWAL.FILES.WORDPRESS.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.