Кон­тро­ле­ри... не ба­чи­ли ша­хти

Cпро­щу­ва­ти про­це­ду­ру отри­ма­н­ня до­зво­лів на не­без­пе­чні ро­бо­ти та­кож не­без­пе­чно, — проф­спіл­ко­вий лі­дер

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ві­це-прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ген­на­дій Зуб­ко у по­не­ді­лок на бри­фін­гу в Ки­є­ві по­ві­до­мив пер­ші по­дро­би­ці ава­рії на ша­хті Сте­по­ва у Львів­ській обла­сті: «Без­по­се­ре­дньо під час ви­бу­ху не існу­ва­ло до­зво­лу на про­ве­де­н­ня не­без­пе­чних ро­біт». Він до­дав, що за­раз Дер­жав­на слу­жба з пи­тань праці про­во­дить пе­ре­вір­ку з цьо­го при­во­ду.

А на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня «День» слу­хав звіт го­ло­ви Держ­пра­ці Романа Чер­не­ги. По­гля­да­ю­чи час від ча­су на екран, де ме­ре­хті­ли слай­ди зі стов­пчи­ка­ми і ци­фра­ми, чи­нов­ник ви­ма­льо­ву­вав по­зи­тив­ний образ сво­єї слу­жби. Він роз­по­від­ав, що най­біль­ша кіль­кість по­ру­шень, яку вста­но­ви­ли ін­спе­кто­ри Держ­пра­ці у 2016 ро­ці, сто­су­ва­ла­ся за­трим­ки чи не­ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти. Їх бу­ло май­же 26 ти­сяч. За йо­го сло­ва­ми, про­тя­гом 2016 ро­ку бу­ло про­ве­де­но біль­ше 21 ти­ся­чі пе­ре­ві­рок у сфе­рі до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства про пра­цю, зайня­тість і за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня. Дер­жав­ні ін­спе­кто­ри від­ві­да­ли близь­ко 18 ти­сяч під­при­ємств. Зав­дя­ки зу­си­л­лям пе­ре­ві­ряль­ни­ків по­га­ше­но 850 міль­йо­нів гри­вень за­бор­го­ва­но­сті з за­ро­бі­тної пла­ти.

Спів­пра­цю­ю­чи з Мі­жна­ро­дною ор­га­ні­за­ці­єю праці, Держ­пра­ці Укра­ї­ни до­би­ва­ла­ся при­ве­де­н­ня укра­їн­ських нор­ма­тив­них актів у від­по­від­ність до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. За сло­ва­ми Чер­не­ги, ска­со­ва­но близь­ко 200 нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду, які втра­ти­ли акту­аль­ність. Ро­би­ться на­го­лос на за­про­ва­джен­ні де­кла­ра­тив­но­го прин­ци­пу дер­жав­но­го на­гля­ду за ста­ном охо­ро­ни праці, змен­шу­є­ться з 26 до 18 кіль­кість до­звіль­них до­ку­мен­тів на ро­бо­ти під­ви­ще­ної не­без­пе­ки. Го­ло­ва Держ­пра­ці вва­жає, що са­ме «бі­знес має взя­ти на се­бе ри­зи­ки, пов’яза­ні з ро­бо­та­ми під­ви­ще­ної не­без­пе­ки і ви­ко­ри­ста­н­ням від­по­від­но­го обла­дна­н­ня». Що­прав­да, во­дно­час слу­жби за­ува­жує, що Держ­пра­ці «за­ли­шає за со­бою кон­троль за тим, на­скіль­ки че­сно і пра­во­мір­но бі­знес за­сто­со­вує де­кла­ра­тив­ний прин­цип».

Щоб­с­про­сти­ти про­це­ду­ру отри­ма­н­ня до­зво­лів на ро­бо­ти під­ви­ще­ної не­без­пе­ки, те­ри­то­рі­аль­ні управ­лі­н­ня Держ­пра­ці, зі слів Чер­не­ги, спіль­но з мі­сце­ви­ми цен­тра­ми на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг, роз­ро­би­ли і за­про­ва­джу­ють ме­ха­нізм на­да­н­ня та­ких рі­шень за прин­ци­пом «єди­но­го ві­кна». Окрім то­го, з іні­ці­а­ти­ви Держ­пра­ці при ра­йон­них дер­жав­них адмі­ні­стра­ці­ях ство­рю­ю­ться кон­суль­та­тив­ні цен­три, де суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня на­да­ва­ти­му­ться по­ра­ди що­до за­сто­су­ва­н­ня норм тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства. Се­ред до­ся­гнень ві­дом­ства, йо­го очіль­ник на­звав за­про­ва­дже­н­ня у цен­траль­но­му апа­ра­ті он­лайн-при­йо­му по скай­пу, який від­ві­да­ло по­над 90 гро­ма­дян з усіх ре­гіо­нів кра­ї­ни.

Го­во­ря­чи про пе­ре­вір­ки ста­ну охо­ро­ни праці на під­при­єм­ствах, Чер­не­га кон­ста­ту­вав, що пре­вен­тив­ні за­хо­ди та дер­жав­ний на­гляд, що здій­снює Дер­жав­на слу­жба Укра­ї­ни з пи­тань праці, спри­я­ли то­му, що усу­ва­є­ться 80% ви­яв­ле­них ін­спе­кто­ра­ми по­ру­шень. Чи­нов­ник та­кож за­о­чно дис­ку­ту­вав з ти­ми, хто кри­ти­ку­вав ві­дом­ство за ні­би­то вста­нов­ле­ні ним ве­ли­че­зні су­ми штра­фів (320 ти­сяч гри­вень), і від­зна­чив, що та­ке по­ка­ра­н­ня вве­де­но ли­ше за один вид по­ру­ше­н­ня — за від­мо­ву у до­пу­ску пред­став­ни­ків Держ­пра­ці на під­при­єм­ство — і за­сто­со­ву­є­ться вкрай рід­ко.

«Бі­знес по­чи­нає усві­дом­лю­ва­ти свою від­по­від­аль­ність за жи­т­тя і здо­ров’я пра­ців­ни­ка, — ре­зю­мує го­ло­ва слу­жби, і на­го­ло­шує: — Фі­ло­со­фія ро­бо­ти Держ­пра­ці — по­пе­ре­ди­ти пра­во­по­ру­ше­н­ня, сфор­му­ва­ти пра­во­ву куль­ту­ру у сфе­рі праці й охо­ро­ни праці. Ця проблема не ви­рі­ши­ться за рік чи за два».

І дій­сно, це по­ка­за­ла не­дав­ня ава­рія на ша­хті №10 «Сте­по­ва» ВАТ «Львів­ву­гі­л­ля». «За­раз роз­слі­ду­ва­н­ня що­до ці­єї ша­хти три­ває, — ска­зав, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», Чер­не­га, — на цій ді­лян­ці за­ги­нув діль­ни­чний ці­єї, 133-ї, діль­ни­ці. Сам він там пе­ре­бу­вав. Це той ке­рів­ник, який сам най­кра­ще знає оцю свою про­хі­дну ді­лян­ку ці­єї ла­ви, і він мав би там під­три­му­ва­ти іде­аль­ний по­ря­док. Але щось пі­шло не так. Я не хо­чу ка­за­ти, що це він там щось не­до­гле­дів...».

Про­дов­жу­ю­чи го­во­ри­ти про ава­рію на Сте­по­вій, Чер­не­га та­кож за­ува­жив, що на цій ша­хті вста­нов­ле­но два ви­ди си­стем опо­ві­ще­н­ня про ви­со­ку кон­цен­тра­цію ме­та­ну. «Пе­ред на­ста­н­ням ви­бу­ху во­ни не фі­ксу­ва­ли збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті га­зо­ме­тан­ної су­мі­ші. Тоб­то та си­сте­ма, яка на сьо­го­дні­шній день є, во­на спра­цю­ва­ла. Але чи во­на то­ді дій­сно пра­цю­ва­ла, та чи во­на на­ле­жно пра­цює, це вже дру­ге пи­та­н­ня. Я не хо­чу ка­за­ти, що там мав мі­сце та­кий факт, але до­во­лі ча­сто са­мі ці по­ка­зни­ки, які зби­ра­ю­ться з рі­зних да­тчи­ків, во­ни ж са­ми­ми ша­хта­ря­ми бе­руть і за­кри­ва­ю­ться, ко­ли є збіль­ше­н­ня кон­цен­тра­ції, для то­го, щоб­си­сте­ма одра­зу не ре­а­гу­ва­ла, то­му що лю­дей (тре­ба) ви­во­ди­ти»...

Го­ло­ва Кон­фе­де­ра­ції не­за­ле­жних проф­спі­лок Укра­ї­ни і член ко­ле­гії Держ­слу­жби праці Ми­хай­ло Во­ли­нець знає стан справ у цьо­му ві­дом­стві, як мо­ви­ться, зсе­ре­ди­ни. У роз­мо­ві з «Днем» він від­зна­чив: «Держ­пра­ці ство­ри­ли в основ­но­му на ба­зі Ін­спе­кції праці й са­ме її спів­ро­бі­тни­ки за­ли­ши­ли­ся в шта­ті но­вої слу­жби. Дер­жгір­пром­на­гляд — ту слу­жбу, яка ма­ла фа­хів­ців у пи­та­н­нях важ­кої та не­без­пе­чної праці і якій до то­го по­стій­но до­да­ва­ли пов­но­ва­жень, фа­кти­чно ро­зі­гна­ли, хоч там бу­ли до­свід­че­ні ке­рів­ни­ки й ви­ко­нав­ці. Те­пер у слу­жбі пра­кти­чно не­має та­ких спе­ці­а­лі­стів. Біль­шість спів­ро­бі­тни­ків ні­ко­ли в жит­ті не ба­чи­ли ша­хти. А їм на­ле­жить кон­тро­лю­ва­ти си­ту­а­цію у ву­гіль­ній про­ми­сло­во­сті — най­більш не­без­пе­чній що­до ава­рій­но­сті га­лу­зі укра­їн­ської еко­но­мі­ки. Во­ни ж зайня­ті, зокре­ма, й тим, щоб­с­про­сти­ти на­да­н­ня до­зво­лів на та­кі ро­бо­ти. Ма­буть, не зна­ють, що це не­без­пе­чно».

«Ко­ли ста­ла­ся ава­рія на ша­хті Сте­по­ва», — го­во­рить Во­ли­нець, бу­ло ого­ло­ше­но про ство­ре­н­ня уря­до­вої ко­мі­сії, але во­на не роз­по­ча­ла свою ро­бо­ту. То­ді го­ло­ва Держ­пра­ці Чер­не­га ство­рив ві­дом­чу ко­мі­сію, та не при­зна­чив, як на­ле­жить, ще й екс­пер­тну ко­мі­сію. А са­ме їй слід би бу­ло ви­зна­ча­ти при­чи­ну ава­рії та вин­них у ній. На мою дум­ку, у «Сте­по­вій» бу­ло за­кла­де­но, як мо­ви­ться, мі­ну спо­віль­не­ної дії ще за про­е­кту­ва­н­ня си­сте­ми про­ві­трю­ва­н­ня та пи­ло-га­зо­во­го ре­жи­му, яку за­твер­джу­ва­ло на­у­ко­во-екс­пер­тне управ­лі­н­ня при те­ри­то­рі­аль­но­му управ­лін­ні Держ­пра­ці. Зокре­ма, у цій си­сте­мі за­сто­со­ву­вав­ся еле­ктри­чний ка­бель, який не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у ша­хті, а де­чо­го, що ма­ло бб ути, не бу­ло зов­сім. Це ще ща­стя, що не ви­бу­хнув ву­гіль­ний пил, бо пер­ша змі­на не про­ва­ди­ла ви­до­бу­тку. В ін­шо­му ра­зі мо­гло бза­ги­ну­ти близь­ко 50 гір­ни­ків».

«Усе це свід­чить про те, — під­су­мо­вує проф­спіл­ко­вий топ-ме­не­джер, — що Держ­пра­ці де­мо­ра­лі­зо­ва­на. Нею ство­ре­но на­у­ко­во-екс­пер­тні цен­три, че­рез які «ка­ча­ють» гро­ші, на­ла­го­джу­ють ко­ру­пцій­ні схе­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.