Ті­сний світ

Ще один спо­гад з кельн­сько­го кар­на­ва­лу

Den (Ukrainian) - - Культура -

Свя­тко­вий тлум су­не ве­чір­ньою ву­ли­цею. Від про­це­сії від­окрем­лю­є­ться кіль­ка лю­дей і під­хо­дить до гра­тча­стих во­ріт у дов­же­ле­зно­му, скіль­ки ока ви­ста­чає, за­лі­зно­му пар­ка­ні. По­руч з во­ро­та­ми — буд­ка охо­рон­ця. З то­го бо­ку — до­ро­слий чо­ло­вік і до­брий де­ся­ток ді­тей, один за одно­го дрі­бні­ших. Кельн­ці, у сво­їх ку­ме­дних кар­на­валь­них ко­стю­мах і пе­ру­ках, спіл­ку­ю­ться з ни­ми же­ста­ми, бо ті ледь зна­ють ан­глій­ську, роз­да­ють со­ло­до­щі і мо­не­ти. Ви­яв­ля­є­ться, си­рій­ці. А за пар­ка­ном — та­бір бі­жен­ців. Чо­ло­вік зна­ка­ми по­ка­зує, що він тут уже чо­ти­ри мі­ся­ці. Ді­ти по­смі­ха­ю­ться, ра­ді і цу­кер­кам, і ува­зі.

Йде­мо да­лі. За пар­ка­ном — бі­лі збір­ні одно- й дво­по­вер­хо­ві бу­ди­но­чки. Та­бір тя­гне­ться й тя­гне­ться, це ве­ли­че­зна те­ри­то­рія, ці­ле мі­сто в мі­сті. На­ре­шті до­хо­ди­мо до пе­ре­хре­стя. За по­во­ро­том — ще одні во­ро­та з КПП, і в гли­би­ні дво­ру ви­дно ін­ших ді­тей, що гра­ю­ться. Мо­жна бу­ло би по­ду­ма­ти, що це зви­чай­ний не­ба­га­тий мі­кро­ра­йон, як­би не пар­кан, не во­ро­та, не охо­ро­на.

Ди­ви­шся на цю ма­ле­чу і на­ма­га­є­шся уяви­ти те, що во­ни пе­ре­жи­ли пів­ро­ку, чи чо­ти­ри мі­ся­ці, чи, мо­же, на­віть ти­ждень то­му. Ні, уяви­ти це не­мо­жли­во. Ні­як.

Але те ж са­ме, хай у мен­ших мас­шта­бах, за­раз ко­ї­ться ли­ше в па­рі со­тень кі­ло­ме­трів від мі­ста, де жи­вуть мої ба­тьки. І ра­ке­ти зі сна­ря­да­ми ви­бу­ха­ють одні й ті са­мі що в Укра­ї­ні, що в Си­рії, й стрі­ляє ни­ми ро­сій­ська ар­мія що тут, що там.

Ма­лень­ка в нас пла­не­та. Ті­сний світ.

«Вій­на не ря­тує, вій­на ґвал­тує » , — ка­жуть мої лі­ві дру­зі.

Це так. Але від ґвал­тів­ни­ка ін­ко­ли мо­жна за­хи­сти­ти­ся тіль­ки збро­єю.

Ко­лись не бу­де бі­жен­ців, бо не бу­де війн. Не бу­де війн, бо ста­не стра­шно їх по­чи­на­ти. Я справ­ді в це ві­рю.

Ко­лись.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День» Кельн—Київ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.