Між джа­зом і фоль­ком

15 бе­ре­зня в На­ціо­наль­но­му­бу дин­ку­ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки Іван Та­ра­нен­ко пред­ста­вить но­вий ф’южн-про­ект

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га ПРИНДЮК

І ван Іва­но­вич — зна­ний ком­по­зи­тор, пі­а­ніст і пе­да­гог. Та­ра­нен­ко дав­но за­хо­плю­є­ться джа­зом та фоль­кло­ром. Ма­е­стро ці­ка­во по­єд­нує в екс­пе­ри­мен­таль­ній сти­лі­сти­ці ці рі­зні му­зи­чні жан­ри. Йо­го тво­ри ви­ко­ну­ють на ба­га­тьох кон­цер­тних май­дан­чи­ках не ли­ше в на­шій кра­ї­ні, а й за кор­до­ном. На­га­да­є­мо, пред­став­ле­н­ня остан­ньо­го ау­діо­аль­бо­му ком­по­зи­то­ра «Му­зи­ка укра­їн­ської зем­лі» з успі­хом від­бу­ла­ся в рам­ках XXVII Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю «Київ му­зик фест-2016».

Про­ект «Му­зи­ка укра­їн­ської зем­лі» — ав­тор­ська кон­цер­тна се­рія Іва­на Та­ра­нен­ка. Про­гра­ми всіх про­е­ктів ци­клу скла­да­ють ком­по­зи­ції у ф’южн-сти­лі. У мікст-сти­лі джа­зу, ро­ку, еле­ктро­ні­ки, ака­де­мі­чної му­зи­ки та ав­тен­ти­чно­го фоль­кло­ру, — роз­ка­за­ла «Дню» PR-ме­не­джер про­е­кту Ма­ри­на ГАЙ

ДУК. — 15 бе­ре­зня від­бу­де­ться го­лов­ний кон­церт се­рії. Це мо­дер­ні­зо­ва­но пе­ре­о­сми­сле­ний «бу­кет» укра­їн­сько­го зи­мо­во­го фоль­кло­ру «У снах Рі­здвя­них но­чей».

— Зи­мо­ва му­зи­ка по­се­ред ве­сни — ця не­від­по­від­ність є не­ви­пад­ко­вою. Во­на ви­ра­жає аси­ме­три­чну до сьо­го­дні­шніх ре­а­лій мою ми­сте­цьку по­зи­цію, — на­го­ло­сив

ТА­РА­НЕН­КО. — 15 мо­за­ї­чних ф’южн-ком­по­зи­цій вті­лю­ва­ти­муть у про­сто­ро­во-му­зи­чну фор­му близь­ко 70 му­зи­кан­тів: пі­а­ні­сти, бан­ду- ри­сти, во­ка­лі­сти, цим­ба­лі­сти, ци­три­сти, ба­я­ні­сти, кон­тра­ба­си­сти, са­ксо­фо­ні­сти та еле­ктро­гі­та­ри­сти, тру­ба­чі, ко­бза­рі, скри­па­лі, ка­мер­ні ан­сам­блі, фоль­кло­ри­сти та хо­ри­сти. Бу­де та­кож ім­про­ві­за­ція, ко­му­ні­ка­ція та фан­та­сти­чна сві­тло-ін­ста­ля­ція.

До про­е­кту за­лу­че­но рі­зні ко­ле­кти­ви: «Му­зКлу­бІва­на Та­ра­нен­ка»; ка­мер­ний ан­самбль «Ки­ї­вБрасс», Ан­самбль кла­си­чної му­зи­ки ім. Б. Ля­то­шин­сько­го (ди­ри­гент — Ігор Ан­дрі­єв­ський), фольк­гурт «Мно­гая лє­та» (ху­до­жній ке­рів­ник — Ан­на Ко­ро­пни­чен­ко) та хор хло­пчи­ків і юна­ків Шко­ли джа­зо­во­го та естра­дно­го ми­стецтв Caritas (ху­до­жній ке­рів­ник — Те­тя­на Ве­річ).

У кон­цер­ті та­кож бра­ти­муть участь со­лі­сти: Ро­ман Гринь­ків (бан­ду­ра), скри­па­лі — Бо­г­да­на Пів­нен­ко, Ми­ро­сла­ва Ко­то­ро­вич і Сер­гій Охрім­чук, Окса­на Ні­кі­тюк (спів), Ма­ксим Бе­ре­жнюк (на­ро­дні ду­хо­ві, спів), На­зар Стець (кон­тра­бас), Алік Фан­та­єв (пер­ку­сія), На­зар Ва­чев­ський (са­ксо­фо­ни), Ан­тон Са­му­тін (тру­ба), Оле­кса Ка­ба­нов (лі­ра, ци­тра, ко­бза, пер­ку­сія), Оле­ксій Ко­ло­мі­єць (ба­ян), На­та­лія Прен­де­лас (спів), Оле­на Та­ра­нен­ко (ро­яль, син­те­за­тор) та ав­тор му­зи­ки, ідей­ний на­тхнен­ник і про­дю­сер про­е­кту Іван Та­ра­нен­ко (ро­яль, еле­ктро­гі­та­ра, спів).

ФОТО З ОСОБИСТОГО АРХIВУI. ТА­РА­НЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.