По­ку­пець стає без­за­хи­сним

15 бе­ре­зня — Все­сві­тній день за­хи­ст­управ спо­жи­ва­чів. Сьо­го­дні ри­нок Укра­ї­ни на­пов­не­ний фаль­си­фі­ка­том, а ро­би­ти пе­ре­вір­ки вкрай важ­ко

Den (Ukrainian) - - Економіка - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

2016 ро­ку Дер­жав­на слу­жба Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів (Держ­прод­спо­жив­слу­жба) отри­ма­ла від гро­ма­дян по­над дев’ять ти­сяч скарг що­до по­ру­шень спо­жив­чих прав. По­ка­зник утри­чі мен­ший, ніж кіль­ка ро­ків то­му, і при­чи­на цьо­го, на дум­ку фа­хів­ців, — зне­ві­ра гро­ма­дян в успі­ху бо­роть­би за свої спо­жив­чі пра­ва. До ре­чі, у 2014 — 2015 ро­ках на не­які­сну про­ду­кцію та по­слу­ги вза­га­лі ні­ку­ди бу­ло скар­жи­ти­ся че­рез ре­стру­кту­ри­за­цію са­мої слу­жби.

Па­ра­лель­но з ро­стом не­до­ві­ри гро­ма­дян до ви­ро­бни­ка, укра­їн­ський ри­нок ма­со­во за­по­ло­ни­ли фаль­си­фі­ка­ти, во­ни є пра­кти­чно всю­ди — від та­ких то­ва­рів, як бе­тон, до ди­тя­чих ігра­шок. Так, за да­ни­ми Держ­прод­спо­жив­слу­жби, до­слі­дже­н­ня яко­сті текс­ти­лю по­ка­за­ло, що 16 із 17 зраз­ків не від­по­від­а­ли ви­мо­гам те­хні­чно­го ре­гла­мен­ту. Та­кож із ві­ді­бра­них 37 зраз­ків ди­тя­чих ігра­шок ви­мо­гам не від­по­від­а­ли біль­ше, ніж по­ло­ви­на, а із 30 зраз­ків еле­ктри­чних лам­по­чок не­які­сни­ми бу­ли 11.

«Пе­ре­ві­рив­ши по­над три ти­ся­чі суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня у сфе­рах тор­гів­лі, ре­сто­ран­но­го го­спо­дар­ства і на­да­н­ня по­слуг, ми у 910 ви­пад­ках ви­яви­ли по­ру­ше­н­ня. За ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду скарг, 51% звер­нень ви­рі­ше­но на ко­ристь спо­жи­ва­чів, по­над три міль­йо­ни гри­вень по­вер­ну­то гро­ма­дя­нам, — роз­по­від­ає в. о. за­сту­пни­ка го­ло­ви Держ­прод­спо­жив­слу­жби Лі­лія СТИРЕНКО. — Основ­ні ви­ди по­ру­шень — від­су­тність ін­фор­ма­ції про то­вар чи по­слу­гу, ре­а­лі­за­ція то­ва­ру, тер­мін при­да­тно­сті яко­го ми­нув, ві­дмо­ва про­дав­ців здій­сню­ва­ти обмін не­які­сно­го то­ва­ру. Та­кож ми про­ве­ли по­над 1,3 ти­ся­чі пе­ре­ві­рок — як пла­но­вих, так і по­за­пла­но­вих. По­ру­ше­н­ня ви­яви­ли у 57% пла­но­вих пе­ре­ві­рок і в 66% не­пла­но­вих. Основ­ні по­ру­ше­н­ня сто­су­ю­ться зна­ків від­по­від­но­сті, від­су­тно­сті ін­фор­ма­ції про по­хо­дже­н­ня про­ду­кції та мар­ку­ва­н­ня».

Фа­хів­ці за­зна­ча­ють, що ро­би­ти по­за­пла­но­ві пе­ре­вір­ки на ви­ро­бни­цтвах ста­ло скла­дно: на це по­трі­бні до­зво­ли Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства або Дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної слу­жби. Че­рез та­кі обме­же­н­ня пи­та­н­ня без­пе­чно­сті про­ду­кції на укра­їн­сько­му рин­ку сто­їть вкрай го­стро — вла­сне, це й по­ка­зу­ють до­слі­дже­н­ня.

«За­хист спо­жи­ва­ча сьо­го­дні по­гір­шу­є­ться, сва­ві­л­ля на рин­ку — стра­шне. Чо­му це від­бу­ва­є­ться? Держ­прод­спо­жив­слу­жба

по­ча­ла пра­цю­ва­ти тіль­ки 2016 ро­ку, а до то­го два ро­ки пе­ре­вір­ки не здій­сню­ва­ли­ся. Це одра­зу по­зна­чи­ло­ся на то­вар­но­му рин­ку Укра­ї­ни: сьо­го­дні кра­ї­ну фа­кти­чно на­зи­ва­ють пі­ра­том, то­му що на на­шо­му рин­ку ду­же ба­га­то кон­тра­фа­кту, по­чи­на­ю­чи від де­ше­вих шар­фи­ків і га­ман­ців з мар­ка­ми ві­до­мих фірм і за­кін­чу­ю­чи комп’ютер­ни­ми про­гра­ма­ми, —

кон­ста­тує пре­зи­дент Асо­ці­а­ції з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів Іри­на

КРАВЧЕНКО. — Сьо­го­дні наш ри­нок не за­хи­ще­ний: не ви­ста­чає ка­дрів, у спе­ці­а­лі­стів за­ма­ло фа­ху для пе­ре­ві­рок. Але го­лов­не — на­ші за­ко­но­дав­ці на­ці­ле­ні на по­гір­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства сто­сов­но прав спо­жи­ва­чів. Я з жа­хом див­лю­ся на те, що ро­би­ться в за­ко­но­твор­чій сфе­рі сто­сов­но цьо­го. Наш за­кон «Про за­хист прав спо­жи­ва­чів», який був най­кра­щим се­ред по­ді­бних за­ко­нів в ін­ших кра­ї­нах, що­ро­ку по­гір­шу­є­ться — з ньо­го на­ма­га­ю­ться ви­лу­чи­ти най­кра­ще і за­ли­ши­ти нас без­за­хи­сни­ми».

Се­ред по­гір­шень Іри­на Кравченко на­во­дить при­клад за­про­ва­дже­н­ня су­до­во­го збо­ру при по­да­чі по­зо­ву (до­не­дав­на це бу­ло без­ко­штов­но). Та­кож — те, що спо­жи­вач по­ви­нен опла­чу­ва­ти екс­пер­ти­зу не­які­сно­го то­ва­ру (ра­ні­ше її ро­би­ли ко­штом ви­ро­бни­ка). А впро­ва­дже­на си­сте­ма на­да­н­ня до­зво­лів на пе­ре­вір­ку уне­мо­жлив­лює про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи, якщо гро­ма­дя­нин, на­при­клад, отру­їв­ся пев­ним про­ду­ктом — у та­ко­му ра­зі екс­пер­ти­зу при­зна­ча­ють про­тя­гом 30 днів, а за цей час «слі­дів» уже не зна­йти.

«2007 ро­ку із за­ко­ну «Про за­хист прав спо­жи­ва­чів» ви­лу­чи­ли нор­му, за якою за від­бір зраз­ків для екс­пер­ти­зи спла­чує під­при­єм­ство. То­ді мо­жна бу­ло без­пе­ре­шко­дно зай­ти на ви­ро­бни­цтво, ві­ді­бра­ти пі­до­зрі­лу чи по­га­но мар­ко­ва­ну про­ду­кцію, зда­ти її на до­слі­дже­н­ня й отри­ма­ти ви­сно­вок. Да­лі — біль­ше: дер­жа­ва пе­ре­ста­ла да­ва­ти ко­шти на до­слі­дже­н­ня яко­сті про­ду­кції, тоб­то в один рік дасть, а в дру­гий — ні. А те­пер зро­би­ли так, що цей за­кон не по­ши­рю­є­ться на про­ду­кцію хар­чу­ва­н­ня. І най­жа­хли­ві­ше те, що ко­ли нор­ми за­ко­ну змі­ню­ють до 40%, то за­кон пе­ре­стає ді­я­ти. Бо­ю­ся, ско­ро ми ді­йде­мо до цьо­го рів­ня», — про­дов­жує Іри­на Кравченко.

На дум­ку екс­пер­тів, в Укра­ї­ні по­трі­бно по­си­лю­ва­ти від­по­від­аль­ність ви­ро­бни­ків за по­ста­ча­н­ня на ри­нок не­які­сних то­ва­рів, не по­гір­шу­ва­ти за­ко­ну про за­хист спо­жи­ва­чів, а са­мим спо­жи­ва­чам ці­ка­ви­ти­ся які­стю про­ду­кції, при по­ру­шен­ні прав — скар­жи­ти­ся в Держ­прод­спо­жив­слу­жбу. Без під­ви­ще­н­ня рів­ня обі­зна­но­сті ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на, без йо­го за­ці­кав­ле­но­сті у змі­ні си­ту­а­ції ма­ло що змі­ни­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.