Під­коп під свя­ти­ню

Акти­ві­сти роз­шу­ка­ли кіль­ка про­е­ктів за­бу­до­ви з під­зем­ним пар­кін­гом під Со­фій­ською пло­щею

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

для Со­фії. Три­рів­не­вий під­зем­ний пар­кінг пе­ред­ба­чає, що па­лі за­би­ва­ти­му­ться ме­трів на 17, а це те­ри­то­рія су­во­ро­го гі­дро­ло­гі­чно­го ре­жи­му, і та­ке за­гли­бле­н­ня мо­же до­сяг­ти рів­ня ґрун­то­вих вод, що ду­же не­без­пе­чно».

ХТО ПІДПИСАВ ЗЛОЧИННІ ДО­КУ­МЕН­ТИ?

До ре­чі, зна­йде­не акти­ві­ста­ми сум­нів­не істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня по­го­див На­у­ко­во­до­слі­дний ін­сти­тут пам’ ятко- охо­рон­них до­слі­джень, ко­ли йо­го очо­лю­ва­ла Оле­на СЕРДЮК (два ро­ки то­му бу­ла ген­ди­ре­кто­ром На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська», ни­ні ві­це-пре­зи­дент Укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту Мі­жна­ро­дної ра­ди з пи­тань пам’ яток і ви­зна­чних місць ICOMOS). Однак у роз­мо­ві з «Днем» во­на за­пе­ре­чи­ла свою при­че­тність до до­ку­мен­та.

«Ви все пе­ре­плу­та­ли. 2014 ро­ку дій­сно ін­сти­тут, який на той мо­мент я не очо­лю­ва­ла, роз­ро­бив істо­ри­ко-мі­сто­бу­дів­не об­ґрун­ту­ва­н­ня. Там не­має мо­го під­пи­су, тоб­то я до ньо­го не маю жо­дно­го від­но­ше­н­ня, — по­ясни­ла Оле­на Сердюк, а та­кож на­го­ло­си­ла, що будь-яке бу­дів­ни­цтво впри­тул до Со­фії є не­за­кон­ним.

«У 2013 — 2014 ро­ках у На­ціо­наль­но­му за­по­від­ни­ку «Со­фія Ки­їв­ська» бу­ли роз­ро­бле­ні до­ку­мен­ти про охо­рон­не зо­ну­ва­н­ня, їх по­да­ли на за­твер­дже­н­ня Мін­куль­ту, на той час змі­нив­ся мі­ністр, і ці до­ку­мен­ти не роз­гля­ну­ли. Так са­мо ці до­ку­мен­ти не бу­ли роз­гля­ну­ті у Ки­їв­ській мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції че­рез звіль­не­н­ня го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра сто­ли­ці. У цих до­ку­мен­тах за­зна­че­но, що об’єкт на Во­ло­ди­мир­ській, 20/21 мо­же бу­ти не вище за 15 ме­трів, оскіль­ки це зо­на гі­дро­ло­гі­чно­го кон­тро­лю. І там ка­те­го­ри­чно не мо­же бу­ти пар­кін­гу та гло­баль­но­го за­гли­бле­н­ня від­по­від­них по­вер­хів, — про­дов­жує Оле­на Сердюк. — Ми бу­ли тут не­що­дав­но з ін­спе­кцій­ною пе­ре­вір­кою. По­ки ні­яке бу­дів­ни­цтво не про­во­ди­ться і не мо­же бу­ти, бо діє від­по­від­ний мо­ра­то­рій мі­ської ра­ди про за­бо­ро­ну бу­ду­ва­ти будь-що в бу­фер­ній зо­ні Со­фії та Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри. Вар­то за­твер­ди­ти охо­рон­не зо­ну­ва­н­ня, яке чо­мусь ле­жить у шу­хля­дах за­по­від­ни­ка, — то­ді не бу­де ма­ні­пу­ля­цій дов­ко­ла цьо­го пи­та­н­ня».

ВИСОТНИЙ ДИСОНАНС

У вся­ко­му ра­зі, про пла­ни за­бу­дов­ни­ків що­до те­ри­то­рії бі­ля пам’ ятки акти­ві­сти пла­ну­ють по­ві­до­ми­ти екс­пер­там ЮНЕСКО. Тим па­че на кі­нець бе­ре­зня за­пла­но­ва­но ві­зит фа­хів­ців ко­мі­те­ту Все­сві­тньої спад­щи­ни до Ки­є­ва. На­ра­зі в акти­ві­стів не­має ін­фор­ма­ції, що Укра­ї­на роз­по­від­а­ла ЮНЕСКО про мо­жли­ві за­гро­зи для Со­фії — а ми зо­бов’яза­ні по­ві­дом­ля­ти про бу­дья­кі мас­шта­бні пе­ре­бу­до­ви в її бу­фер­ній зо­ні.

Де­ся­ти­по­вер­хів­ка на­про­ти Со­фій­сько­го со­бо­ру — це ще й ві­зу­аль­на не­без­пе­ка для свя­ти­ні, адже спо­ру­да ви­ща за неї. «Со­фій­ський со­бор — це істо­ри­чна ар­хі­те­ктур­на до­мі­нан­та, і все дов­ко­ла не по­вин­но з ним ди­со­ну­ва­ти. А тут ви­хо­дить, що про­ект і за мас­шта­бом бу­де ве­ли­кий, бо по­руч — бу­дин­ки на п’ять по­вер­хів, і ви­со­тність пе­ре­ви­щує нор­ми. Бу­дів­ля мо­же про­сто за­ти­сну­ти Со­фію сво­ї­ми роз­мі­ра­ми, — до­дає Іри­на Ні­кі­фо­ро­ва. — За мо­ї­ми да­ни­ми, по­ки Мін­культ до­зво­лів за­бу­дов­ни­ку не да­вав. Але до­свід бу­дів­ни­цтва на ву­ли­ці Гон­ча­ра, 17 — 23 по­ка­зує, що мі­ні­стер­ство не да­ва­ло жо­дних до­зво­лів, а ви­со­тка сто­їть. Якщо ра­птом по­чне­ться бу­дів­ни­цтво на Во­ло­ди­мир­ській, 21/ 20, це бу­де плю­вок в облич­чя всім ки­я­нам».

Вер­хнийКи­ев 1. Со­фий­ский

мо­на­стырь 2. Ми­хай­лов­ский

мо­на­стырь 3. Успен­ская Де­ся­тин­ная

цер­ко­вь 4. Фе­до­ров­ский

мо­на­стырь 5. Во­здви­жен­ская

цер­ко­вь 6. Ро­тон­ды — цер­ко­вь Трои­цы (пред­по­ло­жи­тель­но) 7. Ба­тые­вы во­ро­та 8. Зо­ло­тые во­ро­та 9. Ло­бное ме­сто 10. Цер­ко­вь св. Ге­ор­гия 11. Цер­ко­вь св. Ири­ны 12. Зам­ко­вая Го­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.